Home

Vyhlášky

Vyhlášky. Vyhlášky ke školskému zákonu; Vyhlášky k zákonu o pedagogických pracovnících; Vyhlášky k zákonu o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy; Ostatní vyhlášky; Právní výklady MŠMT; Směrnice MŠMT; Příkazy ministryně/ministra; Rozvojové programy, pokusná ověřování, dotační programy; Věstníky. Vyhlášky. Vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad (121.95kB Vyhláška je druh podzákonného právního předpisu.. Vyhlášku ve smyslu právní terminologie smí vydat jako prováděcí předpis k zákonu ústřední orgán státní správy (například ministerstvo) nebo i jiný úřad, který k tomu zákon zmocní). Prováděcím předpisem může kromě vyhlášky být též nařízení vlády - k nim bývá dáváno zmocnění v.

Číslo vyhlášky: Rok: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 196 Vyhlášky ÚVZ SR. Utorok, 24. november 2020 18:00. 2. 7. 2021 - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. 226/2021 V. v. SR (PDF) - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie. Vyhlášky, nařízení a opatření obecné povahy . Vyberte typ dokumentu: Rok: Platnost: Hledat: Název účinnost od účinnost do; Vyhláška č. 14/2021: Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 14/2021, o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Nemocnica - Oficiálné stránky obce Veľké Zálužie

Sbírka zákonů Zákony, vyhlášky, nařízení vlády a další typy předpisů v aktuálním znění, se spoustou zajímavých možností a funkcí. Monitor změn zákonů Všechny změny zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, které naši legislativci teprve připravují - přehledně a na jednom místě Zákony, vyhlášky, nařízení vlády a jiné právní předpisy České republiky č. 121/2000 Sb. Autorský zákon úplné znění č. 280/2009 Sb. Daňový řád úplné znění č. 182/2006 Sb. Insolvenční zákon úplné znění č. 256/2013 Sb. Katastrální záko Obecně závazné vyhlášky a nařízení. Obecně závazné vyhlášky a nařízení tvoří výsledek normotvorné pravomoci, k níž je obec primárně zmocněna Ústavou a tato pravomoc je pak blíže vymezena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Územní působnost těchto právních předpisů se vztahuje pouze na administrativní teritorium obce, která daný předpis vydala, tzn.

Vyhlášky, MŠMT Č

Platné vyhlášky a nařízení města . Zobrazeno je 25 z celkem 66 záznamů na stránce: -1-2 3 . Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 [PDF, 108 kB] (10.8.2021) kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o nočním klidu Platnost: 20.07.2021 Účinnost: 05.08.2021 Vyhlášky. Aktuálně platné obecně závazné vyhlášky vydané statutárním městem Jablonec nad Nisou. Obce v České republice mohou vydávat své právní předpisy, které jsou normativními právními akty a jsou součástí právního řádu České republiky. Tyto právní předpisy se nazývají Nařízení obce a Obecně.

Nařízení města č. 4/2020, kterým se vydává tržní řád. Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 (15.5.2020) Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města. Vyhlášky. Vyhláška č. 284/1995 Sb. Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 161/1998 Sb. Ministerstva práce a sociálních věcí o promíjení penále správami sociálního zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 329/2007 Sb Stanovisko MŠMT k aplikaci vyhlášky č. 282/2016 Sb. Podle § 1 věty poslední vyhlášky č. 282/2016 Sb. se tato vyhláška nevztahuje na školní stravování realizované podle vyhlášky č. 107/2005 Sb Na posudzovanie vplyvov návrhu vyhlášky sa vzťahuje čl. 12 rovnako. V stručnosti sú tieto pravidlá popísané nižšie, ale keďže sa z času na čas menia, presné znenie si treba pozrieť v aktuálnych Legislatívnych pravidlách. K návrhu vyhlášky sa vypracuje odôvodnenie, ktoré sa člení na všeobecnú a osobitnú časť Novela vyhlášky mj. upravuje finanční limity na nákup potravin, které stanovuje příloha č. 2 vyhlášky o školním stravování. Nově se v rámci věkové skupiny strávníků 7-10 let stanovuje finanční limit na nápoje pro strávníky (7leté děti v mateřských školách), kterým je poskytováno školní stravování dle § 4.

Zákony a vyhlášky. Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. Zákon č. 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele. Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce. Vyhláška č. 362/1992 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky o výrobě a složení krmných směsí. Obecně závazná vyhláška kraje je v České republice právní předpis vydávaný zastupitelstvem kraje v jeho samostatné působnosti na základě zmocnění v čl. 104 odst. 3 Ústavy.Obsahem krajských vyhlášek je právní regulace místních záležitostí v působnosti dané samosprávy.Obecně závazné vyhlášky kraje mohou upravovat jen právní vztahy v mezích samostatné. 2021 vyšla ve Sbírce zákonů novela vyhlášky o FKSP - č. 263/2021 Sb.: plný text ve Sbírce zákonů: VYHLÁŠKA č. 263/2021 Sb., ze dne 8. července 2021, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpis Vyhlášky obce. Obce mohou vydávat vlastní právní předpisy, jejichž působnost je vymezena územím obce. Tyto právní předpisy vydané v samostatné působnosti se nazývají obecně závazné vyhlášky (OZV). Právní předpisy vydané v přenesené působnosti se nazývají nařízení. Pravomoc obce vydávat OZV je stanovena v čl.

Vyhláška č. 302/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb. 12. 5 Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. Vyhláška č. 310/2019 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 202 Přílohy. Vyhláška č. 137_2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 98_2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.pdf (107,13 KB ) Vyhláška o zdravotnické dokumentaci s vyznačenými změnami provedenými vyhláškou č. 137_2018 Sb.docx (73,63 KB ) Vysvětlení aktuální novelizace vyhlášky o. Stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky. V této sekci naleznete veškeré informace k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů AdresářePlatné vyhlášky a nařízení města. Vyhlášky a nařízení jsou rozděleny podle roku vydání a pro přehlednost je u každého roku uveden seznam vyhlášek a nařízení, které obsahuje. Plné znění dokumentů je dostupné po kliknutí na složku konkrétního roku

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, obecně závazné vyhlášky č. 4/2011, obecně závazné vyhlášky č. 9/2013 a obecně závazné. Obecně závazná vyhláška obce je v České republice právní předpis vydávaný na základě zmocnění v čl. 104 ods. 3 Ústavy zastupitelstvem obce v její samostatné působnosti.Obecně závazné vyhlášky mohou upravovat jen právní vztahy v mezích samostatné působnosti obce dle § 7 a 10 zákona o obcích, v případě hlavního města Prahy dle § 44 zákona o hlavním.

Mesto Banská Bystrica má schválený historicky najvyššíCHKO Bílé Karpaty, Luhačovice - Východní Morava

Vyhlášky a nařízení. Odkazy. V/2 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 O MĚSTSKÉ POLICII [DOC, 82 kB] V/4 - Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích ve městě Písku - účinnost od 01.01.2020 [PDF, 688 kB] V/7 OZV č. 6/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování. Obecně závazná vyhláška č. 7/2018 o zrušení obecně závazné vyhlášky města Uherské Hradiště č. 5/2007, kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování ve městě Uherské Hradiště. 7/2018, soubor typu pdf, (165,81 kB) schváleno Vyhlášky a nařízení. Nařízení statutárního města Havířova o zrušení OZV č.j. 8/98/DHR k prokazování znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu, ochranu spotřebitele a znalosti obsluhy taxametru řidiči taxislužby na území města Havířova ve znění OZV č.j. 5/2000/MH V rámci novelizace vyhlášky se navyšuje úhrada za výkony domácí paliativní péče poskytnuté v období od 13. března 2020 do 31. května 2020, tedy během první vlny pandemie COVID-19 (po které se vyplácely odměny u poskytovatelů sociálních služeb) o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. a vyhlášky č. 323/2017 Sb. 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění vyhlášky č. 422/2010 Sb., vyhlášky č. 322/2015 Sb. a vyhlášky č. 435/2016 Sb. 193/2009 Sb

Vyhlášky a předpisy. Informaci o nových vyhláškách a předpisech si můžete nechat zasílat na e-mailovou adresu službou zasílání aktualit 2018-6, kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Přerova č. 5/2013 o školských obvodech spádových základních škol na území statutárního města Přerova, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 a Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015. 2017. 2017-1 o školských obvodech spádových. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky č. 237/2009 Z. z Platné obecně závazné vyhlášky. Platná nařízení. Neplatné právní předpisy. Opatření obecné povahy. Zásady pro výstavbu na území města Kladna. Zásady prodeje bytových domů v majetku Statutárního města Kladna. Pravidla hospodaření s byty v majetku Statutárního města Kladna. Pravidla na vznik nájmu bytu v bytech. Vyhlášky Vyhláška 438/2006 Sb. ze dne 30. srpna 2006, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péč

Vyhlášky Husinecký zpravodaj Slavoj Husinec Knihovna Napsali o nás » Home » Obecné informace » Vyhlášky; Vyhlášky. Obecně závazná vyhláška Města Husinec o místním poplatku z pobytu Plné znění: Obecně závazná vyhláška města Husinec č. 1/2021 [ 1.24MB Vyhlášky. 2/2020 Obecně závazná vyhláška města Kunovice ze dne 10. 12. 2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Kunovice. Nařízení města Kunovice č. 1/2019 o vymezení úseků mIstnich komunikaci, na kterých se.

Obec informuje - Pohádkový les 2019 - Oficiální stránkyPrůkaz osoby se zdravotním postižením - Šance Dětem

Vyhlášky - MPS

 1. Vyhlášky. Vedle zákonů se AOPK ČR řídí celou řadou vyhlášek, jejichž výběr (platných ke dni 4. 1. 2015) naleznete v níže uvedeném přehledu včetně možnosti prohlédnout si danou vyhlášku v online verzi
 2. úplné znění vyhlášky města Brna č. 1/1992, kterou se ve městě Brně zřizuje Městská policie podle zákona ČNR č. 553/1991 Sb., ve znění vyhlášek č. 13/1996, č. 4/2001, č. 11/2001 a č. 25/200
 3. Výtah z vyhlášky č. 341/2014 Sb. týkající se výstražných světel. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. E) Technické požadavky na výbavu vozidel zvláštními výstražnými světelnými a zvukovými zařízeními. 1

Nařízení vlády a vyhlášky v drážní dopravě | Legislativa v drážní dopravě • Prováděcí předpisy k zákonu č. 266/1994 Sb., o dráhách • Úplné znění nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb. a nařízení vlády č. 457/2013 Sb Ministerstvo zdravotnictví připravilo novelu kompenzační vyhlášky, která přináší nelůžkovým poskytovatelům zdravotních služeb vyplacení odměny za pokračující práci během epidemie covid-19, a to formou navýšení kompenzací. Za každých 25 hodin kapacity pracovníků pracujících u poskytovatele je stanov Obecně závazná vyhláška Města Šternberka, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/08/vyhl., o stanovení koeficientu daně z nemovitostí, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/09/vyhl. 4-2009-vyh Vyhlášky a nařízení. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu - ke stažení ZDE; Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místních poplatcích - ke stažení ZDE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místních poplatcích - ke stažení ZDE. Obecně závazná vyhláška č Správce Stránek. 23.3.2015. 3/1999 - Úplné znění vyhlášky č. 3/1999, o vyhlášení závazných částí územního plánu sídelního útvaru Konice. Správce Stránek. 23.3.2015. 2/1999 - Úplné znění vyhlášky č. 2/1999, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí [PDF, 164 kB] Obecně závazná vyhláška.

Vyhláška - Wikipedi

 1. 22 přehrada Vodní dílo podle § 2 písm. a) vyhlášky č. 23/2007 Sb. 23 hráz přehrazující vodní tok nebo údolí hráz př. Vodní dílo podle § 2 písm. b) bod 1 vyhlášky č. 23/2007 Sb. 6 24 hráz k ochraně nemovitostí před zaplavením při povodni hráz pod Vodní dílo podle § 2 písm. b) bod 2 vyhlášky č. 23/2007 Sb
 2. Neurgentní linka městské policie. Na neurgentní Zelené lince 800 199 922 lze nepřetržitě 24 hodin denně nahlásit závadu nebo poškození veřejně prospěšného zařízení, např. závady na dopravním značení, poškozené lavičky, jízdenkové automaty, jízdní řády, nefunkční veřejné osvětlení nebo signalizační zařízení křižovatek, závady rozvodných a.
 3. Příloha k vyhlášce č. 298/2014 Sb., ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb., vyhlášky č. 432/2016 Sb., vyhlášky č. 403/2017 Sb., vyhlášky č. 288/2018 Sb., vyhlášky č. 318/2019 Sb.a vyhlášky č. 548/2020 Sb. (Vyhláška Ministerstva zemědělství): Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků (pracovní znění) a.
 4. istrativn í kontrola zaměstnavatelů. Pokud by najednou vyhláška padesát zmizela z povrchu zemského bez náhrady, asi by zaměstnavatelé.
 5. 26. 3. 2021. Ministerstvo zdravotnictví připravilo novelu kompenzační vyhlášky, která přináší nelůžkovým poskytovatelům zdravotních služeb vyplacení odměny za pokračující práci během epidemie covid-19, a to formou navýšení kompenzací. Za každých 25 hodin kapacity pracovníků pracujících u poskytovatele je.
 6. Veřejný pořádek. Zákaz volného pobíhání psů a vymezení prostor určených pro volné pobíhání psů, zákaz vstupu psů na vymezené plochy dětských hřišť a sportovišť, zákaz stání a jízdy motorových vozidel po vymezených plochách veřejné zeleně, zákaz žebrání na vymezeném území města, zákaz konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných.

Vyhledávání v právních předpisech (Portál hlavního města

Vyhlášky ÚVZ S

Vyhlášky jsou vypuštěny stavby pro shromažďování, pro obchod, ubytovací jednotky a sítě technického vybavení, požadavky na umísťování staveb, stavební pozemek, vzájemné odstupy staveb, připojení staveb na pozemní komunikace, které jsou řešeny vyhláškou č. 501/2006 Sb Veřejné vyhlášky. Pozn. Dokumenty jsou po uplynutí doby vyvěšení automaticky staženy z úřední desky a přesunuty do archivu jednotlivých sekcí ÚD Vyhlášky platí od: 1.2.2021 Obecně závazná vyhláška č.1-2021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpad Obecně závazná vyhláška č.1/2015. Zastupitelstvo obce Úhlejov, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen: stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500.

Adresa Městys Pozlovice Hlavní 51 Pozlovice 763 26 Luhačovice. tel: 577 113 071 email: mestys@pozlovice.cz Elektronická podatelna: podatelna@pozlovice.cz číslo účtu: 11222661/0100 IČO: 00568708 DIČ: CZ00568708 Datová schránka: qubbzyg Turistick Kontakt Město Bílovec Slezské náměstí 1/1 743 01 Bílovec 1 Tel.: 556 312 101 E-mail: posta@bilovec.cz Podrobný kontak Vyhlášky, zákony, usnesení zastupitelstva Důležité zákony. Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

Brno - Vyhlášky a nařízen

 1. 26. 3. 2021. Ministerstvo zdravotnictví připravilo novelu kompenzační vyhlášky, která přináší nelůžkovým poskytovatelům zdravotních služeb vyplacení odměny za pokračující práci během epidemie covid-19, a to formou navýšení kompenzací.Za každých 25 hodin kapacity pracovníků pracujících u poskytovatele je stanovena odměna 75 000 Kč
 2. 24.10.2019. Obecně závazná vyhláška města Klatov č. 3/2019 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Klatov. 12.05.2020. Nařízení města Klatov č. 1/2018, o plánu zimní údržby pro Klatovy a.
 3. Vyhlášky — Čeština. skip to main content. Pracoviště úřadu. Úřad městského obvodu Třebovice. 5. května 5027/1. 722 00 Ostrava - Třebovice. Informace: Spojovatelka: 599 422 103
 4. Vyhlášky: Vyhláška statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku . Vyhláška statutárního města Brna č. 11/2011, kterou se mění a doplňuje OZV č. 20/200

398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích ..

Nový zákon o odpadech (č. 541/2020 Sb., účinnost od 1. 1. 2021) upravuje nakládání s komunálními odpady a dalšími odpady v obecním systému odpadového hospodářství v § 59 a násl. Obec má povinnost určit místa pro třídění (oddělené soustřeďování) alespoň nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků a od 1. Účelem této vyhlášky je stanovení podmínek požární bezpečnosti pro zabezpečení kulturních, sportovních, společenských, politických, obchodních, náboženských a jiných obdobných akcí a shromáždění, kterých se účastní větší počet osob. Víc Vyhlášky Podnikatelé. Vyhláška 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví Vyhláška v platném znění na externím webu zde. Vyhláška 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické. EUD - Oznámení o možnosti převzít písemnost Objekt k bydlení, ul. Sklářská 1615/24, Ústí nad Labem 15 dní Veřejné vyhlášky a OZ

Zákony, vyhlášky, nařízení vlády a jiné právní předpisy

 1. Vyhlášky a nařízení města (platné) Změněno. Název a anotace. Zodpovídá. 8.7.2021. Vyhláška č. 4/2021 [PDF, 206 kB] Obecně závazná vyhláška města Havlíčkův Brod č. 4/2021, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Města Havlíčkův Brod č. 7/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na.
 2. Vyhlášky č. 232/2020 Sb. a 233/2020 Sb. - vzdělávání v roce 2019/2020 13.05.2020 Vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/202
 3. Úplná znění vyhlášek a nařízení města Hradec Králové. Platné vyhlášky a nařízení města. Zrušené vyhlášky a nařízení města. Vyhláška č. 1/2000 města Hradec Králové. o závazných částech Územního plánu města Hradec Králové. Sdílet na Facebooku. Sdílet na Twitteru. Kontext. Umístění: Složky.
 4. Právní předpisy města. V samostatné působnosti vydává zastupitelstvo města obecně závazné vyhlášky.. V přenesené působnosti vydává rada města nařízení (statutární město Olomouc, které vykonává rozšířenou působnost, může vydávat i nařízení pro správní obvod stanovený zvláštním právním předpisem).. Platnost nabývají právní předpisy dnem.
 5. Popsaná činnost se dá kvalifikovat jako práce na elektrickém zařízení bez napětí, avšak nejsou vyloučená všechna rizika. Rozhodně by pracovník podle přiložené tabulky, která vychází z platných předpisů, měl být poučen podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. § 4. Pracovníci poučení jsou ti, kteří byli organizací v.
 6. Obecně závazná vyhláška města Duchcova č. 1/1992 o působení městské policie Duchcov byla změněna a doplněna Obecně závaznou vyhláškou města Duchcova č. 2/2007 (viz úplné znění). V původní vyhlášce zůstává v platnosti pouze ustanovení 1 pod nadpisem Zřízení a sídlo městské policie a údaj o platnosti vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky a nařízení OFICIÁLNÍ STRÁNKY

ČÚZK - Katastrální vyhlášk

Kategorie: Vyhlášky (Postupice) Zveřejněno: 13. 12. 2019 16:11. Napsal Postupice. Zobrazeno: 413. Obecně závazná vyhláška č. 7/2019. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Postupice Obecně závazná vyhláška města Rejštejn 3/2020,kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpad

563/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 ..

Vyhlášky a nařízení Magistrát města Karlovy Var

ustanoveními této vyhlášky. (2) V odměněje zahrnuta i náhrada za běžné administrativní a jiné práce v souvislosti s činností notáře. § 2 V souvislosti s notářskou činností, poskytováním právní pomoci, výkonem správy majetku a výkonem jiné činnosti má notář nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu z • Novela katastrální vyhlášky = vyhláška č. 87/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) • Většina změn z oblasti SPI - s ohledem na cílovou skupinu setkání uživatelů je prezentace více zaměřena na oblast SGI -Změny z oblasti zápisů (okrajově 49/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění osob, ve znění vyhlášky ministerstva financí České republiky č. 55/1979 Sb. a vyhlášky ministerstva financí České republiky č. 337/1991 Sb. Atomové právo. Komplexní úpravu otázek spojených s mírovým využíváním jaderné energie a ionizujícího záření obsahuje zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon (PDF, 1,91 MB). Tento zákon nahradil od 1. ledna 2017 dosavadní zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový. Vyhlášky. Obecně závazná vyhláška městyse Davle č. 1/2021 Obecně závazná vyhláška městyse Davle č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu. 09.04.2021: Stáhnout: Řád veřejného pohřebiště.

ČLK > / ČLK / Aktuality / Novela kompenzační vyhlášky pro

Obecní úřad Věžnice Věžnice 9, 582 52 569 451 268 725 106 601 starosta@obecveznice.c Vyhlášky Obecně závazná vyhláška kraje č. 1/2016 [PDF, 1,1 MB] (2.2.2016) kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období od roku 201 Obecně závazné vyhlášky . Informace: Chci si zařídit . Zobrazeno je 25 z celkem 26 záznamů na stránce: -1-2 . Změněno Název a anotac Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně Obecně závazné vyhlášky města Ostravy; Nařízení města Ostravy ; Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Opatření obecné povahy KÚ MS kraje, kterým se stanovuje záplavové území vodního toku Odra a vymezuje aktivní zóna

Vyhlášky a nařízení; OZV 1/2021 o místním poplatku z pobytu (178,7 kB; pdf): OZV 4/2020 o poplatku za komunální odpad (131,2 kB; pdf): OZV 3/2020 o místním poplatku ze psů (141,3 kB; pdf): OZV 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (436,9 kB; pdf): OZV 1/2020 (viz OZV 4/2020) o poplatku za komunální odpad (1566,3 kB; pdf): OZV 3/2019 (viz OZV 1/2021. Portál POHODA. Přihlásit se. Registrovat. Číslo. Název. Účinný od. Účinný do. 001000. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro podnikatele), ve znění pozdějších sdělení Platnost vyhlášky o konzumaci alkoholu na veřejných místech 12.08.2021 / 08:23. Ústavní soud zrušil část obecně závazné vyhlášky města Heřmanův Městec o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejně přístupných místech

Středověká mučírna - zámek Moravská Třebová | Obec Křenov

Vyhlášky statutárního města Ostravy — Ostrav

 1. Vyhláška č. 508/2009 Z. z. - Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadeni
 2. Důležité zákony a vyhlášky. Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje: Zákon Popis; ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky: usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod: zákon č. 106/1999 Sb
 3. Úvod » Úřad » Vyhlášky a nařízení. Czech POINT. GDPR. Místní poplatky. Organizační struktura. Podatelna a hodiny pro veřejnost. Povinné informace. Rozpočet. Strategické dokumenty

Poplatky - Vyhlášky. Schválené poplatky obci na rok 2021. komunální odpad osoba 650,-Kč. Název vyhlášky Účinnost; Obecně závazná vyhláška č. 01-2009.doc Požární řád obce Dobřany 01.01.2010 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019.PDF o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území: 01.01.2020.

Zákonem chráněné druhy rostlin Francie | BOTANYKoleje JAK - Správa kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brněfakturácia a vzory faktúr - Bratislavská vodárenská

Vyhlášky - Statutární město Libere

Městské vyhlášky V této kategorii jsou pouze platné vyhlášky města. Čerstvě schválené vyhlášky jsou nejprve po dobu 15ti dní zveřejněny na úřední desce. Titule Nařízení č. 1/2012, kterým se vydává tržní řád. Vyhláška č. 8/2011 o zákazu sázkových a jiných podobných her na území města Vysokého Mýta. Vyhláška č. 7/2011 o změně vyhlášky 4/2010 o poplatku z odpadu. Vyhláška č. 6/2011, kterou se mění vyhláška č. 4/2008 o místním poplatku z ubytovací kapacity Litera vyhlášky zní takto: 50. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce. a Českého báňského úřadu. ze dne 19. května 1978. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, a Český. Obsah stránky - Vyhlášky. Vyhlášky. Datum. Dokument. 30.01.2020. Obecně závazná vyhláška č.1-2019 o místních poplatcích. 03.02.2019. Nařízení Obce Modrava č. 1_2018 o vymezení způsobu využití pozemních komunikací v částech území Obce Modrava ve smyslu ust. § 23 zákona č. 13_1997Sb., v platném znění.

Platné vyhlášky a nařízení města: Hradec Králov

Vážení přátelé, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR připravilo návrh novely vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Pokračovat číst Informace č.: 72 - 2020 (Připomínky k návrhu vyhlášky č. 27/2016 Sb., školský zákon Povinné přílohy, jejichž výčet je uveden v příloze této vyhlášky, zasílají uchazeči buď: - v elektronické podobě jejich připojením přímo k elektronické přihlášce, nebo - v listinné formě přes podatelnu AMU. Termín pro podání přihlášky včetně příloh je 30. 11. 2021 Vyhlášky, pokyny a sdělení. Vyskytla se chyba při získávání dokumentů. Zkuste obnovit stránku nebo dotaz opakujte později Město povolilo alkohol jen na svých akcích, soud část vyhlášky zrušil. 10. srpna 2021 10:52. Ústavní soud v úterý zrušil část vyhlášky Heřmanova Městce na Chrudimsku o zákazu konzumace alkoholu na některých veřejně přístupných místech. Sporná část stanovila výjimku ze zákazu pro akce pořádané městem

Vyhlášky - Jablonec nad Niso

Vyhlášky; S mlouvy; R ozpočty obce, závěrečné účty, rozpočtový výhled; A rchiv; Z astupitelstvo obce; Ú zemní plán; V eřejné zakázky; V olby. V olby do zastupitelstev krajů 2020; A rchiv volby. V olby do Evroého parlamentu 2019; V olby do zastupitelstev obcí 2018 a Senátu ; V olby prezidenta ČR 2018; V olby do.