Home

Veřejná správa a regionální rozvoj uplatnění

Veřejná správa a regionální rozvoj (VSRRN), Ing

Cílem magisterského studijního programu Veřejná správa a regionální rozvoj je teoretická i praktická příprava odborníků mezioborového typu s důrazem na komplexní uplatňování nabytých vědomostí v systému veřejné správy, projektování a řízení regionálního rozvoje. Koncepce programu vychází z aktuálních potřeb společnosti začleňující se do evroých struktur a vyrovnávající se s institucionálním řádem vyspělé Evropy na začátku 21. století Uplatnění. Absolventi naleznou uplatnění na středních a vyšších pozicích ve státních orgánech (ministerstva, různé instituce ústředních správních orgánů) a územní samosprávě (orgány obcí a krajů). Uplatní se rovněž v dalších institucích a organizacích působících ve veřejném sektoru PODMÍNKY A E-PŘIHLÁŠKA. Program Regionální rozvoj a veřejná správa seznamuje studenty se základy ekonomických věd, práva, politologie, managementu a fungováním veřejné správy. Během 3letého studia se naši studenti stávají experty na lokální a regionální rozvoj se schopností komunikovat s odborníky v jiných profesích Profil a uplatnění absolventa Naši absolventi působí jako odborníci na všech úrovních veřejné správy (obce, kraje, ministerstva) i v soukromém sektoru. Orientují se v hospodářsko-politických tématech a jejich regionální dimenzi a jsou schopni zastávat i vyšší manažerské pozice

Regionální rozvoj a veřejná správa - VŠF

 1. Absolvent se uplatní rovněž v institucích a orgánech zabývajících se regionální ekonomikou, regionálním rozvojem a regionální politikou v rovině ekonomické, sociální i kulturní, v referátech regionálního rozvoje, územního plánování, v poradenských firmách, v územních informačních systémech, agenturách regionálního rozvoje. Příležitosti k uplatnění naleznou absolventi studia i ve sféře mezinárodních organizací, zejména těch, které jsou přímo.
 2. Studijní program je koncipován tak, aby poskytnul studentům možnost uplatnění v oblasti vědy a výzkumu v tématech spojených s regionálním rozvojem a prostorovou ekonomií, fungováním veřejné správy a soukromých subjektů, které se zabývají analytickou, aplikační či poradenskou činností v oblastech regionální politiky a regionálního rozvoje
 3. Ekonomické vědy Veřejná správa a regionální rozvoj. Profil absolventa studia. Absolvent najde uplatnění v orgánech státní správy i samosprávy, v nestátních a soukromých organizacích; bude dostatečně adaptabilní i pro další uplatnění, např. v sociálních službách, v úřadech práce apod
 4. Konkrétní příklady uplatnění našich absolventů: Policie ČR, Celní správy, Hasičského záchranného sboru a strategie evroé integrace a má přehled o evroé politice a možnostech jejího využití pro místní a regionální rozvoj, ovládá základy účetnictví. Veřejná správa a regionální rozvoj; Ekonomika.

Vysoké školy › Hledáte Regionální rozvoj a veřejná správa formy Prezenční Kombinované Všechny školy Veřejné a státní Soukromé která pomáhá rozvíjet talent a najít uplatnění! Zjistit více. TIP. Vysoká škola finanční a správní, a.s. Karlovy Vary Po magisterském studiu Regionální geografie a regionálního rozvoje se očekává uplatnění v úřadech veřejné správy, v projektových a konzultačních organizacích, agenturách a výzkumných institutech regionálního rozvoje či ve struktuře Evroé unie

Cílem profesně zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu Regionální rozvoj a veřejná správa je připravit vysoce kvalifikované odborníky, kteří se budou moci úspěšně uplatnit v oblasti stání správy i územní samosprávy, a to na všech jejích úrovních na liniových i na vyšších pozicích, včetně podnikatelské sféry, v poradenských a neziskových organizacích a v neposlední řadě i ve strukturách Evroé unie Profil absolventa. Absolvent bakalářského studijního oboru Regionální rozvoj a veřejná správa najde uplatnění v institucích a orgánech veřejné správy zejména nižších a středních stupňů i v kolektivech regionální úrovně. Jeho předností bude komplexní pohled při řešení problémů správy na obecních a městských úřadech, magistrátech a krajských úřadech,. Uplatnění absolventů oboru Veřejná správa a regionální rozvoj: Studium oboru poskytuje absolventům velmi široké základy ekonomických, manažerských a společensko - vědních disciplin s důrazem na bezprostřední využití v praxi. Uplatní se v institucích místní, regionální i státní správy a mohou pracovat i v malých a středních podnicích soukromé sféry

Regionální rozvoj a veřejná správa - fse

Cílem navazujícího magisterského studijního oboru Veřejná správa a regionální rozvoj je připravit absolventy pro plnění náročných úkolů ve státní správě a samosprávě Management veřejné správy a regionálního rozvoje. U nás se můžete stát inženýrem, který je skutečným odborníkem na veřejnou správu. Tedy, náš obor vám postupně představí metody analýzy rozvojových problémů obcí a regionů, včetně způsobu jejich prezentace pro radní, zastupitele atd Získáte dobré uplatnění pro práci na úřadech všech typů, dále ve státních, krajských či městských organizacích nebo firmách, ale také v ziskové i neziskové sféře na pozicích vedoucích zaměstnanců i výkonných pozicích (úředníků, odborných referentů, analytiků, personalistů, ekonomů, na pozicích manažerů projektů veřejných zakázek apod.) Veřejná správa a regionální rozvoj Forma studia. Dvouleté magisterské studium určené pro absolventy bakalářského studia. Absolvent získá titul Inženýr (Ing.). Studium se dělí na 2 stupně: 1. stupeň (2 semestry) je kurzem celoživotního vzdělávání a účastník nemá statut studenta

Veřejná správa a regionální rozvoj VOŠ Havířo

 1. [accordion title=Regionální rozvoj a veřejná správa subtitle=Bakalářské studium prezenční a kombinovaná forma, 3 roky studia] Profil absolventa bakalářského studia je vytvářen znalostmi získanými studiem regionálních věd, veřejné správy a práva, ekonomie a dalších sociálních věd
 2. Sociální geografie a regionální rozvoj ''Člověk ve společnosti - společnost v prostoru'' (veřejné správy), kde absolventi nacházejí často pracovní uplatnění. Studijní program je otevřen absolventům magisterského studia geografie a příbuzných oborů, a to i z jiných fakult a univerzit. úrovních veřejné správy
 3. VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ - navazující magisterský stupeň (Ing.) První stupeň studia - kurz CŽV (2 semestry): kombinované studium, výuka a jednotlivé zkoušky - sobota a neděle, náplň kurzu vychází z příslušného akreditovaného oboru (Veřejná správa a regionální rozvoj)
Detail fakulty | GAUDEAMUS

Veřejná správa a regionální rozvoj Forma studia. Nalezne uplatnění v institucích místní, regionální i státní správy, může též pracovat v malých a středních podnicích soukromé sféry a využít velmi široké základy ekonomických, manažerských a společensko-vědních disciplín.. Uplatnění absolventů oboru Veřejná správa a regionální rozvoj: Studium oboru poskytuje absolventům velmi široké základy ekonomických, manažerských a společensko-vědních disciplin s důrazem na bezprostřední využití v praxi. Uplatní se v institucích místní, regionální i státní správy a mohou pracovat i v malých a. regionální správě a administrativě. Uplatnění absolventů oboru Veřejná správa a regionální rozvoj: Studium oboru poskytuje absolventům velmi široké základy ekonomických, manažerských a společensko-vědních disciplin s důrazem na bezprostřední využití v praxi. Uplatní se v institucích místní, regionální i. Regionální geografie a veřejná správa Aplikovaná sociální a regionální geografie Čas a prostor v sociální geografii Sociální geografie a regionální rozvoj 1. Regionální rozvoj - interpretace pojmu, metodologická a ekonomická východiska, teorie regionálního rozvoje a příklady jejich uplatnění v praxi. 2

vize klientsky orientovanÁ veŘejnÁ sprÁva vytvÁŘejÍcÍ podmÍnky pro rŮst prosperity Čr a dalŠÍ zvyŠovÁnÍ kvality Života jejÍch obyvatel strategickÝ cÍl 3 efektivnĚ fungujÍcÍ instituce veŘejnÉ sprÁvy globÁlnÍ cÍle: 1. sluŽby veŘejnÉ sprÁvy jsou kvalitnÍ a klientŮm dostupnÉ 2 Obě tyto otázky, tedy vztah státní správy a územní samosprávy a uplatnění vyšší územní samosprávy, byly vyřešeny špatně. Státní správa a územní samospráva byly institucionálně spojeny na úřadech obecních samospráv v takzvaném smíšeném modelu veřejné správy. To následně vedlo k zániku územních. Absolvent bakalářského studijního oboru Regionální rozvoj a veřejná správa najde uplatnění v institucích a orgánech veřejné správy zejména nižších a středních stupňů i v kolektivech regionální úrovně. Jeho předností bude komplexní pohled při řešení problémů správy na obecních a městských úřadech Přečtěte si rady a zkušenosti na téma veřejná správa vŠe vs. Čzu. Zda obor Veřejná správa a regionální rozvoj studovat na VŠE Národohospodářské nebo ČZU Regionální rozvoj EU Cílem kursu je seznámit studenty s hospodářskou, sociální a regionální soudržností Evroé unie. Studenti by měli získat orientaci v postavení evroého regionu v kontextu globální ekonomiky a diferenciaci členské základny a regionálních celků Evroé unie

Profil absolventa studijního oboru N6731. Absolvent magisterského studijního oboru veřejná správa a sociální politika, získá studiem způsobilost pro výkon kvalifikovaných profesí sociálních činností jak na střední úrovni tak na makroúrovni v institucích samosprávy, státní správy, neziskových organizací, v organizacích sociální politiky a sociální práce a pro. Zaměření: VEŘEJNÁ SPRÁVA. Kombinovaná forma vzdělávání: 3 roky (6 období) Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání: Obor nevyžaduje zvláštní zdravotní požadavky, s výjimkou závažných duševních nemocí a poruch chování. Uplatnění absolventů: Připravuje absolventy pro výkon ucelených agend v.

III. Veřejná správa a regionální rozvoj. Zaměření . Regionální rozvoj a regionální politika, regionální a municipální ekonomika, souvislosti fungování veřejného a soukromého sektoru, socioekonomická a správní geografie, aplikovaná ekonomie. Uplatněn Veřejná správa se v moderní společnosti neobejde bez odpovídajícího informačního zabezpečení. Naprosto nepostradatelnou součástí denní praxe se zde proto staly i geografické informační systémy. Ať už se jedná o dopravu, zdravotnictví, zemědělství, životní prostředí, regionální rozvoj a územní plánování.

Regionální rozvoj - Národohospodářská fakulta - Vysoká

 1. Uplatnění absolventů oboru Veřejná správa a regionální rozvoj: Studium oboru poskytuje absolventům velmi široké základy ekonomických, manažerských a společensko-vědních disciplín s důrazem na bezprostřední využití v praxi. Uplatní se v institucích místní, regionální i státní správy a mohou pracovat i v malých a.
 2. regionální rozvoj nabízí uplatnění v orgánech státní správy a samosprávy či v organizacích zamě‑ řených na rozvoj cestovního ruchu. Absolventi bakalářského studijního programu se sdruženým studiem Veřejná ekonomika a správa a Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost, pak snadn
 3. Sociální geografie a regionální rozvoj ''Člověk ve společnosti - společnost v prostoru'' (veřejné správy), kde absolventi nacházejí často pracovní uplatnění. Studijní program je otevřen absolventům magisterského studia geografie a příbuzných oborů, a to i z jiných fakult a univerzit. úrovních veřejné správy

VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ POLITIKA (prezenční i

Absolventi nacházejí své uplatnění v následujících oblastech a pozicích: veřejná správa ČR: města, kraje a ústřední orgány státní správy: odbory regionálního rozvoje, instituce a orgány EU, semiprivátní instituce v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu, statistické úřady: jako specialista na. Studijní program: N-RVS Regionalistika a veřejná správa (dvouletý navazující magisterský obor) Garant: doc. Ing. Petr Toth, Ph.D. Hlavní specializace Regionalistika a veřejná správa má umožnit posluchačům sladit ekonomické základy s pohledem na rozvoj menších územních celků (hlavně obcí a krajů). Výsledkem je studium, které patří k nejvíce prakticky. Strategie regionálního rozvoje ČR (2014 - 2020) - usnesení vlády č. 344/2013 Sb. Strategie regionálního rozvoje ČR je základním nástrojem regionální politiky a koordinace dalších veřejných politik za účelem maximalizace jejich přínosu pro regionální rozvoj

Uplatnění - Střední odborná škola a Střední zdravotnická

 1. ke kterým má veřejnost vlastnická práva, správa veřejných záležitostí, správa veřejných financí a správa užívání veřejných objektů a zařízení. Regionální rozvoj lze charakterizovat jako činnosti, vedoucí k pozitivnímu vývoji významných socioekonomických aspektů v regionech a obcích. Důležitým
 2. vzájemné spolupráci. Tím se metodika stává novým nástrojem regionálních orgánů veřejné správy k vytvoření a realizaci regionální klastrové politiky ve prospěch inteligentní specializace krajů, řešení tíživých problémů regionálního rozvoje a zajištění komplexního hospodářského růstu
 3. Ekonomické vědy Veřejná správa a regionální rozvoj. Uplatnění správní i ekonomické funkce pro projednávání návrhů v rámci rozvoje acquis communautaire manažer veřejné správy s potřebnými ekonomickými a manažerskými znalostmi pro úzkou spolupráci s institucemi EU bankovnictví a finančnictví zemí EU
 4. Veřejná správa - pojem, prameny, základní organizace, správní akty, kontrola veřejné správy, právo petiční, právo na přístup k informacím, odpovědnost za škodu ve veřejné správě. Územní samospráva - obce, kraje. Správní právo trestní - přestupky. Správní řád. Správní soudnictví. Vnitřní správa
 5. uplatnění principu subsidiarity v samosprávě v ČR. Decentralizace a princip subsidiarity. reforma veřejné správy Availability: Bez omezení: Department: Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje: Discipline: Veřejná správa a regionální rozvoj: Grade for thesis and defense: B 4596 Citace závěřečné práce.
 6. Postup uplatnění nároku na náhradu škody způsobené při výkonu státní moci, EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ rozvoje Evroé unie v rámci projektu Vytvoření Portálu justice v návaznosti na Portál veřejné správy a agendové portály ©2017 Ministerstvo spravedlnosti České republiky.
 7. Ministerstvo pro místní rozvoj zároveň prostřednictvím ÚDOP naplňuje cíl EU zaměřený na územní soudržnost. Vychází přitom z Územní agendy 2030, která volá po posílení územní dimenze sektorových politik na všech úrovních veřejné správy (str. 21). Zároveň Územní agenda 2030 uvádí
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy

Uplatnění zaměření Vystudoval ekonomickou a regionální geografii na Univerzitě Karlově v Praze a veřejnou správu a regionální rozvoj na Ekonomické univerzitě v Bratislavě. Absolvoval dlouhodobé studijní pobyty na univerzitách v Bayreuthu, Dortmundu a ve Vídni. Veřejná správa čelí jedinečným marketingovým. Regionální rozvoj - nový studijní program od ak. roku 2019/2020 cílem doktorského studijního programu Regionální rozvoj je příprava špičkových odborníků pro oblast veřejné správy na úrovni ústředních a územních orgánů, pro oblast soukromé sféry na pozice s požadavky vysoce kvalifikovaných odborníků.

Hlavním cílem doktorského studijního programu Regionální rozvoj je příprava špičkových odborníků pro oblast veřejné správy na úrovni ústředních a územních orgánů, pro oblast soukromé sféry na pozice s požadavky vysoce kvalifikovaných odborníků se schopností analytického uvažování v regionálních souvislostech a příprava odborníků pro vědecko-výzkumnou. Studijní program: Hospodářská politika a veřejná správa Specializace: Veřejná ekonomika a správa Forma studia: prezenční i kombinovaná Délka studia, akademický titul: 3 roky, Bc. Charakteristika oboru, profil a uplatnění absolventa: Absolvent bakalářského studijního oboru Veřejná ekonomika a správa má osvojeny znalosti z oblasti veřejných rozpočtů, financování.

Výsledky hledání „Regionální rozvoj a veřejná správa

 1. Program Veřejná správa a regionální rozvoj Ti dodá potřebné znalosti a vědomosti z ekonomie, managementu, sociologie, filozofie a psychologie. V průběhu studia se také seznámíš se základy statistiky a rozhodovacích modelů či regionalistikou
 2. Regionální rozvoj (N-RER) Studium staví na základech makroekonomie, mikroekonomie, sociologie a environmentalistiky. Proniknete do ekonomických mechanizmů ve společenských souvislostech, nahlédnete do projektového managementu a řízení, osvojíte si nástroje regionálního rozvoje , územního plánování a urbanismu, poznáte přírodní procesy a způsoby jejich ovlivňování.
 3. Absolventi najdou uplatnění v soukromém i ve veřejném sektoru, včetně vyššího managementu. Uplatní se též jako nositelé specifických povolání. [/accordion] [accordion title=Regionální rozvoj] prezenční forma, 2.roky. Absolvent magisterského studia bude odborníkem v oblasti regionálního rozvoje a správy

POROVNÁNÍ OBORŮ: Regionální rozvoj I

Veřejná správa a regionální rozvoj Cílem bakalářského studia je profesně připravit poslu-chače k řešení odborných problémů a managementu re-gionálního rozvoje a veřejné správy. Hlavní oblasti profilu absolventa jsou: správní a ústav-ní právo, správní věda, management veřejné správy, so Veřejná ekonomika a správa. Rozumět věcem veřejným je skvělá správa Podat přihlášku. Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: jaro 2022) Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 202

Vhodní žadatelé na české části programového území: primárně města, městské části a organizované aglomerace, dále v omezené míře i instituce vlastněné městem, veřejná správa na regionální a národní úrovni, státní univerzity, výzkumná centra zapojená do rozvoje měst z příslušného dotačního území. Veřejná ekonomika a správa. Studium je určeno nejen pro zájemce o práci ve veřejné správě (u obecních a krajských úřadů, ministerstev a institucí těmito úřady zřizovanými), ale i pro každého, kdo chce porozumět vztahům mezi soukromým a státním sektorem, ať již později najde uplatnění v soukromém, veřejném či neziskovém sektoru Absolvent ovládá principy a metody organizace a řízení regionálních útvarů orgány veřejné správy (státní správa i samospráva). Zná základní principy jejich činnosti, jejich práva a povinnosti. Orientuje se v základních principech správního práva a nástrojů, které se uplatňují v systému veřejné správy

pro regionální rozvoj; pro problematiku osob s PAS; pro přístupnost veřejné správy a služeb; pro podporu osob s omezenou schopností právně jednat; Odkazy; Zmocněnkyně pro lidská práva; Vládní dislokační komise; Tripartita; Výzkum, vývoj a inovace; Konkurenceschopnost a hospodářský růst; Rada pro zdravotní rizik Seznam držitelů Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě - ročník 2018. Ocenění byla předána 16. května 2019 v průběhu slavnostního večera v prostorách Arcibiskuého paláce v Olomouci pořádaného v rámci programu konference Moderní veřejná správa.. Ceny MV za kvalitu ve veřejné správě předávali RNDr.Josef Postránecký, náměstek ministra vnitra.

Bakalářské studium - Katedra regionálního rozvoje a

(Informace oloňském kurzu pro státní správu byla uveřejněna ve Zpravodaji MŽP č. 3/1998). Připomeňme stručně, o co se při uplatnění místní Agendy 21 jedná. V červnu 1992 se v brazilském Rio de Janeiru sešli zástupci více než 170 zemí světa na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji, tzv a pracovního života na úřadech veřejné správy Helena Skálová část jejich aktivit musí být zaměřena na občany a občanky a regionální rozvoj. oblasti praktického uplatnění principů rovnosti žen a mužů ve veřejné správě Ředitel Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy, z.s.p.o. Proč jste si vybral zrovna VŠ CEVRO Institut? Obor Právo a veřejná správa splňoval mé požadavky na doplnění vzdělání a rovněž pedagogický sbor byl na vysoké úrovni. Změnila škola Váš život, pokud ano, jak

Jednooborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.. Kontakt . Katedra geografie PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, . telefon: 387 773 060, e-mail: hmalikova@pf.jcu.cz Charakteristika studijního oboru. Bakalářský studijní obor Geografie pro veřejnou správu je prakticky orientovaný obor zaměřený na výchovu odborníků s geografickým. Uplatnění. Domů Uplatnění rozumět do hloubky teoriím regionálního rozvoje a regionální ekonomie a využívat tyto znalosti pro realizaci odborných přednášek, zakladatel a expert oborově zaměřených think-tanků či poradce a expert politických subjektů a veřejné správy v oblasti regionální problematiky VysokeSkoly.com - nejpodrobnější adresář vysokých škol a univerzit, navíc vše k přijímacím zkouškám, maturitě: kurzy, učebnice, vysoké školy. Představujeme vám Vládou ČR schválenou podobu Strategie regionálního rozvoje, jejíž ambicí je stanovit hlavní cíle a podobu regionální politiky ČR na období 2021-2027. Jedná se o národní strategický dokument v oblasti regionálního rozvoje ČR, který definuje různé typy území na základě jejich potřeb i potenciálu Cílem metodiky je posílit rozvojové efekty venkovských mikroregionů a podpořit efektivnější uplatnění nástrojů rozvoje venkova. Metodika reaguje na nedoceněný význam spolupráce ve venkovském prostoru (platí to ovšem obecně) a rezervy ve fungování jednotlivých forem spolupráce se zapojením veřejné správy

Obor vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost . Vzdělávací program: 68-43-N/01 Veřejnosprávní činnost. Zaměření: VEŘEJNÁ SPRÁVA Délka vzdělávání dálkově: 4 roky (8 období) Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání: Obor nevyžaduje zvláštní zdravotní požadavky, s výjimkou závažných duševních nemocí a poruch chování eGovernment jako nástroj modernizace veřejné správy a jeho uplatnění na Městském úřadě Litoměřice eGovernment as a tool for modernizing public administration and its application to the Municipal authority of Litoměřice. Anotace

Bakalářské studium - Trendpartner s

Vypracované otázky - PEF, ČZU - obor: Veřejná správa a regionální rozvoj navazující - Česká zemědělská univerzita v Praze; Veřejná správa - Vysoká škola finanční a správní, a.s. Dvouletý navazující obor Veřejná správa - Informace o studiu; MUP Evroá studia a veřejná správa Mgr. K 2011/2012 - Metropolitní. IROP. 2. 7. 2021. Centrum pro regionální rozvoj České republiky v reakci na nedávnou ničivou přírodní katastrofu provedlo zmapování postižených projektů a je připraveno pomoci všem příjemcům, kteří se v důsledku nepříznivých okolností ocitli v problémech s realizací nebo udržitelností svých

Evroá studia a veřejná správa - Metropolitní univerzita

Regionální rozvoj (B-RER) Studium staví na základech makroekonomie, mikroekonomie, sociologie a environmentalistiky. Proniknete do ekonomických mechanizmů ve společenských souvislostech, nahlédnete do projektového managementu a řízení, osvojíte si nástroje regionálního rozvoje , územního plánování a urbanismu, poznáte přírodní procesy a způsoby jejich ovlivňování. Česká veřejná správa a strategické plánování regionálního rozvoje Poměrně široce je diskutována také problematika členění, významu, ná-vaznosti a obsahu strategických doku-mentů, a to nejen v českém prostředí [viz nap ř. Bryson 2011]. V rámci české veřejné správy se nejčastěji vychází ze zažité praxe KHV ČZU je garantem magisterského i bakalářského stupně studijního oboru Veřejná správa a regionální rozvoj v prezenční i kombinované formě studia a dále doktorského studijního oboru Regionální a sociální rozvoj. Kromě toho KHV rovněž garantuje akreditované habilitační řízení v tomto oboru

Cílem magisterského studijního programu Veřejná správa a regionální rozvoj je teoretická i praktická příprava odborníků mezioborového typu s důrazem na komplexní uplatňování nabytých vědomostí v systému veřejné správy, projektování a řízení regionálního rozvoje.Koncepce programu vychází z aktuálních potřeb společnosti začleňující se do evroých. Studijní program seznamuje studenty se základy ekonomických věd, práva, politologie, managementu a fungováním veřejné správy. Během 3letého studia se naši studenti stávají experty na lokální a regionální rozvoj se schopností komunikovat s odborníky v jiných profesích. Vedle teoretické výuky podporujeme i odborné praxe v úřadech, rozvojových agenturách a dalších. M:3.5.2.2 Některé sociálně geografické přístupy ? vysvětlení příčin regionálních nerovností a možné uplatnění sociální geografie v teoriích regionálního rozvoje (přiblížení některých neoklasických modelů teorie regionální rovnováhy).... Fakulta: Vysoká škola finanční a správní. Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. Program/obor Hospodářská politika a správa / Veřejná správa (kombinace/zaměření: Veřejná správa v ČR) Obhajoba bakalářské práce: Význam vytváření partnerských sítí pro rozvoj regionu | Práce na příbuzné. Studijní program Regionální rozvoj / Regional Development. úspěšného vývoje v kontextu moderních trendů regionální rozvojové politiky a schopností jejich efektivního uplatnění v podnikatelské sféře i v institucích veřejné správy včetně jejich dopadu na potenciál regionálního růstu.. Absolvent nalezne své uplatnění v následujících oblastech a pozicích: veřejná správa ČR - města, kraje a ústřední orgány státní správy: odbory regionálního rozvoje, instituce a orgány EU, semiprivátní instituce v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu - agentury regionálního rozvoje a podpory cestovního.