Home

Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti

Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti (dále jen APZ) zabezpečuje ministerstvo a Úřad práce; podle situace na trhu práce spolupracují při její realizaci s dalšími subjekty Nástroje příspěvků aktivní politiky zaměstnanosti Soubory. Nástroje příspěvků aktivní politiky zaměstnanosti; Nástroje příspěvků aktivní politiky zaměstnanosti POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA NÁSTROJE AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI (APZ) VE ZLÍNSKÉM KRAJI. Aktivní politika zaměstnanosti představuje souhrn opatření směřujících k zajištění maximální možné úrovně zaměstnanosti. K nejvyužívanějším nástrojům patří: veřejně prospěšné práce (VPP Aktivní politika zaměstnanosti má obrovský význam, protože omezuje nezaměstnanost a podporuje rovnováhu práce ve státě.Důležitým úkolem politiky zaměstnanosti ve vztahu k nezaměstnaným je financování nástrojů a jiných opatření zejména rizikovým skupinám nezaměstnaných na trhu práce.Existuje aktivní a pasivní politika zaměstnanosti

2. Metodika zpracování. ÚP ČR zajišťuje zveřejňování písemných materiálů vztahujících se k poskytování prostředků státního rozpočtu na nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, s výjimkou materiálů obsahujících osobní údaje fyzických osob, které nejsou přímými příjemci těchto prostředků Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti pro evidované na úřadu práce Jestliže jste přišli o zaměstnání, evidujte se na úřadu práce! Nejenže za vás bude po dobu vedení jako uchazeče o zaměstnání hradit zdravotní pojištění , ale nabídne vám i několik možností, jak získat nové pracovní místo

České sociální podnikání - Nástroje aktivní politiky

Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti se budou zaměřovat především na uchazeče o zaměstnání starší 50 let, absolventy vysokých škol bez praxe a osoby po návratu z rodičovské dovolené. Nadále bude podporováno vytváření zkrácených pracovních úvazků, zejmén angaţuje stát, který cílí svou þinnost ve dvou hlavních směrech politiky zaměstnanosti (aktivní a pasivní politika zaměstnanosti) a jakými konkrétními nástroji přispívá ke zlepšení situace na trhu práce. Tyto nástroje následně budu charakterizovat v další kapitole, kde se zaměřím především na moţnosti vyuţití Kromě stávajících nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti budou v rámci nového zákona o zaměstnanosti zavedeny další (nové) nástroje. Ty by měly přispět k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti a k prohloubení individuálního přístupu k uchazeči o zaměstnání HLAVA IV - DALŠÍ NÁSTROJE AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI § 112 - Veřejně prospěšné práce. Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo.

Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti se měnily a přizpůsobovaly požadavkům trhu práce. Na konci 90. let byly hlavním nástrojem rekvalifikace, veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, absolventská a praktikantská místa, chráněné dílny pro občany se. zaměstnanosti: V souladu s potřebami trhu práce může ÚP ČR ověřovat nové nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Evroý sociální fond Projekty spolufinancované z Evroého sociálního fondu a stát-ního rozpočtu ČR představují další možnost pro uchazeče, popř. zájemce o zaměstnání Aktivní politiku zaměstnanosti zabezpečuje ministerstvo a Úřad práce; podle situace na trhu práce spolupracují při její realizaci s dalšími subjekty. Nástroje, jimiž je realizována aktivní politika zaměstnanosti, jsou zejmén

Nástroje příspěvků aktivní politiky zaměstnanost

Aktivní politika zaměstnanosti. Součástí státní politiky zaměstnanosti je podpora zřizování nových pracovních míst poskytováním příspěvků zaměstnavatelům při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání, i uchazečům samotným. Jedná se zejména o následující opatření (nástroje) aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní a pasivní politika zam ěstnanosti 2 1. ÚVOD Politika zam ěstnanosti je nedílnou sou částí jak sociální politiky, tak politiky hospodá řské. M ěla by p ředevším zabránit nezam ěstnanosti a eliminovat tvrdost trhu práce ČÁST PÁTÁ AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI HLAVA I OPATŘENÍ A NÁSTROJE § 104 (1) Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti zabezpečuje ministerstvo a Úřad práce; podle situace na trhu práce spolupracují při její realizaci s dalšími subjekty

  1. Politika zaměstnanosti zahrnuje činnosti státu, které mají za cíl optimalizovat fungování trhu práce pomocí nástrojů, které ovlivňují nabídku a poptávku práce.Politiku zaměstnanosti lze rozdělit na 2 části, aktivní politiku zaměstnanosti, která se snaží zvyšovat zaměstnanost, a pasivní politiku zaměstnanosti, která tlumí dopady nezaměstnanosti
  2. 3.6 Další nástroje aktivní politiky zaměstnanosti 54 3.7 Sdílené zprostředkování zaměstnání 63 3.8 Cílené programy k řešení zaměstnanosti 67 IV. Závěr 71 Použité prameny a literatura 73 Seznam zkratek 79 Abstrakt 80 Abstract 81 . 1 I. Úvod Problematika zaměstnanosti a snaha o její zvyšování za souasného dosažení.
  3. a jednotlivé nástroje a opatření aktivní politiky zamstnanosti, které nabízejí této specifické skupin osob podporu při integraci na trh práce. V praktické þásti se zamřuje na analýzu a komparaci legislativních dokumentů týkajících se nástrojů a opatření aktivní politiky za-mstnanosti v ýeské republice a na Slovensku

Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti v roce 2019 a další aktuální informace z ÚP(VPP, veřejná služba, hmotná nouze a projekt PDU a realizací aktivní politiky zaměstnanosti na národní úrovni a v rámci regionu Chrudim. Cílem předložené diplomové práce je: -definovat trh práce, -specifikovat opatření politiky zaměstnanosti v rámci státu, -analyzovat využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v České republice na nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Poslední a nejdůležitější částí mé diplomové práce je výzkum nezaměstnanosti v regionu Chomutov za období 2010 - 2013, kde navážu a výzkum a porovnám s výzkumem z mé bakalářské práce, kde jsem sledoval vývoj nezaměstnanosti v region

aktivní politiky zaměstnanosti v ČR, EU a správa na úseku zaměstnanosti. V praktické části je uvedena charakteristika pracovního trhu okresu Pardubice a deskripce uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti Úřadem práce Pardubice na základě rozhovorů s pracovnicemi úřadu práce a interních materiálů (1) Osobní údaje o fyzických osobách a údaje o zaměstnavatelích lze získávat, zpracovávat a sdělovat jen pro účely zprostředkování zaměstnání, poskytování příspěvků na nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a statistické účely HLAVA IV DALŠÍ NÁSTROJE AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI § 112 Veřejně prospěšné práce (1) Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo. Státní politiku zaměstnanosti provádí stát prostřednicetvím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Úřadu práce. Úřad práce eviduje volná pracovní místa, eviduje uchazeče o zaměstnán a pomáhá nezaměnstnaných s hledáním práce. Nástroje politiky zaměstnanosti. nástroje aktivní politiky: rekvalilfikac

Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Úřady práce poskytují příspěvky na jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti České republiky na základě žádosti zaměstnavatele nebo uchazeče o zaměstnání, který se rozhodl stát osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ) Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Rekvalifikace ÚP zabezpečuje rekvalifikaci pro uchazeče nebo zájemce o zaměstnání v případech, kdy struktura poptávky trhu práce neodpovídá struktuře nabídky pracovních sil a případná rekvalifikace umožňuje nové nebo další uplatnění ve vhodném zaměstnání Aby byla míra zaměstnanosti co nejvyšší, používá každý civilizovaný stát nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Česká republika však bohužel nikoliv. Podle zákona o zaměstnanosti existuje sedm nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, kterými jsou rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně prospěšné práce.

4. Využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti pro osoby se zdravotním postižením. V České republice byl v oblasti zaměstnávání vytvořen určitý podpůrný systém, jehož cílem je podpora a zajištění co nejvyšší zaměstnanosti. Tento systém obsahuje několik modelů, které se souhrnně nazývají nástroje. Aktivní politika zaměstnanosti. Tématem této bakalářské práce je aktivní politika zaměstnanosti, zejména nástroje, jejichž prostřednictvím se stát snaží o snížení míry nezaměstnanosti a zvýšení kvality lidského kapitálu. Cílem bakalářské práce je zhodnotit aktivní politiku zaměstnanosti realizovanou v regionu. Rubriky: Využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti Rekvalifikace je vhodná tam, kde člověk nabyl kvalifikaci, pro kterou nejsou v daném regionu volná pracovní místa. Absolvování rekvalifikace bývá důvodem životních okolností jako je např.: na základě změny zdravotního stavu již člověk nemůže vykonávat. Nezaměstnaná osoba, aktivní a pasivní politika zaměstnanosti, nástroje politiky zaměstna-nosti, trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost, typy nezaměstnanosti, dopady nezaměstna-nosti, měření nezaměstnanosti, rekvalifikace ABSTRACT Thesis deals with unemployment - its development and impacts on social, economic an jeden nástroj aktivní politiky zaměstnanosti, kterým jsou rekvalifikace. Cílem práce bylo zjistit motivaci absolventů k účasti na rekvalifikačních kurzech a následnou spokojenost s průběhem a náplní tohoto procesu. Práci tvořily dvě základní oblasti

VYSOČINA - Na poměrně nízké míře nezaměstnanosti v kraji Vysočina (k 31. srpnu 5,8%) se mimo jiné podílí také aktivní politika zaměstnanosti (APZ) Projekty PALMIF ověřovaly nové nástroje aktivní politiky zaměstnanosti Alena Kazdová Koncem listopadu 2002 se v Brně uskutečnila celostátní konference hodnotící 10 let programu PALMIF (Pro - Active Labour Market Intervention Fund - Aktivní opatření trhu práce) v ČR. Pod názvem Projekty PALMIF - jejich přínos a možnosti dalšíh JUDr. Petr Bukovjan. Ustanovení související . Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějąích předpisů § 75 aľ 78a - příspěvky na zaměstnávání osob se zdravotním postiľením a chráněný trh práce § 104 aľ 107 - nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a jejich financování § 108 aľ 110 - rekvalifikace. VYSOČINA - Na poměrně nízké míře nezaměstnanosti v kraji Vysočina (k 31. srpnu 5,8%) se mimo jiné podílí také aktivní politika zaměstnanosti (APZ). V jejím rámci stát prostřednictvím úřadů práce používá různé nástroje se snahou snížit nezaměstnanost, zejména pak poskytování příspěvků

Aktivní politika zaměstnanosti - Wikipedi

Nástroje aktivní politiky snižují nezaměstnanost 29.9.2007 VYSOČINA - Na poměrně nízké míře nezaměstnanosti v kraji Vysočina (k 31. srpnu 5,8%) se mimo jiné podílí také aktivní politika zaměstnanosti (APZ) a nástroje aktivní politiky zaměstnanosti v České republice vypracoval samostatně a použil jsem pramenů, které uvádím v přiloženém seznamu literatury. V Plzni dne 25.3. 201 Zavádění nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (například reintegračních plánů zaměřených na potřeby jednotlivců), zvýšení adresnosti a efektivnosti již existujících nástrojů a jejich rozšíření i na zájemce o zaměstnání a na zaměstnance ohrožené nezaměstnaností a osoby vracející se na trh prác mapováním realizace vybraných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti prostřednictvím reflexe zaměstnanců ÚP ČR v roce 2017. Sledovány byly vybrané programy APZ, především veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa a rekvalifikace

U příspěvku na veřejně prospěšné práce rozhoduje šance

Aktivní politika zaměstnanosti - MPS

Aktivní politika zaměstnanosti: Příspěvky od ÚP - Blog

  1. Přínos nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti pro trh práce v okrese Frýdek-Místek. Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaké nástroje aktivní politiky zaměstnanosti byly ve snižování nezaměstnanosti v okrese Frýdek-Místek během období od roku 2007 do roku 2011 nejúčinnější, a na jaké skupiny osob se.
  2. Praha - Veřejně prospěšné práce jsou jeden z nástrojů tzv. aktivní politiky zaměstnanosti, kterou v roce 2004 zavedl zákon o zaměstnanosti
  3. Aktivní politika zaměstnanosti. Nástroje . aktivní politiky zaměstnanosti jsou určeny k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti a . k prohloubení individuálního přístupu k uchazeči o zaměstnání

další nástroje aktivní politiky zaměstnanosti - Pracoma

Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 (2015) 1. Podpora přístupu k zaměstnání, zejména pro skupiny ohrožené na trhu práce. 1.1 Investiční pobídky, podpora vytváření nových pracovních míst, aktivní politika zaměstnanosti. 11a úprava systému investičních pobídek (výše hmotné podpory a cílové územní oblasti); 11b podpora vytváření pracovních. Mezi nástroje pracovní aktivizace dlouhodobě nezaměstnaných patří zejména nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (rekvalifikace, investiční pobídky, společensky účelná pracovní místa, veřejně prospěšné práce a další), využívání veřejné služby, pracovní a kariérové poradenství, motivační programy. Politika zaměstnanosti v ýeské republice vychází primárně ze dvou zákonů - ze zákona þ. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (upravuje zejména aktivní politiku zaměstnanosti a pasivní politiku zaměstnanosti a jejich nástroje) a záko ŽÍTEK, Vladimír. Možnosti využití aktivní politiky zaměstnanosti jako nástroje stimulace regionálního rozvoje ČR (Chances of utilize active policy employment like a tool of stimulation regional development CR). In The Case Study: Případová studie k problémům regionálního rozvoje ČR. Brno: Vydavatelství MU Brno, 2001. p. 71-78

Aktivní politika zaměstnanosti § 104 - Aktivní politika zaměstnanosti představuje souhrn opatření k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti. O poskytnutí příspěvků na jednotlivé nástroje uzavírá úřad práce se zaměstnavateli písemnou dohodu. Nástroje, jimiž je realizována jsou MPSV představilo nové nástroje aktivní politiky zaměstnanosti... Aktivní a preventivní nástroje politiky zaměstnanosti, zprostředkování práce, inovace v zaměstnávání mladých a starších lidí, inovace přispívající k rovným příležitostem na trhu práce a s důrazem na sladování pracovního a rodinného života, vznik nových pracovních příležitostí a přeměnu stávajících.

Zaměstnanost: Politika zaměstnanosti, vývoj a jak nyní

  1. Politika zaměstnanosti zahrnuje činnosti státu, které mají za cíl optimalizovat fungování trhu práce pomocí nástrojů, které ovlivňují nabídku a poptávku práce. Politiku zaměstnanosti lze rozdělit na 2 části, aktivní politiku zaměstnanosti, která se snaží zvyšovat zaměstnanost, a pasivní politiku zaměstnanosti, která tlumí dopady nezaměstnanosti
  2. ílem investičních pobídek jako nástroje aktivní politiky zaměstnanosti je spolu s dalšími faktory (cena, vzdělanost a kvalifikace pracovní síly, geografická poloha, makroekonomická a politická stabilita) stimulovat investory, aby své 10 Usnesení vlády ČR ze dne 15. 10. 2014 č. 835, o Strategii politiky zaměstnanosti do roku.
  3. Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti ve světle zaměstnávání osob se zdravotním postižením Detail práce Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí.

nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (dále jen dohoda). Úřad práce ČR vydává rozhodnutí o poskytnutí nebo neposkytnutí příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě (dále jen rozhodnutí) Ve druhé části je popsána aktuální situace v oblasti státní politiky zaměstnanosti, sladění norem s Evroou unií a financování. Třetí část se věnuje způsobům řešení politiky zaměstnanosti pomocí aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti a nástrojů z těchto titulů vyplývajících

Scripta Iuridica č

Hlavním cílem všech nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) je umožnit lidem, kteří jsou delší dobu bez práce, aby neztratili nebo naopak zase získali pracovní návyky. Součástí aktivní politiky zaměstnanosti je podpora nových pracovních míst prostřednictvím poskytování příspěvků zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají uchazeče o zaměstnání, i. Město Moravský Beroun využívá nástroje aktivní politiky zaměstnanosti . Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) je základním nástrojem státu ke snižování nezaměstnanosti. Jejím prostřednictvím mohou úřady práce pomoci uchazečům o zaměstnání při hledání nového uplatnění pasivních nástrojů politiky zaměstnanosti v regionu, ve kterém žiji. Toto téma jsem si zvolila především z důvodu, že se zajímám o dění na trhu práce Karlovarského kraje dnes je 3.7.2021. Téma. Zavřít; DP

Kontakty zaměstnanosti - MPS

aktivní politika zaměstnanosti - Pracoma

Státní politika zaměstnanosti BusinessInfo

Krajské pobočky z hlediska věcného zajišťují především nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, kontaktní pracoviště pak agendy zprostředkování práce a státní sociální podpory. Z Úřadu práce ČR se stává zároveň jediné výplatní místo pro všechny nepojistné dávky. Zatímco před touto změnou působilo v 77. Další þást práce vyplnila již samotná problematika aktivní politiky zaměstnanosti, jejích nástrojů a realizace v praxi, která byla konzultována s pracovníky referátu trhu práce kontaktního pracoviště Úřadu práce v Klatovech, kde autor žije. V závěru práce se autor zaměřil na konkrétní využití nástroj

Aktivni a pasivni politika zamestnanosti-diplomova prac

3.7 Aktivní politika zaměstnanosti: nástroje, projekty 16 Zřizování nových pracovních míst 16 Veřejně prospěšné práce (VPP) 16 Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) - vyhrazená pro uchazeče o zaměstnání 17 Zřízení společensky účelného pracovního místa uchazeče existence politiky zaměstnanosti byla nejastěji vyuţívána pasivní politika, kterou po ropných šocích v 70. letech 20. století nahradila aktivní politika. Nástroje aktivní politiky jsou pro lepší srovnání rozleněny na 5 skupin, které budou podrobněji rozebrány. Pasivní politika pak zajišťuje uritou ţivotní úrove Výše uvedený příspěvek je jedním z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Do zákona o zaměstnanosti byla právní úprava týkající se jeho poskytování vložena už s účinností od 1. 10. 2015 a hovořilo se o něm jako o kurzarbeitu (dnes je tento pojem chápán mnohými šířeji jako nástroj k podpoře zaměstnavatele.

Přijetí zákona . 435/2004 Sb., o zaměstnanosti s sebou mimo jiné přineslo definování nástrojů tzv. aktivní politiky zaměstnanosti, jejímž úelem je zajistit co nejvyšší míru uplatnění na trhu práce a snížení nezaměstnanosti. Za tím úelem zákon obsahuje řadu nástrojů, jimiž lze požadovaného stavu dosáhnout * Sirovátka, Tomáš et al. Zhodnocení rozsahu, cílenosti a účinků programů aktivní politiky zaměstnanosti: průběžná zpráva z výzkumného projektu Efektivnost nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Praha: VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2004. 162, ix s. ISBN 80-239-4277-8 realizovaných opatření a nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Zvýší se dostupnost a kvalita služeb v oblasti mezinárodní mobility sítí EURES v ČR. MPSV a instituce trhu práce budou mít k dispozici nástroje podpory dalšího profesního vzdělávání pro uchazeče a zájemce o zaměstnání Politika zaměstnanosti Aktivní nástroje politiky zaměstnanosti Nezaměstnanost Úřad práce Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Terénní sociální práce . ANNOTATION The purpose of the Diploma thesis The influence of employment policy on 26 year ol

Zákon o zaměstnanosti - ČÁST PÁTÁ - AKTIVNÍ POLITIKA

Nástroje aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti II. Stárnutí pracovní síly III. Agismus, Age Management Definice stereotypu -předsudku -diskriminace - agismu Nástroje pro zaměstnání starších osob na trhu práce Měření kvality age managementu ve firmách: nástroj LE mne zajímá, zda nástroje aktivní politiky zaměstnanosti opravdu aktivně a efektivně pomáhají v boji s nezaměstnaností, nebo se pouze jedná o zákonný pojem v praxi příliš nevyužívaný. Zájmem každého občana naší společnosti je být ve svém životě užitečný

Veletrh Educa v Liberci představí desítky škol a

Jedním z nástrojů, jimiž je realizována aktivní politika zaměstnanosti, jsou rekvalifikace. Pojem a účel rekvalifikace Pod pojmem rekvalifikace se podle ust. § 108 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zaměstnanosti), rozum zaměstnavatele s využitím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Podmínkou je vedení této osoby v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce České republiky. Jedná se např. o nástroj společensky účelné pracovní místo, kdy jsou zaměstnavateli refundovány mzdov Trh práce. Výzkum trhu práce je zaměřen zejména na politiku zaměstnanosti, její cíle, nástroje a institucionální zabezpečení a na problémy spojené s minimalizací nezaměstnanosti. Pozornost je proto věnována hodnocení účinnosti nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, a to jak z celostátního, tak regionálního hlediska