Home

Výsledek hospodaření minulých let účet

Výsledek hospodaření minulých let GT New

Jiný výsledek hospodaření minulých let obsahuje rozdíly ze změn použitých účetních metod, opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních období, pokud jsou významné a při prvním účtování o odložené dani se sem účtuje část odložené daně, která se. Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Typ účtu: Pasivní. Druh účtu: Rozvahový. Tento účet bude mít zůstatek od začátku účetního období do doby, kdy jednotka podle rozhodnutí provede rozdělení zisku popř.úhradu ztráty Na konci období už zůstatek v žádném případě obsahovat nesmí Jiný výsledek hospodaření minulých let Od roku 2013 je součástí vlastního kapitálu položka Jiný výsledek hospodaření minulých let (do roku 2017 jako položka A.IV.3., od roku 2018 jako A.IV.2.), která je upravena § 15a vyhlášky č.500/2002 Sb

Účet 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízen

 1. ulých let. 3 Obsah • Právní rámec • Výsledek hospodaření - účet 49
 2. Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení je pasivní, účtuje se na něj pouze výsledek hospodaření z předcházejícího účetního období, který je ve schvalovacím řízení (ještě nebylo rozhodnuto o způsobu vypořádání ztráty, resp.
 3. ulých let? Vyhláška č. 413/2011 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 500/2002 Sb., nám přináší nový § 15a, který definuje zcela novou položku rozvahy - položku: A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření
 4. ulých let. Je upravena § 15a vyhlášky č.500/2002 Sb. a najdeme ji v rozvaze v oddílu A.IV. Chybovat je lidské. Napravit je božské . Účelem této položky je oprava chyb, která nezkreslí výsledek hospodaření
 5. ulých let je součástí vlastního kapitálu a představuje zdroje vytvořené v

Důležité je také pamatovat na to, že pokud jsme v účetním období použili účet 426 - Jiný výsledek hospodaření minulých let, který se na konci období projeví samostatně na řádku A.IV.3 Jiný výsledek hospodaření minulých let, bude nutné jej také do rozhodnutí valné hromady zahrnout Nový rozvahový účet ovlivňující základ daně z příjmů od 1. 1. 2013. S účinností od 1. 1. 2013 byl zařazen mezi rozvahové pasivní účty vlastního kapitálu účet Jiný výsledek hospodaření minulých let (účet 42x), který obsahuje: - opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosechv minulých účetních obdobích, pokud.

Nevyužitý zbytek zisku se převede nejpozději do konce účetního období na účet 428-Nerozdělený zisk minulých let, a to i když valná hromada o zisku nijak nerozhodla. V případě, že hospodaření společnosti (družstva) skončilo ztrátou, musí společníci rozhodnout o její úhradě Významné opravy chyb minulých let. § 15a Výsledek hospodaření minulých let, který definuje novou položku Jiný výsledek hospodaření minulých let (v rozvaze uvedená jako položka A. IV. 3). Tato změna se použije poprvé v účetním období 2013. v minulých účetních obdobích, pokud jsou pro účetní jednotku významné Použitím účtu 42x by tak nemělo dopad na výsledek hospodaření sledovaného účetního období, ale byl by součástí nerozděleného zisku minulých let v kolonce běžné účetní období rozvahy. Následně řádek rozvahy A.IV.3. musí účetní jednotka důsledně popsat v příloze účetní závěrky A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (zisky/ztráty z předchozích let) A.V. Výsledek hospodaření běžného období (po zdanění/čistý zisk) Pozn. POZOR!!!, právníci často označují PASIVA jako dluhy. Účetní pohled je jiný

Vydáno: 1. 1. 2019. 427 - Jiný výsledek hospodaření minulých let Prostřednictvím tohoto účtu účetní jednotky od 1. 1. 2013 vykazují změny metody, opravy chyb minulých období, jakož i prvotní zachycení odložené daně. ČLÁNEK JE DOSTUPNÝ POUZE PRO PŘEDPLATITELE / REGISTROVANÉ NA PORTÁLU. Pro přístup k článku se. jiný výsledek hospodaření minulých let musí společnost popsat v příloze k účetní závěrce. O jiném výsledku hospodaření minulých let se účtuje na syntetickém účtu 426. Pro přehlednost doporučujeme tento účet ještě analyticky členit dle jednotlivých titulů - rozdíly ze změn účetních metod, oprav

Jiný výsledek hospodaření minulých let - dRepor

Analytické účty: Účet 427 - Jiný výsledek hospodaření minulých let se netýká pouze oprav nákladů a výnosů minulých let, ale i rozdílů ze změn účetních metod a dále i části odloľené daně (při prvním účtování o odloľené dani) Pokud by přece jen došlo k situaci, že se nesejde valná hromada do konce běžného účetního období, přeúčtuje se hospodářský výsledek k rozvahovému dni: na účet nerozděleného zisku minulých let, šlo-li o zisk MD 431 / D 428; na účet neuhrazené ztráty minulých let, šlo-li o ztrátu MD 429 / D 43

 1. ulých let. Pokud účetní jednotka zvolí výsledkový způsob opravy, pak se na jejím vykazování v účetní závěrce nic nemění. Změna pro rok 2013. Novelizace účetních předpisů pro rok 2013 jde ještě dál s tím, že prakticky omezuje volnou volbu metody opravy chyb
 2. ulých let. Počínaje rokem 2013 byla do části rozvahy A.IV zavedena nová položka vlastního kapitálu Jiný výsledek hospodaření
 3. ulé účetní období, používáme účet 431 Převod záporného výsledku hospodaření do neuhrazené ztráty
 4. Portál přináąející informace z oblasti nemovitých věcí z pohledu daní a účetnictv
 5. Portál pro vzdělávání v oblasti DPH - Reľimu přenesené daňové povinnosti
 6. ulých let a v rámci účetní závěrky vykazovat v nové položce A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření
 7. ulých let. Výsledek hospodaření předcházejících let, o němž vrcholný orgán nevýdělečné organizace rozhodl, že zatím zůstane nevypořádaný tzn., že zisk nebude rozdělen a ztráta nebude uhrazena, je zůstatkem tohoto účtu. Účtová skupina 94 - Rezerv

Jak se účtuje výsledek hospodařen

428-Nerozdělený zisk minulých let .40 000 000 Kč 431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení .1 000 000 Kč. V červnu 2018 rozhodne valná hromada o rozdělení zisku roku 2017 a části nerozděleného zisku minulých let ve výši 1 000 000 Kč, celkem ve výši 2 000 000 Kč. Podle mezitímní účetní závěrk Jiný výsledek hospodaření minulých let obsahuje rozdíly ze změn účetních metod a část odložené daně podle § 59 odst. 6. Dále obsahuje opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, pokud jsou významné. Účetní jednotka popíše použití.

426 - Jiný výsledek hospodaření minulých let; 428 - Nerozdělený zisk minulých let; 429 - Nerozdělená ztráta minulých let Do konce roku 2012 se používal účet 588 Mimořádné náklady který byl daňově neúčinný. Tento náklad minulých let tedy ovlivnil hospodářský výsledek běžného roku. Příklad Analytické účty: Účet 427 - Jiný výsledek hospodaření minulých let se netýká pouze oprav nákladů a výnosů minulých let, ale i rozdílů ze změn účetních metod a dále i části odloľené daně (při prvním účtování o odloľené dani) Pokud zisk nepřevyšuje ztrátu neuhrazenou ztrátu z minulých let, pak jej nelze vyplatit. Klíčovým účtem při rozdělování zisku je účet číslo 431 s názvem Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Na tomto účtu se eviduje zisk za předchozí účetní období - vše se zajistí převodem konečných zůstatků z výsledkových účtů na uzávěrkový účet 710 - výsledek hospodaření je nutno zjišťovat v předepsané struktuře - HV se skládá z těchto částí: a) provozního hospodářského výsledku (porovnání zůstatků účtů 60 - 65 a 50 - 55) (ztráta z minulých let. 1.55 Výsledek hospodaření minulých let. Prof. Ing. Libuąe Müllerová, CSc. § 15a odst. 1 a 2 vyhláąky č. 500/2002 Sb. - Výsledek hospodaření minulých let. 2016-2017 : 2018-2021 : V rozvaze jsou jako samostatné poloľky vykazovány Nerozdělený zisk minulých let a Neuhrazená ztráta minulých let

Účet 426 - Jiný výsledek hospodaření minulých let

Jiný výsledek hospodaření minulých let stejně jako změny účetních metod a opravy nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích. Částka na účtu 42x z důvodu prvního účtování o odložené dani snižuje výsledek hospodaření k rozdělení Výsledek hospodaření minulých let GT New . 492 - Konečný účet rozvažný. 493 - Výsledek hospodaření běžného účetního období. 491 - Počáteční účet rozvažný. 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. 411 - Fond odměn. 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

Opravy chyb v účtování nákladů a výnosů minulých účetních

Místo účtu 426 (Jiný výsledek hospodaření minulých let) lze použít i účty 428 (Nerozdělený zisk minulých let) nebo 429 (Neuhrazená ztráta minulých let). Dle vyhlášky § 15a č. 413/2011 Sb., která novelizuje vyhlášku 500/2002 Sb., musí účetní jednotka významné chyby zapsat do rozvahy do položky A. IV. 3 V případě účtů 222 - Příjmový účet organizačních složek státu a 223 - Zvláštní výdajový účet u zanikající účetní jednotky účtuje účetní jednotka, která je nástupnickou účetní jednotkou, na příslušné strany účtu 404 - Agregované příjmy a výdaje minulých let, nevyplývá-li ze zvláštního.

Jiný výsledek hospodaření minulých let - kdy jej použít

 1. ulých let (+/-) se analytické účty vedou tak, aby bylo možno vykázat položku A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření
 2. ulých let. Z určitého hlediska také jde o výsledek hospodaření, nikoliv však o ten, který je v účetních výkazech
 3. ulých let. DPH Výsledek hospodaření obecně představuje pro vlastníky (majitele) jeden z nejdůležitějších ukazatelů, které jsou při podnikatelské činnosti sledovány a následně vyhodnocovány s plány a očekáváními. Výsledek hospodaření ať už běžného či

Jiný výsledek hospodaření minulých let GT New

Některé aspekty vlastního kapitálu - Portál POHOD

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | ®ivnostník profi

odsouhlasení závěrečného účtu obce s výhradou a pověřit účetní obce převedením hospodářského výsledku z roku 2020 z účtu 431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432-nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. V Doubku dne 18.3.2021 Vypracoval: Alžběta Froňkov Hospodaření společnosti Vybrané údaje z účetní závěrky: Výsledky hospodaření jsou poskytovány ve zkrácené tabulkové formě. Údaje o hospodaření společnosti z minulých let, najdete v archivu nebo ve Sbírce listin ve formátu PDF. Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2019 v celých tisících K c) výsledek hospodaření minulých let d) kapitálové fondy 3. Valná hromada společnosti rozhodla o přídělu do sociálního fondu z použitelného (disponibilního) zisku. Provedení této účetní operace se v oblasti vlastního kapitálu promítne takto: a) sníží se vlastní kapitál společnost nerozdělený zisk z minulých let 428 - jde o A vypořádání ztráty z minulých let 429 - vypořádání ztráty 429/431 čistý zisk se na konci roku převádí na konečný účet rozvážný 702 na stranu D -> začátkem následujícího období se převádí na 431 - hospodářský výsledek na

Brassica - Skladování komodit

Pokud má příspěvková organizace vykázanou ztrátu z minulých let na účtu 432, a její výsledek hospodaření je kladný, musí nejprve uhradit ztrátu minulých let z výsledku hospodaření, a teprve následně (pokud jí něco zbude), požádá o rozdělení výsledku hospodaření. Úhrada ztráty - z horšeného výsledku. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení která je nástupnickou účetní jednotkou, na příslušné strany účtu 404 - Agregované příjmy a výdaje minulých let, nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jiný postup. na příslušnou stranu účtu 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 6. Nerozdělený zisk minulých let (428), 7. Neuhrazená ztráta minulých let (429), 8. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (431), 9. Účet individuálního podnikatele (491). 8.2. Cizí zdroje (dlouhodobé) firmy: 1. Rezervy zákonné (451), 2 6.2.3 Účet 426-Jiný výsledek hospodaření minulých let..... 184 6.2.4 Účet 427-Ostatní fondy..... 185 6.2.5 Účet 428-Nerozdělený zisk minulých let.. 186 6.2.6 Účet 429-Neuhrazená ztráta minulých let..... 186 6.3 Účtová skupina 43 - Výsledek hospodaření.. 187 6.3.1 Účet 431-Výsledek hospodaření ve. úhrada z nerozdělených zisku minulých let. Nerozdělený Zisk m.l./431. převod na účet neuhrazených ztrát minulých let. Neuhrazená ztráta m.l./431. předpis úhrady ztráty společníkům. Pohledávky ke společníkům/431. podíl na ztrátě tichého společníka. Pohledávky ke společníkům/431. snížení základního kapitálu.

428-Nerozdělený zisk minulých let.40 000 000 Kč. 431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení.1 000 000 Kč. V červnu 2020 rozhodla valná hromada o rozdělení zisku roku 2019 a části nerozděleného zisku minulých let ve výši 1 000 000 Kč, celkem ve výši 2 000 000 Kč 429 neuhrazená ztráta minulých let, analytická evidence může být vedena dle jednotlivých let; 431 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, tento účet je určený k rozdělení účetního zisku, nebo vypořádání účetní ztráty v souladu s obchodním zákoníkem, či podle rozhodnutí individuálního podnikatele (v. 426 - Jiný výsledek hospodaření minulých let 428 - Nerozdělený zisk minulých let 429 - Neuhrazená ztráta minulých let. 43 - Výsledek hospodaření. 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 432 - Zálohy na podíly na zisku. 45 - Rezervy. 451 - Rezervy podle zvláštních právních předpis Výsledek hospodaření minulých let (+/-) Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) B. + C. CIZÍ ZDROJE Rezervy Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Rezervy podle zvláštních právních předpisů Ostatní rezervy Závazky Dlouhodobé závazky.

Jiný výsledek hospodaření minulých let Daně, účetnictví

výsledek hospodaření :: Finance a účetnictv

Výsledek hospodaření - zjišťování, rozdělování jako nerozdělený zisk z minulých let (úč. 428) jako zisk - hospodářský výsledek předchozího roku (zisk po zdanění, na účtu 431) - na tento účet k 1.1. zaúčtujeme HV zjištěný k 31.12. předchozího roku, a to buď jako zisk 701/431 nebo ztrátu 431/701 ( v. Hospodářský výsledek a jeho rozdělení Hospodářský výsledek: • syntetický ukazatel umožňující posoudit hospodaření účetní jednotky • zjišťuje se z obratů účtových tříd 5 - Náklady a 6 - Výnosy (účet 710 - Účet zisků a ztrát) - ve prospěch účtu 428 - Nerozdělený zisk minulých let (nerozdělená. tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 431 - Výsledek hospodaení ve schvalovacím řřízení nebo účtu 432 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

Významné opravy chyb minulých let vasdanovyporadce

Celkový výsledek hospodaření hlavní činnosti (jako součet výsledků hospodaření minulých let odpovídající zůstatku finančních prostředků na základním běžném účtu městské části k 31.12. příslušného roku) je přebytek ve výši 88 768 tis. Kč (přičemž 60 134 tis. Kč tvoří ale nevyčerpané účelové dotace) Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení po povinném přídělu do rezervního fondu, zbytek byl navýšen z nerozděleného zisku minulých let. Úkol: Doplňte účetní operace a sestavte účtovací předpis. Číslo Název operace Kč MD D 1. PS 431- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 620 000 431 2. PS 428. Jiný výsledek hospodaření minulých let. 2. V ČÚS č. 003: v bodě 2.1. se za slova § 59 vkládají slova a 15a. v bodech 3.1. a 3.2. se slova příslušných účtech nahrazují slovy příslušném účtu a za slovo hospodaření se vkládají slova vykazovaném v položce A.IV.3

a výnosů minulých let (odlišovat od opravy odhadu) nevýznamné částky příslušné účty nákladů a výnosů významné částky změna vlastního kapitálu (Jiný výsledek hospodaření) neovlivní výsledek hospodaření v období provedení opravy vymezení významných částek ve vnitřní účetní směrnic Ve výkazu zisku a ztráty se provozní a finanční výsledek hospodaření sčítá. Výsledek hospodaření za běžnou činnost je zde uveden jako VH po zdanění. Také mimořádný výsledek hospodaření se v tomto výkazu uvádí po zdanění. HV před zdaněním: ÚS 50 - 55 710 - Účet zisků a ztrát ÚS 60 - 6 Práce se věnuje problematice jiného výsledku hospodaření minulých let, který v se v české legislativě poprvé objevuje v roce 2013, kdy došlo ke změně vykazování významných oprav nákladů (výnosů), dále změny metody a první účtování o odložené dani z metody výsledkové na metodu rozvahovou, která neovlivní výsledek hospodaření běžného období Jiný výsledek hospodaření minulých let Od roku 2013 je součástí vlastního kapitálu položka Jiný výsledek hospodaření minulých let (do roku 2017 jako položka A.IV.3., od roku 2018 jako A.IV.2.), která je upravena §15a vyhlášky č.500/2002 Sb. V dnešním článku si připomeneme, za jakým účelem byl tento řádek. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) •Nový způsob vykazování výsledku hospodaření minulých let nemá žádný vliv na stávající způsoby účtování na účty 428 - Nerozdělený zisk minulých let a účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let. •O eventuálním započtení zisku na úhradu ztráty minulých.

Oprava chyb minulých období v účetní závěrce - RSM C

Společnost se sídlem v ČR zjistila v říjnu 2016, že zapomněla do výnosů roku 2015 zahrnout jednu ze svých vydaných faktur. Jedná se o poměrné vysokou částku, proto byl od auditora doporučen postup účtovat nikoliv do výnosů běžného roku, ale na účet tzv. jiného výsledku hospodaření minulých let Hospodaření společnosti Vybrané údaje z účetní závěrky: Výsledky hospodaření jsou poskytovány ve zkrácené tabulkové formě. Údaje o hospodaření společnosti z minulých let, najdete v archivu nebo ve Sbírce listin ve formátu PDF. Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2018 v celých tisících K

Výsledek hospodaření běžného účetního období (1.1.2020 - 31.12.2020) 2 504 596 575,43 Nerozdělený zisk minulých let k 31.12.2020 5 735 520 090,01 Představenstvo společnosti navrhuje rozdělit výsledek hospodaření běžného účetního období, jiný výsledek hospodaření minulých let a část nerozdělenýc 426 - Jiný výsledek hospodaření minulých letP 427 - Ostatní fondy P - Nerozdělený zisk minulých letP 429 Neuhrazená ztráta minulých let P 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízeníP 451 - Rezervy podle zvláštních právních P 452 - Rezerva na důchody a podobné závazkyP 453 Rezerva na daň z příjmůP - Ostatní.

Kdyby byla neuhrazená ztráta minulých let jen 90 000Kč, pak na účtu 431 bude jeątě zůstatek na straně Dal 10 000 Kč, a ten se se souhlasem zřizovatele přidělí do fondu odměn a do rezervního fondu, např. 8 000 Kč MD 431 - D 411 a 2 000 Kč MD 431- D 413 - Rezervní fond ze zlepąeného výsledku hospodaření zdanění z účtu 431(výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) na účet 432 (nerozdělený zisk, ztráta minulých let), toto bude provedeno po schválení Závěrečného účtu zastupitelstvem banky 231 č.ú.: 94-11212201/0710 249 749,42 Kč č.ú.: 11028201/0100 2 033 670,98 Kč. Účet Položka tis. Kč 411 Základní kapitál 10 000 423 Sociální fondy 100 428 Nerozdělený zisk minulých let 1 000 429 Neuhrazená ztráta minulých let -1 500 431 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 1 900 Řešení: Je-li navrhována výplata podílu na zisku, je nutno nejprve prověřit splnění. 2. Účty rozpočtového hospodaření . Účetní výsledek hospodaření kumulovaný z minulých let. účet 933. 69 571,97. z toho: výsledek hospodaření za rok 2002 -přebytek 48 562,03. výsledek hospodaření za rok 2003 -přebytek 27 642,31. výsledek hospodaření za rok 2004 -schodek -66 100,45 Výsledek hospodaření minulých let 933 99 Výsledek hospodaření celkem Finanční vypořádání - příjmy Aktivní vypořádání se sociálním fondem Finanční vypořádání - výdaje Vratky dotací na OkÚ - sociální dávky Výsl. hospodaření po finančním vypořádání celkem Vztah mezi zůstatkem na běžném účtu a.

Jiný výsledek hospodaření minulých let Kurzy . n) v podobě plnění poskytnutého pro provoz zoologické zahrady, jejíž provozovatel je držitelem platné licence podle zákona upravujícího zoologické zahrady, (2) Pokuta za neoznámení osvobozeného příjmu je splatná do 15 dnů od právní moci rozhodnutí o pokutě II. Výsledek hospodaření celkem ř. õ až õ í 0088 245 590 152 836.Účet výsledku hospodaření 963 0089 0 152 836.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 931 0090 245 590 0.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 932 0091 0 Na základě změny účetních předpisů je pro opravu významných chyb minulých let povinně používán účet Jiný výsledek hospodaření minulých let (například účet 425) 426 Jiný výsledek hospodaření minulých let R P 427 Ostatní fondy R P 428 Nerozdělený zisk minulých let R P 429 Neuhrazená ztráta minulých let R P 43 Výsledek hospodaření 59 Daně zpříjmů, převodové účty arezerva na da

427 - Jiný výsledek hospodaření minulých le

426 - Jiný výsledek hospodaření minulých let 428 - Nerozdělený zisk minulých let 429 - Neuhrazená ztráta minulých let 43 - Výsledek hospodaření - 431 - 538 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 432 - Zálohy na podíly na zisku 45 - Rezerv hospodaření minulých let a v činnosti hospodářské (2.333.306,25 Kč) ve výši 229.034,13 Kč na analytický účet 419/82 - Fond oprav hospodářská činnost a ve zbývající části (2.104.272,12 Kč) na účet 432 - Výsledek hospodaření minulých let hospodaření minulého období převede z účtu 432 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let na stranu Dal účtu 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Překročené rozdělení výsledku hospodaření se převede z účtu 432 na vrub (MD) účtu 431. Následné použit Přednáška Jiný výsledek hospodaření minulých let - účetní a daňové aspekty Čtvrtek 22 listopad 2018 09:45 - 11:30. Přednášející Ing. Josef Medek - Specializovaný finanční úřad - oddělení metodiky daní z příjmů Katedra účetnictví a financí si dovoluje pozvat všechny zájemce

Brassica - Základní informace

Provozní výsledek hospodaření (+/-) J. Nákladové úroky a podobné náklady Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) A. Peněžní prostředky Výsledek ukazatelů za rok 2016 03 07 05 06 16 26 17 19 28 55 037 038 057 066 068 071 074 078 092 095 099 123 139 127 135 14 Kč jde o výsledek z hlediska rozpočtového hospodaření statutárního města Prostějova za rok 2019 velmi příznivý a toto saldo bylo plně kryto z vlastního přebytku hospodaření minulých let Nerozdělení zisk minulých let. 10 800. 10 000. 0. 0. Jiný výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období. 1 600. 800. 400. 200. Splatný daňový. obce za účetní období roku 2014 sestavenou ke dni 31.12.2014. Výsledek hospodaření roku 2014 v částce 100.608,79Kč bude převeden na výsledek hospodaření minulých účetních období (účet 432). O schválení účetní závěrky Obce Obruby za r. 2014 bude vypracován Protokol, který bude v nejbližším možné Jiný výsledek hos-podaření minulých let (+/-) Celkem Zůstatek k 31. prosinci 2018 2 000 0 113 530 -49 614 0 65 916 Úprava účtování minulých let 0 0 0 0 -43 386 -43 386 Zůstatek k 1. lednu 2019 2 000 0 113 530 -49 614 -43 386 22 530 Výsledek hospodaření (upraveno) 0 0 0 -45 488 0 -45 48

Brassica - Laboratorní rozboryAhold skončil ve ztrátě 1,24 miliardy, podepsala se koupě