Home

Žádost o přijetí do 2 ročníku jazykové školy

Žádost o přijetí FZŠ Brdičkov

Tato žádost je určena pro rodiče, kteří mají zájem o přestup do naší školy a nejedná se o 1. ani 6. ročník. Těmto jsou určeny jiné formuláře. Vždy se předem informujte u vedení školy o možnostech přestupu. Žádost o přijetí do ZŠ pro žáky 2. - 5. ročníku (bez 6. ročníků) (Velikost: 415.18 kB Žádost o přijetí do vyššího ročníku Typ dokumentu: docx | velikost: 16.6 kB; Žádost o uvolnění z tělesné výchovy Typ dokumentu: odt | velikost: 19.2 kB; Žádost o uvolnění z vyučování Typ dokumentu: docx | velikost: 19 kB; Žádost o sourozenecké stipendium Typ dokumentu: odt | velikost: 15.3 kB; Žádost o zanechání vzděláván 2) Přijetí ke vzdělávání. a) do 1. ročníku - přihláška SŠ. b) do vyššího ročníku - vzor žádosti + přihláška ke vzdělávání. c) na základě přestupu - vzor žádosti o přestup - vzor žádosti o přestup a zároveň změnu oboru. 3) Změna oboru vzdělání - podává se v případě, že škola má více obor Žádosti pro současné žáky a studenty naší školy: 1. Žádost o uvolnění z tělesné výchovy (zobrazit zde) - žádost podává žák, který má být ze zdravotních důvodů (na základě doporučení lékaře) uvolněn z výuky tělesné výchovy; žádost se podává na pololetí nebo na celý školní rok. 2

Jak můžete pomoci svým dětem před vstupem do školy. Odhlášení žáka ze školy. Žádost o přestup žáka do jiné školy. Žádost o vystavení opisu nebo stejnopisu vysvědčení. Žádost o snížení nebo prominutí úplaty za školní družinu. Žádost o uvolnění z vyučování-dovolená. Žádost o uvolnění z polední přestávk Žádost o opakování ročníku. Žádost o přerušení vzdělávání. Žádost o přijetí ke vzdělávání (přestup z jiné školy) Žádost o přijetí ke vzdělávání do vyššího ročníku střední školy. Žádost o ukončení vzdělávání. Žádost o uvolnění ze sportovního kurzu. Žádost o uvolnění z výuky z rodinných důvodů Žádost o přijetí do školy: Žádost o uvolnění z hodin TV: Žádost o uvolnění z vyučování: Žádost o uznaní dosaženého vzdělání: Žádost o zanechání studia: Žádost o změnu oboru vzdělávání: Žádost o komisionální přezkoušení: Přihláška k rekvalifikaci: Žádost o použití slovního hodnocení: Žádost o změnu pracovišt

A. Žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka. 1) Přijetí ke vzdělávání na základě přestupu (§66, odst. 4 školského zákona) - žádost se podává po předchozím projednání s ředitelem školy - vzor žádosti. 2) Přerušení vzdělávání (§66, odst. 5 školského zákona) - vzor žádosti Žádost o přijetí do přípravné třídy pro děti, které byly u zápisu v jiné základní škole Žádost o přijetí do přípravné třídy-zápis v jiné škole. Výuka. Žádost o uvolnění z vyučování delší než 1 den Žádost o uvolnění z vyučování. Žádost na vypracování individuálního vzdělávacího plánu je součástí doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Školní družina. Přihláška: Prihlaska druzina. Výjezd

Žádost/i (žádost o přijetí k povinné školní docházce, popř. žádost o udělení odkladu, či přijetí do přípravné třídy) spolu s rodným listem dítěte můžete také zaslat v předstihu. Zpracování žádostí předem významně zrychlí administrativní část zápisu. Jak zaslat v předstihu Žádost o uznání předmětů a přihlášku ke studiu do vyššího ročníku lze podat kdykoliv v průběhu celého akademického roku a dle výsledku uznání předmětů je uchazeč flexibilně zařazen do příslušného semestru daného ročníku studia. Přijetí / přestup do vyššího ročníku je obvykle upraveno individuálním studijním plánem tak, aby student mohl komfortně dostudovat případné předměty z nižšího ročníku, které mu nemohly být uznány na webu školy je ke stažení žádost o přijetí do přípravné třídy, kterou k žádosti o odklad přiložíte; V případě dotazů se obracejte na Mgr. Kateřinu Růtovou na ondrejkova@zskorenskeho.cz nebo 733 515 675 (telefonicky v čase 14:00 až 16:00). Těšíme se na vás! Publikováno dne: 15. 3. 202 Na Žádosti o přijetí bude systémem vygenerováno jedinečné registrační číslo, které je nutné si zapsat, protože pod tímto číslem (ne pod jménem) bude zveřejněno přijetí dítěte do školy. * rodný list * doklad o trvalém bydlišti dítěte (pokud rodiče nemají doklad o bydlišti, vyplní čestné prohlášení Je třeba vyplnit žádost o přijetí. Pokud budete žádat o odklad, je třeba vyplnit žádost o odklad. Je možné ji poslat i bez příloh. Ty dodáte později. Žádosti je potřeba doručit do školy v termínu od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021 jedním z následujících způsobů: 1. vložit do poštovní schránky na budově školy 2. poslat poštou 3

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211 skola@spsoafm.cz www.spsoafm.c Dle opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky proběhne zápis žáků do 1. ročníku bez dětí pouze písemnou formou. Je třeba vyplnit žádost o přijetí. Pokud budete žádat o odklad, je třeba vyplnit tuto žádost. Je možné ji poslat i bez příloh. Ty dodáte později Žádost o přijetí do vyššího ročníku - pro nezletilé (Velikost: neznámá) Žádost o přijetí do vyššího ročníku - pro zletilé (Velikost: neznámá) Žádost o přestup - pro nezletilé (Velikost: neznámá) Žádost o přestup - pro zletilé (Velikost: neznámá) Žádost o čtvrtletní splátky - pro zletilé (Velikost: neznámá Žádost o přijetí a zápisní list je třeba doručit podepsané a správně vyplněné. Možné způsoby doručení všech dokumentů (od 6. 4. - 30. 4. 2021): 1. do datové schránky školy: 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen prostý e-mail!): sekretariat@zsrehorova.cz. 3. poštou: ZŠ Brno, Řehořova 3, p. o., 618 00 Brno. 4

Vzory žádostí TRADING CENTRE s

Vzory žádostí - VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Mos

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Žádost Jméno, popřípadě. Žádost o přijetí do vyššího ročníku. Žádost o změnu oboru vzdělání. Žádost o úplné uvolnění z tělesné výchovy. Žádost o uvolnění z výuky. Žádost o přerušení studia. Žádost o ukončení přerušení studia - formulář si lze vyvednout v sekretariátu školy. Oznámení o zanechání vzdělávání. Výstupní.

Vzory žádostí VOŠ a SOŠ Březnic

 1. V tomto termínu ředitel školy rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené základní školy. Průběh přijímacího řízení můžete sledovat na tomto webovém portálu. Seznam registračních čísel přijatých žáků bude zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, na tomto webovém.
 2. Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí Palackého 49 757 01 Valašské Meziříčí Ve Valašském Meziříčí dne.. ŽÁDOST O PŘIJETÍ KE STUDIU* - PŘESTUP* Vážený pane řediteli, žádám Vás o přijetí* - přestup* dle § 66.
 3. Ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole. v rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky, a určit její obsah, termín, formu a kritéria.
 4. Termín odevzdání žádosti o přestup včetně kopie vysvědčení za 1. pololetí 5. ročníku je možný nejpozději 14. června 2021, kdy musí být vše doručeno škole. Doručením se rozumí převzetí dokumentu školou, tj. přijetí do datové schránky školy, osobní doručení do stanoveného data, nebo doručení poštovním.
 5. Přijetí do školy, pozvánky, informace pro školy / Admission dans l'établissement. Přijetí do školy: zde se nachází dopis pro rodiče, který je informuje o přijetí do školy a organizačních náležitostech školní docházky, které škola pro rodiče upřesní

(2) Na žádost zákonného zástupce žáka nebo po dohodě s ním převede ředitel střední školy žáka, který plní povinnou školní docházku ve střední škole, do odpovídajícího ročníku spádové základní školy, popřípadě do jiné základní školy, kterou zvolil zákonný zástupce, a to se souhlasem ředitele této školy Vážení rodiče! I v letošním roce bude probíhat zápis do 1. tříd elektronicky v aplikaci https://zapisyzs.pardubice.eu. Aplikace Vám bude zpřístupněna od 1. dubna 2021 Příjem žádostí o přijetí dítěte i o odklad školní docházky bude probíhat z důvodu mimořádné situace způsobené epidemií koronaviru ve všech školách zřizovaných statutárním městem Pardubice. Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2021. Ředitel školy rozhodl o konání školní přijímací zkoušky. 1. termín školního kola přijímacího řízení - 5. května 2021 2. termín školního kola přijímacího řízení - 6. května 202 O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání Informace k zápisům do ZŠ pro školní rok 2021/2022 Letos budeme otvírat první třídy těchto typů: Tradičně jednu bilingvní třídu s výukou německého jazyka (odkaz: Bilingvní výuka), klasické třídy a jednu třídu s programem Začít spolu. Program Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step) představuje alternativní pedagogický přístup, který je.

Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace oznamuje konání zápisu dětí (nar. od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015) k povinné školní docházce školního roku 2021/2022 dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2021 Žádost o přijetí do vyššího ročníku Vážená paní ředitelko, žádám o přijetí do 3. ročníku oboru vzdělání KKOV 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, na Obchodní akademii, Střední pedagogickou školu, Vyšší odbornou školu cestovního ruchu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, s. r. Fakultní základní škola Ústí nad Labem stanoví následující kritéria, podle kterých postupuje ředitelka základní školy při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku školy k plnění povinnosti školní docházky v případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu žáků v první třídě.

2021 od 9:00 do 16:00 hodin v budově základní školy, kam podával žádost o přijetí. Po tomto termínu ředitel rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené základní školy. Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste základní škole.

Žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku. Termín podání/doručení: Od 1.4.2021 do 10.4.2021. Vyhotovení: Elektronicky od 1.4.2021 kliknutím Z D E. Vyplňte a potvrďte tlačítkem Odeslat. Bude Vám zaslán informační e-mail, ve kterém bude odkaz na žádost k přijetí dítěte do 1. třídy V případě, že zájem o přítomnost žáků překročí možnosti školy (technické, personální apod.), rozhodne ředitelka školy o přijetí žáků do skupiny podle následujících kritérií: 1. Věk dítěte - skupiny velikosti do 15 žáků budou zřizovány od nejnižších ročníků výše až do vyčerpání kapacity školy. 2

Zápisy k povinné školní docházce do 1. ročníku základní školy budou probíhat v období od 1. dubna do 30. dubna 2021.. Zápis do 1. třídy s ohledem na aktuální vývoj pandemie bude připraven v distanční podobě prostřednictvím elektronické přihlášky, která bude zpřístupněna na webu školy.. Pokyny pro vyplnění a podání elektronické přihlášky k povinné. ROČNÍKU. 2) Pro přijetí do přípravné třídy pro školní rok 2021/2022 vyplňujete ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY. 3) Pro žádost o udělení odkladu školní docházky pro školní rok 2021/2022 vyplňujete ŽÁDOST O UDĚLENÍ ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY (dítě není na školu připravené - po stránce vývoje. O přijetí žáka informuje ředitel školy bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestoupil. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky Ředitel Základní školy Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace stanovil kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky v případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí.

4. přijímání žádostí proběhne: od 12. dubna do 30. dubna 2021 (týká se žádosti o přijímání ke vzdělávání i žádostí o odklad školní docházky). 5. Možnosti podání žádosti o přijetí: a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (poštou), (preferovaná varianta); b) do datové schránky školy. Zápis do 1. třídy. Oznámení: Seznam přijatých žáků do 1. ročníku základní školy Nížkov pro školní rok 2021/2022. Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci zápis do první třídy v letošním roce opět proběhne distanční formou v období od 6 Základní informace o zápisu Zápis do 1. ročníku základní školy. Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání probíhá dle §36 odst. 4 školského zákona ve dnech 1. dubna až 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Tento termín se vztahuje i na školy soukromé a církevní D. Přijetí do vyššího ročníku. Základní informace. Jedná se o postup v případě žádosti o přijetí do vyššího ročníku. Kdo v této záležitosti může jednat. Uchazeč, který získal částečné nebo úplné vzdělání ve škole stejného nebo vyššího stupně vzdělávání, případně jeho zákonný zástupce, pokud. 2. základní škola ezručova Říčany, příspěvková organizace 2 Podání žádosti o přijetí do 1. ročníku elektronicky Od března 2020 do 3. 4. 2020 nebo přímo při zápisu 03. 04. 2020 Podání žádosti o přijetí do ŠD elektronicky Od března 2020 Do 4. 5. 2020 Fyzický zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/202

K zápisu uvítáme děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015. Rodiče dodají: vyplněnou žádost o přijetí; zápisní list do 1.ročníku; zápisní list do školní družin v prostoru vstupu do školy si vyzvednou formulář - Žádost o zápis do 1. ročníku. Je nutné uložit si REGISTRAČNÍ ČÍSLO Žádosti o zápis. TERMÍN VYZVEDNUTÍ: 6.4. - 9.4. od 8.00 do 13.00 hod. podepsanou Žádost spolu s kopií rodného listu dítěte přinesou osobně do vrátnice školy nebo pošlou škole poštou doporučeně

Dokumenty a Formuláře Ke Stažení - Fantovk

 1. zÁpis do 1. tŘÍdy Škola pravidla pro pŘijetÍ do 1. tŘÍdy ŽÁdost o pŘijetÍ do 1. roČnÍku ŽÁdost o odklad povinnÉ ŠkolnÍ dochÁzky odklad Školn
 2. 1. Žádost o přijetí s přiloženou kopií rodného listu dítěte - vyplní všichni. 2. Zápisní lístek - vyplní všichni, (registrační číslo bude přiděleno později) 3. Žádost o odklad - rodiče dodají dvě zprávy. 4. Přidělení registračního čísla - na tento list se zapisovalo reg. číslo ze zápisového lístku.
 3. Žádost je nutno podat stejným způsobem a ve stejném termínu, jako žádost o přijetí, tedy v termínu od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021. Prosíme rodiče, aby postupovali tak, jak je uvedeno výše. Při vyplňování elektronické přihlášky je možné zatrhnout, že budete žádat o odklad povinné školní docházky. Všem zákonným.
 4. Vzhledem k současné situaci je zápis rozložen do delšího období a probíhá v termínu od 1. 4. do 30. 4. 2021. V rámci zápisu je třeba vyplnit ŽÁDOST O ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU. Žádost je možné doručit škole následujícími způsoby: Emailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo; Datovou schránkou 6tazyw
 5. Formulář žádosti o odklad školní docházky budete moci vyplnit také po úvodní registraci. Žádost o odklad musí být doložena doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře (2 doporučení). Žádost o odklad je nutnou součástí žádosti o přijetí do přípravného ročníku

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU ZŠ. Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že všechny zapsané děti byly přijaty k základnímu vzdělávání v naší škole. Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte si můžete vyzvednout od 3. května v kanceláři naší školy, nebo na úvodní schůzce, která se bude konat 22. června 2021 v 16 hodin rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky z minulého roku - u dětí s odkladem 3. u zápisu, příp. před ním, musí zákonný zástupce vyplnit také: žádost o přijetí zápisový lístek do 1. ročníku základní školy a následně je seznámen s podmínkami, za nichž může žádat o odklad povinn

Zápis do 1. tříd a nultého ročníku pro školní rok 2020/2021 se koná 1.-15.4.2020. Zápis budoucích prvňáčků pro školní rok 2020/2021 se bude konat ve dnech 1.- 15.4.2020 a to pouze formálně. Důležité informace k zápisu (ke stažení i v pdf) a zápisové formuláře viz přílohy Žádost o přijetí k základnímu. Žádost o přijetí žáka do 1. ročníku. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být. Žádáme o doplnění všech požadovaných údajů v přihlášce, která bude po ověření veškerých údajů školou evidována jako žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, žádost o odklad povinné školní docházky nebo žádost o přijetí do přípravné třídy základní školy Pro předškoláky. Formulář žádosti o přijetí do 1. ročníku dostanetu u zápisu, kde bude i dostatek času a klid na jeho vyplnění. Pokud si jej chcete přinést vyplněný již z domova, najdete jej v sekci Ke stažení/Formuláře/Pro rodiče. V této sekci najdete případně i žádost o odklad nebo předčasný nástup do školy Spádová škola. Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte. (§ 36 odst. 5 školského zákona). Pomocí zde uvedené aplikace je možno zjistit, ve kterém školském spádovém obvodu se nachází adresa trvalého pobytu dítěte. Otevřít v aplikaci GIS města

Formuláře ke stažení POJ F≈

Žádost o přijetí lze podat od 1. 4. do 15. 4. 2021 elektronicky nebo doručením do schránky školy (vedle vstupní branky u vjezdových vrat). V případě elektronického podání musí být žádost opatřena elektronickým podpisem žadatele (zákonného zástupce). elektronické podání: e-mail: kancelar@zscernilov.cz datová. žádost o přijetí do vyššího ročníku LibereckáZdrávka.cz - Studujte zdravotnické obory s jistotou pracovního uplatnění na první zdravotnické škole s certifikací ISO 9001:2016. Aktualit Formuláře k vyplnění. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 2021/2022 (Velikost: 80.54 kB) Žádost o přijetí do nultého ročníku 2021/2022 (Velikost: 64.83 kB) Žádost o odklad povinné školní docházky 2021/2022 (Velikost: 64.83 kB) Přihláška ke stravování 2021/2022 (Velikost: 89.74 kB) Přihláška k zájmové.

ZŠ Meteorologická - Zápis do 1

Dokumenty ke stažení - sosasou

Je možné podat žádost o přijetí dítěte do mateřské školy mimo termín a dobu stanovenou ředitelem školy dle § 34 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Žádosti, oznámení: Žádost o přestup do ZŠ Kuncova + dotazník žáka. Žádost - přijetí do základní školy, Praha 13, Kuncova 1580 (pro žáky cizince) Žádost o přestup do skupiny s jiným zaměřením. Žádost o uvolnění z vyučování - na jeden a více dní. Žádost o uvolnění z vyučování - část dne. Žádost o. Nápady do školní družiny Po stopách indiánů Zápis do prvního ročníku Přijímací řízení na SŠ Inkluze Podpůrná opatření IVP Školní poradenské pracoviště Výchovný poradce Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 28. 11

Žádost o pokračování v základním vzdělávání. Žádost o povolení vzdělávání podle IVP. Žádost o uvolnění z vyučování. Žádost o povolení opakování ročníku. Žádost o přestup žáka. Žádost o uvolnění z vyučovacího předmětu. Žádost o odklad povinné školní docházky. Žádost o přijetí do 1. ročníku Jestliže žádáte o přijetí na více školách, je nutné odevzdat do příslušné školy pouze jednu verzi žádosti se správným, zaregistrovaným číselným identifikátorem. Žádosti budeme od zákonných zástupců přebírat v kancelářích školy, přístup bude umožněn bočním (učitelským) vchodem od ulice Hroncova Žádost o přestup na školu pro žáky do 18 let (docx) Žádost o přestup na školu pro žáky nad 18 let (docx) Žádost o přijetí do vyššího ročníku pro žáky do 18 let (docx) Žádost o přijetí do vyššího ročníku pro žáky nad 18 let (docx) Žádost o stejnopis ročníkového vysvědčení (docx) Žádost o stejnopis.

Vzory žádostí - Gymnázium Brno, Křenová 3

 1. Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu školní docházky, je-li žádost podána do 31. května i s oběma doporučujícími posudky. § 37 odst. 2: Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky
 2. Žáci II. stupně základní školy, kteří nebudou v jazykové skupině, se budou vyučovat anglickému jazyku také v hodinové dotaci 3 hodin týdně. Od 7. do 9. ročníku budou mít žáci povinný druhý cizí jazyk (německý nebo ruský) s dotací 2 hodiny týdně
 3. Motivační program. O přijetí do motivačního programu rozhoduje komise jmenovaná rektorem ŠKODA AUTO Vysoké školy. Uchazečům, kteří podají žádost o přijetí do programu, bude výsledek rozhodnutí komise o zařazení do programu zaslán nejpozději k datu zápisu do studia. Komu je program určen. - Pro nové studenty.
 4. Žáci budou přijímáni do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022 podle těchto kritérií: V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona budou do naší školy přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy Kolín V., Mnichovická 62. Žáci z.
 5. 1. Před nástupem žáka s OMJ do školy 1.1 o připravit, než žák s OMJ do školy nastoupí: 1.2 Samotné přijímání žáka s OMJ - legislativa + co doložit při přijetí 1.3 Přijímací pohovor a přijetí žáka do školy 1.4 Příprava kolektivu na příchod nového žáka 2. Nástup žáka-cizince 2.1 První školní de
 6. utí jazykové zkoušky do 15.12.2021 • Dodání dokladu o absolvování Mgr. studia do 28.2.2022. Přijetí ke studiu Ke studiu v českém jazyce budou přijati ti uchazeči, kteří • ve stanovených lhůtách předložili řádně vyplněnou přihlášku a všechny její povinné přílohy
 7. Ředitelka školy rozhodla podle § 60 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání PRAKTICKÁ SESTRA, KOSMETICKÉ SLUŽBY, MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ, ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM pro školní rok 2021/2022

Formuláře ke stažení - Základní škola Na Líš

Podmínky pro přijetí žáka do vyššího ročníku stanoví zákon o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání č.561/2004 Sb. (školský zákon) § 63: Ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole. V rámci přijímacíh Zápisový lístek. Každý uchazeč, který se rozhodne v případě přijetí vzdělávat na naší škole, je povinen do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí odevzdat řediteli školy zápisový lístek (tj. do 2. června 2021). Ten obdrží uchazeči ze ZŠ na svých základních školách, ostatním uchazečům zápisový lístek vydá na jejich žádost krajský úřad. Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku 2021/22 - zápis 14.+15.4.2021 od 14:00 do 17:00. úprava ze dne 16.9.2020. Počet tříd, které budou pro školní rok 2021/22 otevřeny, je závislý na počtu dětí, které přijdou k zápisu. Pravděpodobně budeme otevírat tři první třídy s minimální kapacitou 20 žáků a.

Žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 do všech tříd Mateřské školy Špičák, tj. v ulici Brněnské, Na Výsluní, Východní, Zhořelecké, se přijímají v daných termínech na ředitelství mateřské školy ve Zhořelecké 2607. Distanční zápis 2. 5. - 16. 5. 202 Oznámení rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí žáka do 1. ročníku zveřejní ředitelka školy do 30 dnů ode dne konání zápisu pod přiděleným registračním číslem (obdržíte u zápisu) na veřejně přístupném místě ve škole a na webu školy

Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2021

 1. rodiče dětí, které byly u loňského zápisu přijaty do školy s ročním odkladem, nepodávají znovu žádost o přijetí, jen školu kontaktují na tel. čísle 773 051 949 a potvrdí nástup dítěte od 1.9.2021 do školy
 2. Žádost o uvolnění z vyučování. Žádost o změnu oboru. Žádost o opakování ročníku. Žádost o zanechání vzdělávání. Žádost o přerušení správního řízení. Žádost o přestup + změna oboru. Žádost o uznání vzdělání. Žádost o přijetí do vyššího ročníku SOŠ. Žádost o uvolnění z tělesné výchovy
 3. Informace školní jídelny k vyúčtování. Stravné hrazené z účtu: přeplatky stravného za školní rok 2020/2021 se budou vracet od 21. 6. do 29. 6. 2021 od 6: do 15: 00 hodin! Zároveň budou poskytnuty informace o platbách na školní rok 2021/2022. Dostavte se prosím v uvedeném termínu
 4. Ulož.to je československou jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí
 5. Žádosti o přijetí se podávají níže uvedenými způsoby: Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby
 6. Zápis -2021. Vážení rodiče, zápis dětí do budoucího 1. ročníku na školní rok 2021 - 2022 bude v termínu 1. - 18. dubna 2021. Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením celý proces proběhne bez osobní přítomnosti rodičů a dětí - pouze elektronickou formou již od 1.4.2021. Až budou školy otevřeny, zapsaní žáci se.
 7. Doba zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání Právní úprava a obvyklá praxe. Podle § 46 odst. 1 a § 36 odst. 4 školského zákona ředitel školy stanoví dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to v období od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku

Přestup z jiné VŠ/VOŠ Vysoká škola finanční a správn

 1. Zde vyplňujete žádost o přijetí na naši školu (klikněte na následující obrázek). Jak bude vypadat zápis do 1. tříd? Vážení rodiče a děti, dovolte, abychom Vás seznámili s některými praktickými informacemi, které Vás mohou před zápisem do 1. tříd zajímat
 2. Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022. Ředitelka školy rozhodla podle § 60 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí . do 1. ročníku oboru vzdělání OBCHODNÍ AKADEMIE pro školní rok 2021/2022
 3. Počet žádostí o odklad školní docházky Počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání 57 18 39 Celkem nastoupilo do dvou prvních tříd 37 žáků (2 žáci nenastoupili). Počty žáků přijatých ke studiu na střední školy pro školní rok 2019/2020 Gymnázium SOŠ včetně konzervatoře SOU OU, Pr

Přípravná třída ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smícho

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Zápis do MŠ bude probíhat vyplněním přihlášek, a to: od 2. května do 16. května 2021 formou elektronického podání přihlášek zasláním na emailovou adresu školy: skolka@zscitoliby.e 9. 2014 do 31. 8. 2015. 2. Rodiče vyplní a) ŽÁDOST O PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE a b) ZÁPISNÍ LIST. Oba formuláře si můžete stáhnout z našich webových stránek. 3. Pokud žádáte o odklad školní docházky, potřebujete: a) ŽÁDOST O PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE, b) ZÁPISNÍ LIST a c) ŽÁDOST O ODKLA

Do školy dle výše popsaných podmínek doručte tyto dokumenty: 1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 2. Zápisní list + při elektronickém zápisu kopii rodného listu dítěte. Žádost o předčasné přijetí k základnímu vzdělávání? Do školy dle výše popsaných podmínek doručte tyto dokumenty: 1 A. Podmínky pro přijetí ke studiu . 1. V souladu s § 48 odst. (1) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), je podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu dosažení středního vzdělání, prokázané vysvědčením o složení maturitní zkoušky ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY . pro školní rok 2021/2022 . Zápis do MŠ probíhá ve dvou krocích . 1. Vyplňte žádost o přijetí v elektronickém předzápise a rezervujte si čas (info níže) 2. Dostavte se osobně do MŠ v den zápisu - odevzdání žádostí (info níže) Odevzdání žádostí: Osobně v rezervovaný čas 3. 5. 202 Zápis do 1. ročníku - Rozhodnutí o přijetí jejichž zákonní zástupci podali žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Na základě žádosti zákonného zástupce a doložených příloh budou mít ODLOŽENOU POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU o jeden rok děti, jimž bylo v den zápisu přiděleno registrační číslo: 1, 12.