Home

Plán kontrolní a hospitační činnosti v ZŠ

Cíle hospitační činnosti reflektují nejen dlouhodobé záměry, ale také aktuální potřeby školy. Plán hospitační činnsoti je rámcem, který uvádí jednotlivé priority v krátkodobém či dlouhodobém časovém horizontu. Plán hospitační činnosti na školní rok 2016/2017 si můžete stáhnout zde Plán kontrolní a hospitační činnosti základní školy speciální Kontrolní a hospitační činnost je v tomto školním roce zaměřena na plnění hlavního úkolu školy - sebeobsluhu a pohybovou aktivitu, implementaci získaných poznatků z DVPP ve výchovně vzdělávacím procesu, zavádění ŠVP do výchovně vzdělávacího. Hlavní úkoly kontrolní a hospitační činnosti vycházejí z dlouhodobého plánu práce školy, plánu práce na školní rok 2011/2012, ze závěrů výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 a závěrů vlastního hodnocení školy - plánování investiční činnosti - bude prováděna finanční kontrola a uplatňován vnitřní kontrolní systém dle Zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole v platném znění a dále dle vyhlášky o finanční kontrole č. 416/04 Sb. v platném znění. Formy kontrolní a hospitační činnosti

Plán hopitační činnosti Základní škola Partyzánsk

Plán ZŠ na školní rok 2018/2019 2 ZŠ a MŠ Proseč V: PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI Při kontrolní činnosti se zaměřit na postižení celkového charakteru výuky - zda se vyučující omezuje jen na odbornou výuku, nebo zda dokáže vhodným způsobem formovat vývoj žáků, ovlivňovat jejich. Plán hospitační a kontrolní činnosti. Plán mimoškolní činnosti. Plán kulturních akcí školy. Další vzdělávání pedagogů. Zodpovědnost jednotlivých pracovníků ZŠ. Rozdělení třídnictví a úvazků pracovníků. Psychohygienické podmínky učení. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Spolupráce s OÚ, MŠ. Díky našemu e-learningu získáte osvědčené postupy a návody, jak postupovat v praxi. Ukážeme, jak nastavit Plán kontrolní a hospitační činnosti a realizovat kontroly i hospitace od příprav až po vyhodnocení. Komu je e-Learning určen. e-Learning je určen všem vedoucím pracovníkům ve školství. Další informac 3 Zhodnocení hospitační a kontrolní činnosti - 1.stupeň školní rok 2016/2017 3.1 Hospitační činnost Na základě plánu hospitační a kontrolní činnosti byly provedeny pohovory s p. uč. Mgr. Lucií Bartákovou, p.uč. 5. ročníku. Byla jí stanovena p. uč., se kterou bude úzce spolupracovat - p.uč

6 Zhodnocení hospitační a kontrolní činnosti - 1.stupeň školní rok 2017/2018 6.1 Hospitační činnost Na základě plánu hospitační a kontrolní činnosti byly provedeny pohovory s p. uč. Mgr. Michaelou Kubů, p.uč. 4. ročníku. Byla jí stanovena p. uč., se kterou bude úzce spolupracova V. Řídící a kontrolní činnost na škole, spolupráce s veřejností VI. Plán kontrolní a hospitační činnosti vedení školy VII. Přílohy Celoroční plán práce byl projednán pedagogickou radou dne: 8.10.2007 Celoroční plán projednán a schválen odborovou organizací dne: 10.10.2007 V Návsí dne: 17.9.200

Příloha č. 8: Kontrolní činnost, Národní pedagogický ..

a) Plán pedagogických rad: poprvé 31.8.2017, pak pololetně - leden , červen. b) Termíny schůzek s rodiči: zahajovací - 5.9.2017, pak pololetně - leden a dále dle potřeby c) Plán pracovních porad: vždy poslední čtvrtek v měsíci 7. Plán kontrolní činnosti Součástí organizace školního roku jsou plány. Celoroční plán: Mgr. Jiří Isakidis. Vnitřní kontrolní systém a plány kontrolní a hospitační činnosti: Mgr. Jiří Isakidis, Mgr. Miluše Štefanová. Plán porad Ředitel školy zpracuje plán kontrolní a hospitační činnosti, který se stane přílohou tohoto plánu práce. Nad rámec tohoto plánu budou ke kontrole předkládány každý týden v pátek třídní knihy. Ke stavu 15.09.2018 budou vyplněny třídní výkazy a odevzdány do 27.09.2018 včetně, p Plán vzdělávací práce v ZŠ na školní rok 2014/2015 ze dne 27. srpna 2014; Plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2014/2015 včetně jeho zhodnocení za I. pololetí školního roku 2014/2015; Kontrolní a hospitační činnost - záznamy vedené od školního roku 2012/201

Plán stanovené kontrolní činnosti je realizován. Hospitační činnost je tematicky zaměřena na vybrané oblasti vzdělávání. Další vzdělávání pedagogických pracovníků vychází z dlouhodobého plánu, prioritou v tomto školním roce je zkvalitnění vzdělávacích kompetencí pedagogů plánu činnosti školy, plánu kontrolní, a hospitační činnosti a autoevaluačního plánu. Základními časovými horizonty pro souhrnné hodnocení jsou: čtvrtletí, pololetí, třičtvrtěletí , závěr školního roku; a 1., 2. a 3. vzdělávací období ŠVP úrovni. Kontrolní a hospitační činnost ředitele školy a jeho zástupkyně je konkretizovaná v jejich pracovních náplních i v plánu kontrolní a hospitační činnosti. Průběžná kontrola je zaměřena na plnění pracovních povinností učitelů i vedení požadované dokumentace v ZŠ 5. Plán porad s vedoucími pracovníky 6. Plán kontrolní a hospitační činnosti ředitelky 7. Školní řád 8. Organizační řád školy. 9. Plán environmentální výchovy v Mateřské škole, Trutnov na rok 2015 - 2020 10. MŠMT - Organizace školního roku 11. Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 12 Současná podoba autoevaluačních procesů. Autoevaluační plán celého subjektu je v současné době zpracován jako součást ŠVP pro základní školu speciální ( příloha č. 7 ). Plán kontrolní činnosti, který je součástí Ročního plánu, vychází z cílů jakosti a dlouhodobých záměrů. Je podrobně rozpracován pro.

Plán DVPP Plán a hodnocení plánu kontrolní a hospitační činnosti Celoroční plán práce Zápisy z pedagogických rad, provozních porad a schůzek metodického sdružení Hodnocení funkčních gramotností Projekty školy ČŠI - Inspekční zpráva za rok 2019 Datum zpracování výroční zprávy: 25. 8. 202 Plán práce na školní rok 2020/2021 vychází ze zákona č. 251/2004 Sb. v platném znění a respektuje vyhlášku o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky Hospitační a kontrolní činnost bude v 1. pololetí zaměřena na uplatňování zásad osobnostně sociální výchovy, partnerský přístup k dětem a na respektování individuálních zvláštností dětí, střídání aktivit, rozvoj sebeobslužných činností dětí, zařazování relaxačních aktivit, bezpečnost apod Plán hlavních úkolů na školní rok 2020 -2021 Soubor pedagogicko-organizačních opatření 2020 - 2021 . 3 • V kontrolní . a hospitační činnosti . vedení školy sledovat . průběžné plnění ŠVP ZV. a ŠVP ŠD, se zaměřením do oblastí výchov (občanská, rodinná, vých. ova ke zdraví, tělesná výchova, pracovní. Kontrolní a hospitační činnost vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je prováděna podle celoročního plánu, který je součástí plánu práce školy a v němž je stanovena četnost jednotlivých kontrol. Plán kontrolní

hospitační činnost, která vychází z předem stanovených priorit a vyúsťuje v konkrétní závěry a doporučení jednotlivým vyučujícím. Mezi kontrolní mechanismy lze také počítat dosažení dobrých výsledků žáků v předmětových olympiádách či vědomostních soutěžích, kde žáci dosahují řady úspěchů Plán kontrolní a hospitační činnosti vs. ČŠI. ČŠI se opírá při jeho vyžadování o § 28, odst. 1, písmeno j) školského zákona, ve kterém je daný výčet povinné dokumentace škol, ovšem plán kontrolní a hospitační činnosti v něm zmiňován není; dále o § 165, odst. 1, písmeno a) školského zákona, ve kterém je zmíněno, že ředitel školy stanovuje.

ZŠ na školní rok 2020/21, závazná legislativa, školení BOZP, projednání řádu školy, vnitřního řádu školy. Projednání výroční zprávy za školní rok 2019/20, stanovení strategických úkolů a plán práce -plán kontrolní a hospitační činnosti-plán vnitřních akcí škol Kontrolní a hospitační činnost je prováděna odpovědnými pracovníky a doložena zápisy. Povinná dokumentace je vedena v souladu se školským zákonem. Plán kontrol a hospitační činnosti pro školní rok 2014/2015. Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2014 - 2016. Měsíční úkoly školní rok 2014.

Příloha č. 8: Kontrolní činnost, Národní ústav odborného ..

ZŠ Větřkovice - Koncepce rozvoje a řízení školy 2018-202

18. Plán kontrolní a hospitační činnosti 1.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí Odpovídá na otázku, jaká je role hospitační činnosti v systému řízení školy, jaké pocity při plán hospitační činnosti, rozhovory, zpětná vazba. 5 O hospitacích už toho bylo napsáno mnoho pro ZŠ a SŠ. Proto jsem v předkládané prác V rámci inspekční činnosti byla sledována výuka na 1. stupni ZŠ (v českém jazyce v 1., 2. a 5. ročníku, prvouce ve 2. ročníku, matematice ve 3. ročníku, přírodovědě ve 4. ročníku a vlastivědě v 5. ročníku) a výuka na 2. stupni ZŠ (v českém jazyce v 7. a 8. ročníku z předložených materiálů vždy patrno. Hospitační činnost v ŠD však není zdokladována, přestože je uvedena v plánu kontrolní činnosti. Opatření plynoucí z provedených kontrol se většinou promítají do změn vnitřních dokumentů školy i do plánování další kontrolní činnosti

Předchozí kontrolní činnost ze strany ČŠI se konala 24. - 26. února 2014. Na základě provedení kontrolní činnosti byla vydána Inspekční zpráva Čj. ČŠIB-250/14-B, která je k nahlédnutí zde. Závěrečné hodnocení r. 2014: Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení kontrolou, hospitacemi podle plánů kontrolní a hospitační činnosti, anketou pro rodiče. Kdy hodnotíme: průběžně, v daných nebo dohodnutých termínech. Kontrolní činnost: Průběžná kontrola zaměřená zejména na: - dodržování pracovní doby a její plné využívání / příchod 15 min před začátkem

Vedení školy vykonává kontrolní a hospitační činnost. Zaměření hospitací je uváděno v plánech práce, plánování hospitací ředitel a zástupce vzájemně konzultují. Ve školním roce 2001/2002 vykonal ředitel školy sedmnáct a zástupce ředitele osm hospitací, ve školním roce 2002/200 začínajících učitelek v jedné třídě. Vytvořil sice plán uvádění a ustanovil mentora, ale i přesto hledá optimálnější řešení v rámci pedagogického vedení. Pečlivě monitoruje práci všech zaměstnanců v rámci kontrolní a hospitační činnosti a výstupy takto získané využív V rámci svých konzultačních hodin je k dispozici žákům. 8. Kontrolní a hospitační činnost ve škole Kontrolní a hospitační činnost vedení školy vycházela z přijatého plánu kontrolní a hospitační činnosti pro letošní školní rok. Plán konkrétně vymezil rozdělení pravomocí na členy veden Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v obdob činnosti. - Pokračovat v charitativních činnostech pro nemocné děti. Koncepční záměry a úkoly v období 2017 - 2019 strana 3 - zaměřit se na cíle kontrolní a hospitační činnosti se zpětnou vazbou k učitelů

I. Hlavní úkoly pro školní rok 2020 - 2021 a jejich realizace. II. Organizační zajištění provozu školy. III. Pedagogické rady a třídní schůzky. IV. Plán úkolů na jednotlivé měsíce. V. Systém plánovité, kontrolní a řídící činnosti. VI Zpráva ČŠI z kontrolní činnosti (prosinec 2019). Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019-2023, Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ostrava. 2. Image školy Nadstandardní vnímání ze strany pedagogicko-psychologické poradny v rámc deníku ODV pouze v listinné podobě), provádění kontrolní činnosti v této oblasti, 5) při pravidelných společných pedagogických radách (poradách) sboru průběžně projednávat zjištěné skutečnosti z kontrolní a hospitační činnosti, konkrétně a jmenovitě zadávat opatření k odstranění zjištěných nedostatků. MŠ má vypracovaný plán kontrolní a hospitační činnosti. Mateřská škola nemůže zajišťovat přímou spolupráci se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy, protože za tuto činnost je zodpovědný ředitel školy MŠ má vypracovaný plán spolupráce se ZŠ (viz příloha 4) - hospitační a kontrolní činnost vedení školy 6.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti. 6.3 Úroveň klíčových kompetencí žáků Kontroly byly prováděny podle plánu kontrolní činnosti vedení školy pro školní rok 2007/2008

9. Plán pedagogických rad, provozních porad a třídních schůzek 10. Organizace školního roku 2020/2021 11. Plán kontrolní činnosti 12. Plán hospitační činnosti 13. Hospitace 14. Příloh organizační řád, plán činnosti školy a plán kontrol na školní rok 1998/99, kritéria pro hodnocení pedagogických pracovníků, zmocnění nezletilých o způsobilosti nezletilých k pracovním úkonům, výkaz o základní škole, učební plán č.j.16847/96-2 a učební plán č.j.18730/91-20, učební osnovy hospitovanýc Je vypracován roční plán sledovaných cílů v hospitační činnosti ředitele. Z hospitací jsou pořizovány záznamy na vlastním formuláři školy. Záznamy obsahující závěry a hodnocení sledované vyučovací hodiny jsou hospitovanými podepsány. Kritéria hodnocení pracovníků jsou zpracována, učitelé jsou s nimi seznámeni 4/ Určení přímé pedagogické činnosti 2016/2017 5/ Učební plán školy pro školní rok 2016/2017 Bývalá spojená 5. třída se při přechodu na druhý stupeň ZŠ rozdělila. Již v minulém Hospitační a kontrolní činnost bude zaměřena na uplatňování zásad osobnostně sociáln

- aktualizace a doplnění ŠVP pro ZŠ, MŠ a zájmové vzdělávání - seznámení s obsahem Výroční zprávy 2019/2020 - předložení ke schválení ŠR - ostatní dokumenty - Plán DVPP, Plán práce 2020/2021, Plán kontrolní a hospitační činnosti 2020/2021 aj V hodinách učitel doplňuje hodnocení známkou i ústním hodnocením. Do budoucna je potřeba se více vzdělat v tzv. formativním hodnocení - např. nákupem knih, samostudiem, školením. 6.3 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti v mateřské škol Časový rozvrh: průběžně v rámci kontrolní a hospitační činnosti, dle plánu pedagogických. osobnostních a profesních kompetencí učitelů MŠ a ZŠ k výuce; • uplatnění zásad mentorského rozhovoru v hospitační činnosti,.

Plán práce školy Základní škola - zs-markvartovice

Kontrolní a hospitační činnost: praktické návody pro

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most se sídlem: Podkrušnohorská 1589, 436 01 Litvínov Roční plán mateřské školy 2016/2017 3 Jaroslava Šudomová uklízečka Věra Burianová uklízečka (v listopadu po odchodu do důchodu zastoupí pí Autorky příspěvku nastínily systémový přístup k autoevaluaci ve dvoutřídní mateřské škole, která je součástí základní školy. Jsou vytyčeny nástroje k operativnímu využití získaných poznatků z hodnocení pro zkvalitnění další práce. Východiskem ke zpracování autoevaluačního systému byla analýza výchozích podmínek školy po prvním roce realizace ŠVP školy, plán práce na školní rok 1998/99 včetně příloh, měsíční a týdenní plány práce, plán práce výchovného poradce, plán kontrolní ahospitační činnosti, zápisy z hospitací ředitele školy, hospitační záznamy ČŠI, kritéria hodnocení zaměstnanců školy, vnitřn

plánů je dokumentováno zápisy v třídních knihách a záznamy z hospitační činnosti. Vybavení tříd moderními hračkami a stavebnicemi podporuje efektivitu výchovně vzdělávacího procesu, využívány jsou také pomůcky a materiály pro práci s dětmi se SVP Mateřská škola se nachází v obci Hořepník, v kraji Vysočina, okrese Pelhřimov. Obec má cca 633 obyvatel. Mateřská škola je součástí Základní školy Hořepník. Jedná se o přízemní budovu s oplocenou zahradou, pergolou, pískovištěm, vrbovou chýší a prolézačkami pro děti

Organizace školního roku zs-kojetin

Individuální vzdělávací plány dětí vedené ve školním roce 2014/2015. 16. Doklady o dosaženém vzdělání pedagogů a osvědčení ze vzdělávacích akcí ve školním roce 2014/2015. 17. Plán DVPP ve školním roce 2014/2015. 18. Dokumentace z kontrolní a hospitační činnosti ředitelky školy ve školních letech 2013/2014 a. Plán hlavních úkolů na školní rok 2018 - 2019 . Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín • V kontrolní a hospitační činnosti vedení školy sledovat průběžné plnění • kontrolní práce - součinnost v rámci metodických orgánů, • klasifikace - dtto, klasifikační řád v rámci školního.

3 Kontrolní systém, kontrola a hodnocení Vedení školy provádí kontrolní a hospitační činnost podle zpracovaného plánu. Plán je zaměřen na kontrolní činnost v oblasti vedení pedagogické dokumentace a dodržování BOZP při výuce. Hospitační činnost je cíleně zaměřena na metodické postupy jednotlivých pedagogů v průběhu inspekční činnosti. : Ředitelka školy systematicky provádí kontrolní a hospitační činnosti v ZŠ, v rámci hodnocení výsledků vzdělávání se účastní i některých akcí pořádaných MŠ pro děti a jejich rodiče. Vedoucí učitelka MŠ sleduje a vyhodnocuje kvalitu vzdělávacího procesu a věnuj 7.1 Hospitační činnost 7.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti 8. Další vzdlávání pedagogických pracovníků 8.1 Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků 8.2 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 8.3 Samostudiu Pláno kontrolní a hospitační činnosti vs. ČŠI. ČŠI se opírá při jeho vyžadování o § 28, odst. 1, písmeno j) školského zákona, ve kterém je daný výčet povinné dokumentace škol, ovšem plán kontrolní a hospitační činnosti v něm zmiňován není

d) výstupy z vlastní kontrolní a hospitační činnosti e) písemné podklady (posudky, hodnocení, inspekční zprávy, záznamy z kontrol) f) vnitřní statistické ukazatele (zájem o školu, úspěšnost v přijímacím řízení, výsledky testů SCIO 1 / Plán pedagogických rad 2 / Plán kontrolní a hospitační činnosti 3 / Plán činnosti školní družiny 4/ Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Plán práce školy byl projednán a schválen na zahajovací pedagogické radě dne 30. 8. 2012 a školskou radou dne 11. 9. 2012 6.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti + (objevuje se ve všech hodinách) + - (objevuje se pouze v některých hodinách) - (v hodinách se neobjevuje) Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání (školním vzdělávacím programem) + vhodnost a přiměřenost stanovených cíl

Plán kontrolní a hospitační činnosti vs. ČŠI. ČŠI se opírá při jeho vyžadování o § 28, odst. 1, písmeno j) školského zákona, ve kterém je daný výčet povinné dokumentace škol, ovšem plán kontrolní a hospitační činnosti v něm zmiňován není; dále o § 165, odst. 1, písmeno a) školského zákona, ve kterém je zmíněno, že ředitel školy stanovuje. PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE. Závěrečné zkoušky. Zápis z 1.schůzky - ZŠ TG Masaryka, Kutná Hora. MUDr. Smítková - praktický doktor (tel. 724 132 570) Po 12.00. Zápis ze 4.schůzky - ZŠ TG Masaryka, Kutná Hora 10. Koncepce kontrolní činnosti vedení školy, plán hospitační činnosti 11. Plán třídních schůzek, provozních a pedagogických rad 12. Přidělování nenárokových složek platu pedagogickým pracovníkům 13. Plán personálního rozvoje pracovníků školy 14. Návrh rozpočtu z obce s plánem oprav 15

Plán činnosti Národní rozpočtové rady na 2020 zda vede děti. Smyslem činností je zkvalitnění všech oblastí života školy, tj domnívám se, ţe moje bakalářská práce by mohla uţitečným pracovním činnosti. Ukážeme, jak nastavit realizovat kontroly hospitace od příprav až po vyhodnocení kontrolní a hospita Plán evaluace školy Podmínky ke vzdlávání kontrolní činnosti k objektivnímu hodnocení pedagogických pracovníků Závěry z hospitační činnosti Kontrola třídních knih Kontrola katalogových listů a třídních výkazů 2x ročně min. 5x ročn Vytváření spolupracujícího a bezpečného prostředí je dále konkretizováno především v dokumentech školního metodika prevence. Úkoly kontrolní a hospitační činnosti vycházejí z údajů ve výroční zprávě, z plánu práce a z analýzy předchozí činnosti, určují sledované oblasti a priority v aktuálním školním. školního roku zpracovává plán kontrolní a hospitační činnosti. Zástupce ředitelky školy řídí mateřskou školu a o průběhu roku informuje ředitelku školy příspěvkové organizace. Komunikace probíhá na úrovni osobních návštěv, telefonických rozhovorů a emailových zpráv

Výsledky ČŠI :: ZŠ a MŠ Sebranic

PLÁN PRÁCE . ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. OBSAH strana Plán práce 1 Obsah 2 Výchova a vzdělávání 3 -4 Pedagogičtí pracovníci 5 Rodičovská veřejnost 5 Oblast řízení 5 Nejdůležitější úkoly ve školním roce vyplývající z VZ 6 Plán schůzí, pedagogických rad, tř. schůzek, porad 7 Zápis do 1.tříd, časový plán. V plánu práce kontrolní činnosti vycházíme ze zkušeností z předchozí hospitační a kontrolní činnosti. Budeme klást důraz na aktivizující metody výuky, které vedou žáky zejména k samostatnému vyhledávání informací a k jejich dalšímu zpracování Místo inspekční činnosti Základní škola a Mateřská škola Strážek, příspěvková organizace Termín inspekční činnosti 24.- 27. sinastavila v Dlouhodobém plánu rozvoje a řízení, znichž některé se již daří postupně nastavila kontrolní a hospitační činnost ve vztahu kvzdělávacímu procesu vzákladní

kromě toho i další hospitační činnost podle potřeby (podle plánu kontrolní a hospitační činnosti). Poznatky z těchto hospitací jsou rozebrány ihned v rámci pohospitačního rozhovoru, závěry jsou pak v zobecněné podobě využity i v rámci hodnotících rozhovorů Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a případných zjištěních při kontrolách Soubor vnitřních předpisů a směrnic Dokumenty v elektronické podobě zveřejněné na webu

Současná podoba autoevaluačních procesů, Národní ústav

8. Plán činnosti. 9. Plán kontrolní činnosti. 10. Plán dalšího vzdělávání pracovník. u. Schválen pracovníky školy dne _____ 2020. 1. ÚVOD. Roční plán práce ZŠ slouží k tomu, aby každý pracovník měl možnost si kdykoliv připomenout hlavní záměry v činnosti školy v horizontu školního roku 2/ Výsledky kontrolní a hospitační činnosti . 3/ Děti s odloženou školní docházkou. 4/ Spolupráce s PPP. 5/ Dotazníky pro pí učitelky /autoevaluace/ 6/ Organizační záležitosti, aktuální problémy . LEDEN: 1/ Plnění ŠVP, TVP - připomínky. 2/ Spolupráce se ZŠ. 3/ Poznatky ze seminář 9. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ Chvaletická platný od 1. 9. 2013 10. Plán hlavních úkolů, cílů a priorit na rok 13/14 11. Plán kontrolní činnosti 2013/2014, Plán hospitační činnosti 12. Organizační řád ze dne 28. 3. 2012 13. Rozvrh vyučovacích hodin pro školní rok 2013/2014 k termínu inspekce 14 Plán kontrolní a hospitační činnosti vytváří vzásadě vhodné podmínky kprůběžné kontrole činností aprovozu školy. Vjeho naplňování ale existují rezervy. Kontrola se např. málo orientuje na zjišťování účinnosti práce metodických orgánů. Učitelé na 1. stupni zjevn upravovat, obměňovat a hledat nové prostředky činnosti i s přihlédnutím k zájmu jednotlivých žáků. Hodnocení činnosti školní družiny a činnosti vychovatelek probíhá dle plánu kontrolní a hospitační činnosti stanovené vždy v ročním plánu školy. 15. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdrav

Výsledky vzdělávání žáků v ZŠ a MŠ Petrovice ve školním roce 2014/2015.. 9 6. Kontrolní a hospitační činnost Aktuální otázky v činnosti školních družin NIDV Ústí nad Labem Leistnerová Květuše. Pilotní vzdělávací progra LMP). V době inspekční činnosti ZŠ evidovala 43 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP), z nichž podle individuálního vzdělávacího plánu (dále IVP) v době inspekční činnosti vzdělávala 33 žáků včetně dvou žáků mimořádně nadaných

Okruhy hospitační činnosti. K sjednocení a usměrňování kontroly VVP na škole bude vedení školy provádět porady, které se budou konat v pátek od 11,00 hod.. Každý člen vedení vedle zápisu z kontroly a hospitace zaznamená toto do přehledu kontrol a hospitací u ředitele školy. Zpracovat plán hospitační činnosti Součásti školy: ZŠ,ŠD, ŠJ, MŠ. V roce 2006 byl název upraven: Základní a mateřská škola Ledčice, okres Mělník. Do 31. 7. 2006 pracovala ve funkci ředitelky ZŠ paní Věra Šimonová - odchod do důchodu. Od 31. - Plán kontrolní a hospitační činnosti - Koncepce škol Učební plán je v souladu s rozvrhem hodin a reálnou výukou. Povinná dokumentace je vedena a průkazně zachycuje průběh vzdělávání. Škola uplatňuje učební dokumenty v plném rozsahu. Kontrola naplňování učebních plánů a učebních osnov je ředitelkou školy prováděna v rámci kontrolní a hospitační činnosti ZŠ. Každý měsíc ředitel školy svolává porady rozšířeného vedení. Zde řeší (s dalšími Podklady získávají ze své kontrolní a hospitační činnosti, která je plánovaná a probíhá v souladu se stanovenými prioritami na daný školní předpokladů v plánu DVPP. Jeden pedagog absolvuje studium k rozšíření.

Plán práce MŠ na školní rok 2020/2021 Mateřská škola

Jak sestavit plán kontrolní a hospitační činnosti - SkillE

 1. Plán hospitační činnosti Ředitel školy předložil Plán kontrolní a hospitační činnosti ředitele školy. Členové ŠR zdůraznili potřebu konkrétnějšího plánu hospitací jako reakci na inspekční zprávu, kde bylo vytýkáno nedodržování koncepce hodiny
 2. Upravený ŠVP pro ZV Masarykovy ZŠ v Dolní Rovni TEREZKA byl schválen Školskou radou dne 4. 9. 2017. jako součást výroční zprávy činnosti školy (ev. jako součást plánu kontrolní a hospitační činnosti). Základními časovými horizonty pro souhrnné hodnocení jsou
 3. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JESENÍK, FUÍKOVA 312 V Ý R O N Í Z P R Á V A o innosti školy za školní rok 2017/18 Zpracoval : Mgr. Zden k Bílek Nezbytným předpokladem kvalitní práce pedagogického sboru jsou plány kontrolní a hospitační činnosti, které jsou vedením školy zpracovávány vždy na začátku.
 4. Ředitelka vytváří plán kontrolní a hospitační činnosti. Kontroluje a vyhodnocuje práci pedagogických i nepedagogických zaměstnanců školy, pozitivně je motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Všichni zaměstnanci školy pracují jako tým ku prospěchu dětí
 5. - ústně učitelkou v průběhu dne (jednotlivě,skupinově i kolektivně) - ústně každé dítě samo sebe, popř.i své vrstevníky, činnosti, které ho zaujaly nebo naopak nelíbily se mu - individuální rozvoj dítěte (diagnostika) Hodnocení pedagoga - kontrolní a hospitační činnost . Hodnocení provozních pracovnic - kontrolní.

INSPEKČNÍ ZPRÁVA :: ZŠ a M

 1. Mateřská škola Štěpánka, Mladá Boleslav, Na Celně 1117, odloučené pracoviště: Vodárenská 67 /dále jen MŠ Čejetice/. MŠ Čejetice má dlouholetou historii. Budova byla postavena v roce 1921 a sloužila jako Obecní dům. Mateřská škola začíná existovat v prosinci 1949
 2. Provádí kontrolní činnosti, pedagogické porady, hospitační činnosti, pracovní porady, kontrolu třídní dokumentace, kontrolu příchodů a odchodů. jaře a v zimě a společném vystoupení se ZŠ v adventním čase. Při nástupu dětí do MŠ klademe důraz na adaptaci dětí
 3. 6. Plán porad s vedoucími pracovníky 7. Plán kontrolní a hospitační činnosti ředitelky pro školní rok 2015 / 2016. 8. Plán dalšího vzdělávání PP - ředitelka, školní rok 2015 / 2016. 9. Organizační řád školy. 10. Plán environmentální výchovy v Mateřské škole, Trutnov na rok 2015 - 2020 11
 4. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZNOJMO, PRAŽSKÁ 98 . Koncepce dalšího rozvoje školy v období 2018 - 2021 . Úvod . Koncepce rozvoje a řízení školy pro uvedené období má základní cíl: zajistit kvalitní a efektivní chod školy a kvalitní výchovně vzdělávací proces na základě optimálního sladění jednotlivých oblastí
 5. 51.Plán hospitačních činností ŘŠ na školní rok na školní rok 2012/2013 52.Záznamy zkontrolní a hospitační činnosti ZŘŠ 53.Záznamy zjednání metodických orgánů - školní rok 2012/2013 54.Složka výchovného poradce včetně individuálních vzdělávacích plánů a seznamu žáků se SV
 6. Dvoutřídní mateřská škola, jejímž zřizovatelem je Obec Nelahozeves, je od 1. ledna 2003 právním subjektem. Umístěna je ve starší, neúčelově postavené budově, která byla v roce 1983 zrekonstruována a upravena pro potřeby provozu mateřské školy. Cílová kapacit
 7. Základní a mateřská škola Olešní

Dokumenty - ZŠ a MŠ Kanic

 1. Základní škola Krumsín - Oficiální - zskrumsin
 2. Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková
 3. Vyhledáván