Home

Interference světla využití

Interference světla. Foto: Barbora Dřízhalová, oktáva A, září 2013. fyzikální jev, potvrzující vlnovou povahu světla. vzniká skládáním dvou nebo více světelných vlnění. nelze ji přímo pozorovat. příčina: vlastními zdroji světelných vln jsou jednotlivé atomy svítících těles, které vysílají vlny různých. Využití [upravit | editovat zdroj] Příkladem praktického využití interference světelného vlnění jsou interferometry, které detekují intenzitu dvou vln. Interferenci světla můžeme také použít při výrobě antireflexních vrstev na povrchu čoček (fotoaparát, kamera) Pozorovatelná interference světla totiž nastává, když je splněn základní předpoklad, kterým je koherence světelného vlnění (z lat. cohaerens = související). Běžné zdroje světla vysílají nekoherentní záření, protože v nich jednotlivé atomy zcela chaoticky vyzařují světlo o různé frekvenci, světlo se pak.

Interference světla - FYZIKA 00

Interference světla - WikiSkript

Interference světla se projevuje různými barevnými efekty a můžeme ji pozorovat na tenkých vrstvách (mýdlové bubliny, povrch fotografických objektivů), na jemně rýhovaných plochách (kompaktní disk CD, pero páva, křídlo motýla) nebo na jemných mřížkách (pohled na lampu přes otevřený deštník) Interference světla. Vzájemné ovlivňování, střetávání, prolínání a sčítání světelných vln. Při skládání vlnění, zároveň se skládá elektrické i magnetické vlnění (navzájem kolmá vlnění). Využití. Optická mřížka - na základě difrakce a interference světla lze pomocí optické mřížky zjistit. Výklad problematiky interference světla s využitím zajímavých appletů. Ročníky: SŠ 3., Autor: Mgr. Václav Vydlá Polarizace světla. Nepolarizované světlo dopadá na skleněnou desku pod úhlem α, polarizuje se tak, že v odraženém světle vektor E kmitá kolmo k rovině dopadu (tzn. rovnoběžně s rovinou rozhraní) - nastává neúplná polarizace. Úplná polarizace nastane např. pro sklo o indexu lomu 1,5 při úhlu dopadu α B = 57º.

Interference světla. Vlnové délky barev. Huygensův princip. Rovnice interference světla. Intenzita světla. Interferenční jevy bez ohybu světla. Newtonova skla. Princip a využití v interferometrii. Princip holografického zobrazení. Využití hologramu. Délka pořadu : 15 minu Interference pomocí Newtonových skel - tvořeny jedním rovným sklem a jednou ploskovypuklou čočkou). Mezi čočkou a sklem je tenká, ale různě tlustá vrstva vzduchu. Dojde k interferenci a zobrazí se Newtonovy kroužky. Pomocí Newtonových kroužků lze měřit vlnová délka světla, nebo kontrolovat opracování. Využití. Interference neboli skládání světla je jev typický pro vlnění. U mechanického vlnění se při skládání sčítají amplitudy okamžitých výchylek, u elektromagnetického vlnění se sčítají okamžité hodnoty elektrické intenzity a magnetické indukce. O objasnění interference světla se zasloužil hlavně anglický fyzik.

interferometrů. Princip a využití mnohosvazkové interference, reflexní a antireflexní vrstvy. Princip a využití optické holografie. 13. Ohyb světla, rozdělení ohybových jevů, projevy Fraunhoferova ohybu světla na štěrbině a kruhovém otvoru. Důsledky ohybu světla, rozlišovací mez optických přístrojů, využití ohybu. Princip a využití mnohosvazkové interference, reflexní a antireflexní vrstvy. Princip a využití optické holografie. Ohyb světla, rozdělení ohybových jevů, projevy Fraunhoferova ohybu světla na štěrbině a kruhovém otvoru. Důsledky ohybu světla, rozlišovací mez optických přístrojů, využití ohybu světla na mřížce vlnovou délku světla s přesností na 12 řádů -21. října 1983 komise Conférence Generale des Poids et Mesures (CGPM) stanovila novou definici: -1 metr je vzdálenost, kterou urazí světlo ve vakuu během časového intervalu 1/299 792 458 sekundy (tj. světlo urazí ve vakuu za sekundu přesně 299 792 458 metrů). 14.10.2011 Vlastnosti světla, interakce světla s hmotou, index lomu (Cauchyho rovnice), lom a odraz světla (Snellův zákon), ohyb a interference světla, refrakce. Refraktometrie:Abbeho refraktometr, ponorné refraktometry, využití v praxi Vlnové vlastnosti světla. Fyzika SŠ » Optika » Vlnové vlastnosti světla » . aktualizováno: 7. 11. 2019 8:30. Seznam hodi

Interference v praxi.notebook 1 December 11, 2017 pro 5­22:19 Praktické využití interfernce 1.Antireflexní vrstvy •principem je destruktivní interference (posunutí o půl vlnové délky 3 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY METROLOGIE DÉLKY Ing. Ondřej Číp, Ph.D. Kapitola seznamuje s historií definice jednotky 1 metr a dále se současnou metrologií délky, která je založena na vysoce stabilním koherentním zářením laserů. 1.1 Interference světla. Ohyb světla, Polarizace světla. Využití interference: interferometr = přístroj na měření velmi malých rozdílů délek Michelsonův interferometr holografie - pomocí dvojrozměrného nosiče obrazového záznamu (emulze na skle, filmu, popř.. 1. Pokročilý warping textur a interference světla v POV-Rayi 2. Opakování a náhodné rozmístění objektů typu black-hole 3. První demonstrační příklad - vytvoření dřevěného povrchu se suky 4. Druhý demonstrační příklad - jednoduchá animace warpingu textur 5. Interference světla a její simulace v POV-Rayi 6 Newtonovy proužky. Využití: zjišťování kvality rovinných a kulových ploch Přechod z prostředí opticky řidšího do prostředí opticky hustšího. Schématické znázornění disperze. Interference světla Obr.2 Obr.1 Interference na tenké vrstvě <- schéma Newtonových skel Newtonovy proužky -> *

Interference. 3. Rozklad světla. Šíření světla je ovlivněno prostředím, kterým světlo prochází. Nastávají případy: průchod světla beze změny. nastává u čirého prostředí (sklo, voda) absorpce světla. projde jen světlo určitých vlnových délek a jiné. Interference Barva a vlnová délka Měření světla Zdroje světla Využití světla. Měření světla Jas. Je měrná veličina svítivost, již značíme L a udáváme v cd/m2. Čím více se vzdalujeme od světelného zdroje, tím se nám zdá méně jasný. Světlo se totiž ze zdroje šíří všemi směry, takže čím jsme od něj. využití), nelze výsledky bakalářské práce využít ke komerþním úelům; 1.4 Interference svtla Interference světla dokazuje jeho vlnové vlastnosti a nastává v případě, že je splněna podmínka koherence. Koherentní světelná vlnění jsou taková, která mají stejnou. 2.2 Interference světla Aby interference mohla vzniknout, musí být splněny tyto podmínky: všechna záření dopadající do jednoho bodu musí mít stejnou vlnovou délku, v daném bodě na stínítku musí mít všechna záření neměnný dráhový rozdíl (tzn. Také stálý fázový rozdíl)

Interference světla Eduportál Techmani

4. Popis a vlastnosti polarizovaného světla, lom a odraz světla a jejich využití. 5. Šíření světla anizotropním prostředím, klasifikace anizotropních materiálů a jejich využití. 6. Interference a koherence světla, popis, realizace a využití dvousvazkové a mnohosvazkové inter-ference. 7 Interference v tenkých vrstvách ve světle odraženém a prošlém. Problémy: Praktické využití interference (filtry, holografie). D6. Ohyb světla Ohyb světla na hraně, štěrbině a optické mřížce. Ohyb na vícerozměrné mřížce. Problémy: Využití ohybu rentgenova záření ke zkoumání struktury látky (laueogramy). D7 Interference světla a interferometrie - interference dvou optických vln, interferometrie, základní typy interferometrů, vícevlnová interference a její využití Difrakce světla - základy skalární teorie difrakce, difrakční integrál, Fresnelova a Fraunhoferova difrakce

INTERFERENCE Pozorovatelný interferenční jev může nastat pouze mezi dvěma koherentními vlnami, které mají stejné frekvence a časově neproměnný fázový rozdíl. Pozn.: světla, jejichž fáze se neustále mění dávají vzniknout nesmírně rychle proměnnému a nestálému rozdělení světelné intenzity, což se vymyk Využití fázových posunů pro tvorbu obrazu. Fázové objekty způsobují fázový posun světla procházejícího vzorkem. Protože pro lidské oko nebo fotodetektory jsou viditelné pouze posuny amplitudy (rozdíly v intenzitách), barvení vzorku by zprostředkovalo posun amplitudy a rozdíl v intenzitě procházejícího světla 6. Interference světla. Podmínky vytváření interferenčního obrazce, dvousvazková a vícesvazková interference a jejich využití. 7. Základní typy interferometrů a jejich využití pro měření a kontrolu parametrů a kvality funkč-ních ploch prvků a členů optických soustav. 8. Optická holografie Dalekohledem můžeme spektrum pozorovat), jeho využití je např. při spektrální analýze. Interference = skládání světla. Interference může nastat pouze tehdy, je-li splněna podmínka koherence. PODMÍNKA KOHERENCE: - paprsky musí mít stejnou frekvenci - paprsky musí být navzájem rovnoběžn Praktické využití interference Interferometrie. Dvousvazková interference světla je využita v konstrukci interferometru, přístroje pro měření velmi malých rozdílů délek. Holografie je moderní metoda, kterou lze pomocí dvourozměrového nosiče obrazového záznamu (emulze na skle, filmu, popř. plastové fólie) zobrazit.

Interference v praxi :: MEF - J

Kvantová interference je jedna z dalších vlastností mikrosvěta, kterou popisuje kvantová mechanika. Odráží se v ní vlastnost kvantového systému existovat v superpozici více stavů. Nejlépe si ji vysvětlíme na příkladu Machova-Zehnderova interferometru, v němž má zdrojem vygenerovaný foton možnost projít více (dvěmi. využití v chemii) 17. Paprsková optika 18. Vlnová optika (ohyb světla, interference světla, polarizace, využití v instrumentálních metodách) 19. Kvantová optika (postuláty kvantové optiky, fotoelektrický jev, fotometrie, využití v chemii VYUŽITÍ OPTICKÝCH VLASTNOSTÍ SVĚTLA V METROLOGII. 87. Interferometrická měření malých přemístění nebo deformací. a) Registrační metoda. b) Metoda využívající většího počtu záření. 88. Pozorování fázových předmětů použitím interference. a) Interferometry s bočním zdvojením. b) Interferometry s podélným. Optická aktivita látek, vlastnosti a popis pomocí kruhového dvojlomu, Faradayův jev, vlastnosti a využití. 14. Podstata interference světla, konstruktivní a destruktivní interference, podmínky interference monochromatických a kvazimonochromatických světelných vln, míry časové a prostorové koherence, koherenční čas. praktické využití polarizace světla v dnešní době. 1 Úvod Většina z nás už jistě slyšela o polarizaci světla. Problematikou polarizace světla se zabývala Fresnel na základě interference vysvětlil přímočaré šíření světla spolu s Youngem. Youngova a Fresnelova teorie byla schopna v podstatě vysvětlit všechny do.

 1. Vlastnosti světelného záření, vlnová délka, rychlost, frekvence, rovnice rovinné monochromatické vlny, optická dráha, rozptyl světla, disperze světla, koherentní vlnění, interference světla, interference světla na tenké vrstvě stejné tloušťky, využití interference, Newtonova skla. 42. Vlnová optika I
 2. Využití interference antireflexní vrstvy interferometr - měření malých rozdílů délek, měření indexu lomu holografie - trojrozměrný záznam obrazu - informace o intenzitě a fázi světla odraženého od předmětu Ohyb světla (difrakce) - odlišné šíření světla než přímočaré (důsledek vlnových vlastností světla.
 3. 5.3.4 Využití interference na tenkých vrstvách v praxi 1 5.3.4 Využití intefeence na tenkých vstvách v paxi Předpoklady: kontola vyboušení bousíme čočku, potřebujeme vyzkoušet zda je spávně vyboušená (má s..
 4. Interference vzniklá dělením amplitudy - středoškolský výklad. Anotace: V první kapitole se věnuji matematickému popisu interference světla, odvozuji zde nejpoužívanější vztahy a zavádím pojmy jako viditelnost světla, interferenční intenzita a podobně. V kapitole číslo dvě rozebírám interferenci monochromatickéh
 5. 12. Interference světla a její využití v metrologii 13. Kalibry - použití, jejich kontrola 14. Metrologie rovinného úhlu - úhlové měrky, polygony, 15. Kontrola kuželových ploch - metody, měřidla 16. Využití goniometrických funkcí při kontrole rovinného úhlu 17. Kontrola svislé a vodorovné polohy - metody.
 6. Stránka byla naposledy změněna 26. 5. 2021. WikiSkripta, projekt 1. lékařské fakulty a Univerzity Karlovy, příspěvek UK k výukovým zdrojům sítě lékařských fakult MEFANET • ISSN 1804-6517 • e-mail: info@wikiskripta.eu.Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte původ 4.0 při dodržení případných autorských práv a dalších podmínek
 7. Další skutečností, která usnadňuje práci, je možnost použití a využití pomůcek z optických soustav. Ukazovátko lze užívat k demonstračním pokusům, ale i k zajímavým pokusům motivačním. Uvedu několik možností: - průchod světla různým prostředím - odraz a lom světla - interference světla na optické mřížc

Seminární práce z fyziky: Interferenc

Průchod světla anizotropním prostředím, popis a realizace polarizačních optických prvků. • Interference a koherence světla, dvousvazková interference a její využití. Mnohosvazková interference, reflexní a antireflexní vrstvy. • Ohyb světla, klasifikace a popis ohybových jevů 10. Teorie šíření světla v izotropním dielektriku, rozptyl a absorpce světla, fotometrie. Zákony paprskové optiky, jejich projevy a využití. 11. Elektromagnetická teorie odrazu a lomu světla a jeho šíření v anizotropním dielektriku. Polarizace světla a optická aktivita látek, koherence a interference světla Geometrická optika (základní zákony, rychlost světla, odraz a lom světla, index lomu, refraktometry, využití v chemii) 17. Paprsková optika 18. Vlnová optika (ohyb světla, interference světla, polarizace, využití v instrumentálních metodách) 19 Geometrická optika se opírá o čtyři základní principy Test 10. optika Zdroje světla Absorpce a spontánní emise záření, klasické zdroje světla a vlastnosti jejich záření, stimulovaná emise záření - princip činnosti laseru, vlastnosti laserového záření, He-Ne laser, různé typy laserů, užití laserů, holografie a její využití. 10. Gravitační pol

Seminární práce z fyziky: Využit

 1. Pochopení průchodu světla rozhraním v případě neabsorbujícího i absorbujícího prostředí; využití interference světla. Schopnost řešit jednodušší problémy z geometrické a vlnové optiky. Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky: 1) Základní zákony geometrické optik
 2. využití (dokonale pružný a nepružný ráz, reaktivní motory) • tření, třecí síla, tření smykové a valivé • tíhová síla, tíha, gravitační síla, rozdíly mezi nimi • inerciální a neinerciální vztažné soustavy, setrvačné síly Mechanická práce a mechanická energi
 3. Interference a koherence světla, popis, realizace a využití dvousvazkové a mnohosvazkové interference. Difrakce světla, metody popisu, Fresnelova a Fraunhoferova teorie difrakce, vlnová teorie zobrazování, princip optické holografie. Korpuskulárně-vlnový dualismus světla a látky, kvantové generátory světla (lasery)
 4. Arial Wingdings Times New Roman Arial Unicode MS Tahoma Verdana Arial CE Comic Sans MS Arial Black Vrcholky hor Optika, akustika OPTIKA Zákony geometrické optiky Zrcadla Snellův zákon lomu světla Lom světla ENDOSKOPIE Čočky Optické vady čoček Optický hranol Fyzikální (vlnová) optika Fyzikální (vlnová) optika Optická mřížka.
 5. Kmitání mechanického oscilátoru. Kmitavý pohyb (mechanické kmitání): Pohyb s periodickým průběhem, při kterém se těleso pohybuje v okolí určitého bodu (rovnovážná poloha).. Prochází-li pravidelně rovnovážnou polohou, koná periodický kmitavý pohyb.. Příklady: těleso na pružině, struna kytary, srdce, píst
 6. Předložené opory budou průběžně dále doplňovány a korigovány tak, jak si to trendy v jednotlivých oblas- 18. Vlnová optika (ohyb světla, interference světla, polarizace, využití v instrumentálních metodách) 19. Interference světla - vyřešené příklady . Ohyb světla na mřížce; Ohyb světla na mřížce

Při průchodu látkovým prostředím se vlnová délka dané barvy mění v závislosti na její rychlosti v tomto prostředí. Světlo ze zdrojů, které běžně používáme k osvětlování (žárovky, zářivky nebo i Slunce), ovšem nevnímáme jako barevné, ale jako bílé světlo. Je to světlo složené z barevných světel všech vlnových délek Předmět: Optika Katedra/Zkratka: OPT/OPTU Rok: 2020 Garant: 'Mgr. Jan Říha, Ph.D.', 'RNDr. Ivo Vyšín, CSc.' Anotace: Cílem tohoto modulu je seznámení studentů se základy paprskové a vlnové optiky jako dvou základních oborů optiky, které jsou založeny na použitých metodách zkoumání optických jevů a procesů. Studenti by měli pochopit principy aplikací těchto oborů.

Světlo - Wikipedi

Státní zkouška magisterského studijního programu studijního oboru Učitelství fyziky pro střední školy Organizace • Studium ve studijním programu je řádně ukončeno, v souladu s Opatřením děkan ICP-OES (Inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP-AES), nebo Inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES)) neboli emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem je stopová analytická metoda sloužící ke stanovení obsahu stopových i významných koncentrací jednotlivých prvků v analyzovaném vzorku Na tyto dvě štěrbiny necháme dopadat ze vzdáleného zdroje monofrekvenční světlo (na překážku dopadá kolmo rovinná vlna).Opět budeme předpokládat, že šířka štěrbiny a a vzdálenost středů sousedních štěrbin b je mnohem menší než je vzdálenost stínítka d od dvojice štěrbin.Při dopadu rovinné vlny nastávávají dva jevy - interference dvou koherentních. Zkušební otázky ke státní závěrečné zkoušce školní rok 2020/2021, studium bakalářské Strojírenská metrologie 1. Význam metrologie v systému řízení jakosti, rozdělení DANIEL BERNOULLI (1700 - 1782). Švýcarský matematik a fyzik. Položil základy hydrodynamiky a vytvořil první kinetickou teorii plynů. Bernoulli se narodil v holandském Groningenu, mládí strávil v Basileji a v r. 1721 dokončil studium medicíny

(25) Využití interference k měření vlnových délek a k měření poloměrů křivosti čoček. Studijní text (stejný pro úlohy 8, 19, 20, 25 a 30) interference světla v prošlém a odraženém světle, interference na tenké vrstvě, interference na klínu, interference v rovnoběžných svazcích, interference ve sbíhavých. Interference světla. Ohyb světla, Polarizace světla. Využití interference: interferometr = přístroj na měření velmi malých rozdílů délek. Michelsonův interferometr. holografie - pomocí dvojrozměrného nosiče obrazového záznamu (emulze na skle, filmu, popř. plastové fólie) lze zobrazit trojrozměrné objekty. (D25) Využití interference k měření poloměrů křivosti čoček. Studijní text (stejný pro úlohy 8, 19, 20, 25 a 30) interference světla v prošlém a odraženém světle, interference na tenké vrstvě, interference na klínu, fázový a dráhový rozdíl, podmínka pro interferenční maximum a minimum, proužky stejné.

Materiál Interference světla a její využití - Primát

 1. Interference se týká jevu, ve kterém dvě světelné vlny superponují na produkci výsledné vlny, která může mít nižší, vyšší nebo stejnou amplitudu. Ke konstruktivnímu a destruktivnímu rušení dochází, když jsou interagující vlny navzájem koherentní, buď proto, že sdílejí stejný zdroj, nebo proto, že mají.
 2. Druhá kapitola popisuje využití interference světla v laserové interferometrii. Jsou popsány základní typy laserových interferometrů včetně příkladů jejich využití. Druhá část kapitoly se zabývá měřením vzdálenosti pomocí laserových interferometrů, přičem
 3. Interference světla • fyzikální jev, který potvrzuje vlnovou povahu světla Polarizace světla Zkřížené polarizátory Využití zkřížených polarizátorů u polarimetrů • výchozí nastavení bez vzorku -zkřížený polarizátor a analyzátor -tmavé zorné pol
 4. Interference světla na dvojštěrbině Tato kolekce může být použita pro výuku, zábavu, ale ne pro výdělek nebo komerční využití. Keplerovy zákony. Johannes Kepler se narodil 27. prosince 1571 v městečku Weil der Stadt nedaleko Württenburgu. Jeho otec byl žoldnéř, matka byla dcerou hostinského
 5. Vlnové vlastnosti světla. Disperze světla, barvy; Interference světla; Interference na tenké vrstvě Využití radioaktivních nuklidů.
 6. Interference světla. Interference světla znamená vzájemné ovlivňování, střetávání nebo prolínání světelných vln. Tímto jevem je potvrzena vlnová podstata světla a jeho vlastnosti se tedy podobají mechanickému vlnění Interference světla Pod pojem interference světla jsou zahrnovány jevy, které jsou projevem skládání světelných vln

Skládání vlnění :: MEF - J

 1. Světla a světelné efekty mají velikou moc, dotváří charakter a celkový dojem místnosti. Mohou také ovlivnit vnímání barev nábytku a bytových doplňků. Z estetického hlediska to bude hlavně celkový dojem vyvolaný barvou světla v souvislosti s konkrétním barevným laděním interiéru i jeho zařízením, tedy daným stylem
 2. ima a maxima, využití iterference. 12) Interference na tenké vrstvě - optická dráha, podmínky
 3. Vzor interference je to, co je natištěno na záznamovém médiu, abychom vytvořili virtuální obraz, který naše oči vidí. Záznamové médium pro hologram. Nahrávací médium, ve kterém se sbíhají světla, může být vyrobeno z různých materiálů. Jedním z nejběžnějších používaných při vytváření hologramů je.
 4. (Koherence světla - časová, prostorová, úplná a částečná koherence. Princip optické interference, interference dvousvazková a mnohosvazková. Základní klasifikace interferometrů, jejich principy činnosti a využití v praxi - Michelsonův, Rayleighův, Machův-Zehnderův, Sagnacův aj. Princi
 5. Interference světla na tenké vrstvě. Ohyb světla. Ohyb světla na optické mřížce. Holografie. Polarizace světla a její využití. Fyzika mikrosvěta Nitro atomu. Stavba jádra. Vazebná energie. Kvantová hypotéza. Fotoelektrický jev. Foton. Vlnové vlastnosti částic. Kvantová mechanika. Atomová a jaderná fyzika Kvantování.
 6. Interference světla (Youngův pokus) Difrakce světla (ohyb) Polarizace světla Částicové vlastnosti Fotoelektrický jev Comptonův jev Newton považoval světlo za proud částic (teorie částicová, korpuskulární), Hyugens za vlnění světelného éteru (teorie vlnová). Odraz a lom lze vysvětlit pomocí obou teorií, ale ohyb neb
 7. Světlo se někdy projevuje jako vlnění, jindy jako částicové záření. Jeho vlnový charakter zkoumá vlnová optika, částicový charakter (částic světla se nazývají fotony) zkoumá kvantová fyzika. Vlnovou povahu světla potvrzují jevy: 1. Interference světla 2. Ohyb světla 3. Polarizace světla 2. Princip polarizace světla

využití interference: určení tloušťky optické vrstvy; měření vlnové délky; měření jakosti povrchu obráběných ploch; hologramy na tenké vrstvě: pokud světlo nedopadá kolmo, část se odráží a část se láme a odráží se na druhém rozhran děkujeme za ukázku interference světla na štěrbině pomocí optického disku. Musíme přiznat, že nápad se zviditelněním paprsků ve vodě je dobrý, ale možná by chtělo jen slovem zmínit, proč je zapotřebí dodat do vody mléko. Velmi nás zaujalo, že v určitých případech došlo k zvýšení počtu parsků laseru ve vodě

Interference světla Praktické využití interference světla Ohybové jevy Difrakce světla v technice a přírodě Holografie Polarizace světla Způsoby polarizace světla Praktické využití polarizovaného světla Fotometrické veličiny Hygiena osvětlování Technika osvětlování Použité zdroje. Moderní fyzika Speciální teorie. Využití zrcadel a čoček II. Klikněte na odkaz Využití čoček a.doc pro zobrazení souboru. Rozklad světla hranolem. Zrcadla, Zobrazení zrcadlem. Mechanická práce a energie. Síly působící proti pohybu tělesa. Vlnová optika, interference světla. Optika - základní pojmy. Frekvence, perioda a vlnová délka světla.

Doppleruv jev

Popis a vlastnosti polarizovaného světla. Klasifikace anizotropních materiálů a jejich využití. Interference a koherence světla. Difrakce světla, metody popisu, Fresnelova a Fraunhoferova teorie difrakce, vlnová teorie zobrazování, princip. Difrakce a interference světla, difrakční teorie optického zobrazení. Základy fotonové. Vlnová optika, interference světla, základní jevy vlnové optiky, interference světla (definice, příklad: tenká vrstva - průchod a odraz), dráhový a fázový rozdíl světelných vlnění, podmínku pro zesílení (maximum) a zeslabení (minimum), podmínka koherence, koherentní světelné zdroje. Fotoelektrický je Světlo lze charakterizovat pomocí několika hledisek. Mezi nejzákladnější patří fotometrické charakteristiky (např. svítivost či světelný tok), kolorimetrické (frekvenční spektrum, barva), koherence a polarizace. Na nich pak závisí i chování při odrazu, lomu a průchodu prostředím a při skládání a ohybu světla 3.1 Interference světla Út 21. 10. 3.2 Interference světla na tenké vrstvě TEST (2.7 - 3.1) Pá 24. 10. 3.3 Ohyb světla Út 28. 10. Podzimní prázdniny Pá 31. 10. 3.4 Ohyb světla na optické mřížce Út 4. 11. 3.5 Holografie 3.6 Polarizace světla 3.7 Praktické využití polarizovaného světla Pá 7. 11. 4

PPT - SVĚTLO A JEHO ŠÍŘENÍ PowerPoint Presentation, free

Laser a Jeho Využit

Vlnové vlastnosti světla - interference, ohyb, polarizace 48.Odraz a lom světla - zákony odrazu a lomu světla, úplný odraz, využití 49.Optické zobrazování - zrcadla - konstrukce obrazu, zobrazovací rovnice, příčné zvětšení, užití zrcadel 50 2) Odraz světla a lom světla - zákon odrazu, lom ke kolmici a o od kolmice. vlastností světla. Vznikl tedy spor, zda je světlo částice nebo vlna. Tento spor rozhodl na počátku 19. století Thomas Zouny. Vyslovil myšlenku interference světla, což je záležitost čistě vlnová. Dokázal, že světlo přidané ke světlu může dát tmu. Interference

V dnešní části seriálu o raytraceru POV-Ray si ukážeme dva demonstrační příklady, v nichž bude použita interference světla, kterou jsme si minule popsali teoreticky. Také si řekneme, jakým způsobem je možné ve scénách vytvářet oblaka a některé další zajímavé. razem a lomem světla, vnitřními odrazy na kapkách a principem minimální od-chylky. K pochopení celého fenoménu duhového oblouku je možné nastínit i roz-ptyl světla v atmosféře a aby byl popis úplný, je nutné přidat ještě alespoň zmínku o interferenci, tedy o ději vyplývajícím už z vlnových vlastností světla

Interference v tenkých vrstvách ve světle odraženém a prošlém. Ohyb světla na hraně, štěrbině a optické mřížce. Ohyb na vícerozměrné mřížce. Měření mřížkové konstanty. Problémy: Praktické využití interference (filtry, holografie). Využití ohybu rentgenova záření ke zkoumání struktury látky (laueogramy) 7.2.3 Rozptyl světla 7.2.4 Absorpce světla 7.2.5 Polarizace světla 7.3 Vlnová optika 7.3.1 Interference světla 7.3.2 Ohyb světla 7.4 Optické zobrazování 7.4.1 Zobrazení odrazem 7.4.2 Zobrazení lomem 7.4.2.1 Vady čoček 7.5 Optické přístroje a metody 7.5.1 Lupa 7.5.2 Mikroskop 7.5.3 Elektronový mikroskop 7.5.4 Endoskopie a. Optické kabely,spektroskop, barva světla Zobrazovací rovnice zrcadla, optické přístroje Využití interference, interference na tenké vrstvě, ohyb světla na dvojštěrbině a optické mřížce, holografie Přenos energie zářením, záření černého tělesa, rentgenové záření, rentgenová diagnosti interference vlnění • •použije souvislost s hudební výchovou •zná oblasti využití Dopplerova jevu v praxi Učivo fázor a fázorový diagram přeměny energie v mechanickém oscilátoru zdůvodnění rezonanční křivky podrobnější rozbor Huygensova principu tónová stupnice klávesového hudebního nástroje Dopplerův je

vlna.Vlastnosti a klasifikace optických prostředí, disperze, absorpce a rozptyl světla. Popis a vlastnosti polarizovaného světla. 12. Šíření světla v anizotropním prostředí, klasifikace anizotropních materiálů a jejich využití. Interference a koherence světla, popis, realizace a využití dvousvazkové a mnohosvazkové 18. Vlnové vlastnosti světla Vlnová optika Charakteristika vlnové optiky - zabývá se jevy potvrzujícími vlnovou povahu světla (interference, ohyb, polarizace) Světlo - charakteristika (elmag. vlnění s rychlostí c ve vakuu) - rozsah viditelných vlnových délek (390 nm - 760 nm) - vztah mezi vlnovou délkou a frekvencí l = c/f - optický zdroj a jeho rozdělení.

PPT - Vlnová optika PowerPoint Presentation, free downloadPPT - OPTIKA PowerPoint Presentation, free download - IDPPT - Optika PowerPoint Presentation, free download - IDKatedra optiky | Témata vypsaných magisterských prací

16. Zákon lomu světla, úplný odraz a jeho využití. Fermatův princip a jeho využití pro odvození zákona přímočarého šíření světla, zákona odrazu a lomu. 17. Vznik a podmínky interference světla (odvození podmínek pro maximum), koherence. 18 Fluorescence a chemiluminiscence Skoumalová, Vytášek, Srbová Luminiscence Emise záření spontánně nastávajícího při přechodu molekuly z excitovaného stavu do základního Fotoluminiscence (fluorescence, fosforescence) - excitace je způsobena absorpcí záření Chemiluminiscence - excitace je vyvolána chemickou reakcí Fluorescence a fosforescence Stokesův posuv. Obsah I Teoretický úvod 9 1 Lom světla. Disperze 11 1.1 Základní zákony odrazu a lomu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.2 Totální refraktometry. • Vlnové vlastnosti světla - šíření a rychlost světla v různých prostředích, stálost rychlosti světla v inerciálních soustavách a některé důsledky této zákonitosti, zákony odrazu a lomu světla, index lomu, optické spektrum, interference světla