Home

Výzkumná část bakalářské práce

Vaše výzkumná část se do velké míry opírá o výzkumné otázky / problémy, na které hledáte odpovědi. Na začátku si tedy musíte stanovit hypotézy vycházející z obsahu vaší práce. Z nich vychází hypotetický předpoklad / otázka, kterou položíte svým respondentům V některých diplomových pracích je praktická část propojená s teoretickou částí. Praktická část diplomové práce se vždy řadí ještě před závěr samotné práce, přičemž ji většinou uvádíme jako čtvrtou kapitolu. Výzkum v diplomové práci Na začátku je téma a cíl diplomové práce Závěrečná práce je výstupní prací studenta prvního, druhého nebo třetího stupně vysokoškolského vzdělání. Úspěšnému napsání a obhájení takové práce však předcházejí mnohé faktory. V tomto článku si rozebereme jeden z těch podstatnějších, a to metodologii závěrečné práce - speciální kazuistiku jako metodu výzkumu

Tato část, jež tvoří jádro závěrečné práce, obsahuje vlastní řešení problému. Především z této části musí být patrné, že student zvládl zadané téma, že je schopen aplikovat poznatky získané studiem a formulovat vlastní stanovisko k řešeným problémům Závěrečné práce - metodika. Metodika závěrečné práce odráží přístup autora k řešení zadaného tématu, orientaci v základních výzkumných metodách a schopnost adekvátní volby sady metod vzhledem k charakteru sledovaných jevů a volbě cílů. V úvodu práce proto autor uvádí popis použitých metod vč. jejich základních charakteristik, které jsou v práci.

Jak připravit výzkum, který bude pro vaši bakalářskou a

Výzkumná část práce se skládá z kvalitativního a kvantitativního výzkumu Výzkumná část práce je realizována formou dotazníkové sondy mezi pedagogy pracujícími v mateřských školách se zaměřením na jejich zkušenosti s výskytem šikany a agresivního chování u malých dětí. Klíčová slova: agresivní chování, šikana, Součástí bakalářské nebo diplomové práce je často vlastní výzkum. Obvykle se rozlišují dva výzkumné přístupy, které lze zvolit, a to kvantitativní a kvalitativní. Oba jsou dosti odlišné, používají jiné metody a přinášejí do výzkumu specifické výhody a nevýhody.. Teoretickou část bakalářské práce jsem rozčlenila na dvě hlavní části. V první části se zabývám významem hudby pro rozvoj dítěte, definováním hudebních činností, zastoupením hudebních činností v současných kurikulárních dokumentech mateřské školy a metodami a formami práce při hudebních činnostech

Výzkum v diplomové práci VŠpráce

Video: Kazuistika jako metoda výzkumu v závěrečných pracích

bakalářské práce činí 50-70 stran (tzn. 1/3 teoretická část, 2/3 výzkumná část). Diplomová práce musí vycházet minimálně ze 40 titulů odborné literatury včetně relevantních a cizojazyčných zdrojů. Rozsah diplomové práce činí 70-90 stran (tzn. 1/3 teoretická část, 2/3 výzkumná část) Tato část práce identifikuje pomocí metodologie výzkumné metody, které autor použije (případovou studii, experiment). Podrobnější popis jednotlivých procedur se objeví v dalších odstavcích. 4.2. Zkoumaná populace nebo výběr Výběr je část populace, říká se také někdy vzorek variantami bakalářské práce, a to mezi teoreticko-empirickou a teoreticko-aplikační bakalářskou prací . Jak lze obě varianty charakterizovat, co musí obsahovat a jak mají být formálně upraveny, si můžete přečíst ve Standardu pro písemné práce k bakalářské zkoušce, který najdete v příloze č . 2 Je nutné zpracovat projekt bakalářské práce. Projekt bakalářské práce představuje i první verzi první poloviny bakalářské práce, protože má obsahovat Úvod k problému, Přehled poznatků o problému, Cíle práce a Postup řešení (Použité metody).Také obsahuje Soupis použité literatury, což je soupis citačních informací o použitých pramenech PŘÍPRAVA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 3. DESIGN STUDIE A SBĚR DAT 1. Úvod a teoretická část 2. Hypotézy 3.+ 4. Metodika 4.+ 5. Výsledky 6. Diskuse 7. Závěr + obhajoba 8. Magisterské :), ale i praxe. VÝZKUMNÁ OTÁZKA X FORMULACE HYPOTÉZ

Struktura závěrečné prác

aplikační práce obsahuje minimálně tyto náležitosti: 1) Teoretická část, kde je podrobně popsaný fenomén, kterým se práce zabývá a který je předmětem aplikace s použitím odborných zdrojů (správně citovaných dle normy APA). 2) Aplikační část popisuje: 1. analýza výchozího stavu, 2. vytvoření metodiky, 3. Závěrečné práce, které byly zadány přede dnem účinnosti této směrnice a které budou obhajovány v akademickém roce 2019/2020, mohou být odevzdány v podobě a ve formátu upraveném zrušenou směrnicí 9/2017. Součástí bakalářské nebo diplomové práce je její Zadání. Závazné Zadání závěrečné práce je uloženo v IS MU v rozpisu závěrečných prací, jeho tištěná podoba podepsaná děkanem je přílohou Zápisu o státní zkoušce (toto zajišťuje. Výběr tématu z určitého okruhu základních či aplikovaných disciplín v případě bakalářské diplomové práce většinou předznamenává studentovu specializaci v dalším studiu, u magis-terské diplomové práce pak zájem v pozdější odborné praxi

prof

Závěrečné práce - metodik

Práce se věnuje pacientům v domácím ošetření, tudíž je v práci kapitola zaměřená na domácí péči. Poslední kapitolou teoretické části je edukace. Výzkumná část bakalářské práce je zaměřena na míru edukace pacientů s perkutánní endoskopickou gastrostomií v domácí péči. Východiskem pro zhodnocení bylo. Využijte naše služby a zjistíte, že zpracování seminární, bakalářské práce nebo diplomky může jít snadno, bez starostí a stresu, na profesionální úrovni.V případě Vašeho zájmu Vám zašleme zdarma ukázku, další informace naleznete v sekci ceník.Naše společnost Vám garantuje diskrétnost, vysokou kvalitu, profesionalitu a originalitu Struktura teoretické části bakalářské práce •téma projektu •teoretický úvod poskytující vhled do problematiky, studium literatury •výzkumná metoda (dotazník, anketa) •doprovodné materiály (edukační materiály, vzorky, další grafy, fotodokumentace apod.) Pokrač Cílem této bakalářské práce je zjistit znalosti všeobecných sester o paliativní péči, konkrétně v nemocnicích v Mladé Boleslavi a v Krajské nemocnici v Liberci. V teoretické části je paliativní péče zevrubně popsána. V praktické části je pak představen kvantitativní výzkum Výzkumná otázka konkretizuje téma. Umožňuje se zaměřit na jeho jasněji uchopitelný výsek a přinést jasné výsledky. V úvodu výzkumnou otázku čtenáři představte. V hlavní části práce na ni hledejte odpověď. Neustále udržujte vazbu textu na výzkumnou otázku a jasně uvádějte, co k ní probíraný materiál.

V kapitole Výzkumná část se autorka zabývala samotným výzkumem. V dotazníkovém šetření se pacientů po transplantaci srdce dotazovala na výskyt problémů před a po transplantaci. Získala tak zajímavé informace, které v další části bakalářské práce komparovala s jinými výzkumnými díly Téma bakalářské práce s názvem Výskyt syndromu vyhoření u zdravotnických pracovníků pečujících o osoby s Výzkumná část je celkem dobře zpracována. Praktická část popisuje metodiku výzkumu, charakteristiku vzorku respondentů, průběh výzkumu, postup zpracování získaných dat a prezentuje výsledky..

 1. Vědecko-výzkumná část; Klinická část; Seznam pedagogů; Partneři ☰Menu . zouharova 21.04.2021 Obhájené bakalářské a diplomové práce. organizacni-schema-10-10-2019 Univerzita Karlova nabízí volně přístupný Digitální repozitář: Přehled kvalifikačních prací Kliniky adiktologie 1
 2. Výzkumná část práce . Pokud Vaše práce zahrnuje kvantitativní výzkum, ráda Vám pro něj vytvořím dotazník. Data zpracovávám pomocí statistických metod a doplňuji je o tabulky a grafy. Bakalářské práce: Byla jsem velmi spokojená, skvělá spolupráce a hlavně výborná komunikace. Autorka zapracovala všechny.
 3. výzkumná/tvůrčí část - věnuje se vlastnímu provedení výzkumu, tvůrčím postupům Součástí bakalářské práce musí být český i anglický název, klíčová slova10 v angličtině i češtině, česká i anglická anotace, jmenný rejstřík
 4. na Úvod, bych rÁda podĚkovala vedoucÍmu svÉ bakalÁŘskÉ prÁce, panu docentovi jiŘÍmu jeŽkovi, za podmĚtnÉ pŘipomÍnky a dŮleŽitÉ informace k tÉto bakalÁŘskÉ prÁci.dÁle bych chtĚla podĚkovat panÍ ing. markÉtĚ l. sinkulovÉ za jejÍ ochotu a obĚtavost
 5. Praktická část bakalářské práce je výzkumná. Pomocí výzkumu jsem se pokusila získat odpovědi na své otázky týkající se chovu zvířat v prostředí mateřské školy. Mým cílem bylo především zjistit, zda se v českých mateřských školách domácí zvířata chovají, jak
 6. Borg, 1999). Práce může mít i podobu metodologické studie (tj. studie měřicích nástrojů či diagnostických metod) (APA 1.01 a 1.04). Zejména pro bakalářské práce je vhodná případová studie, která je empirická, intenzivní. Např. hloubková studie jednoho neb
 7. Bakalářské diplomové i oborové práce jsou psány v první osobě jednotného čísla . Teoretická část: prokazuje schopnost samostatně pracovat s reprezentativním vzorkem české a cizojazyčné literatury, vyjadřuje vlastní postoj k tématu podložený argumenty . Empirická část: prokazuje schopnost porozumět realizovaným.

Dotazník jako součást praktické části bakalářské práce

Vlastní výzkumná část analyzuje dvacet jídelních lístků (deset anglických a deset českých) a hodnotí také šest Na předložené bakalářské práci hodnotím kladně systematičnost popisu textového typu. Přes dílčí nedostatky práce splnila zadání. Doporučuji ji proto kobhajobě a předběžně hodnotím jako velmi. Pravidla pro psaní závěrečné práce diplomové nebo bakalářské (její formát, rozsah, typ a velikost písma, strukturování kapitol, metoda citování, odevzdání, atd.) jsou upravena SMĚRNICÍ č. 9/2019.Šablonu závěrečné práce si můžete stáhnout ve formátu DOC, před jejím použitím si však nejdříve prostudujte návod.. Obhájené bakalářské a diplomové práce počet zobrazení: 124 autor: zouharova , poslední aktualizace: zouharova , 24.05.2021 Hodnocení: tohle není dobré drobné nedostatky dobrý velmi dobrý vynikající děkujeme za Vaše hodnocení Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální Při zpracování bakalářské práce nejprve prostuduji odbornou literaturu týkající se pohledávek. Po prostudování souvisejících právních předpisů vypracuji teoretickou část bakalářské práce, která slouží jako východisko pro zpracování analytické části. Jednate Úvod Směrnice Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků stanovuje pracovní činnosti, které standardně provádí zaměstnanec, zařazený dle pracovní smlouvy na funkci z kategorie akademický pracovník nebo vědecký pracovník. Tato směrnice platí pro všechna pracoviště Vysoké školy ekonomické v Praze. Činnosti, které nejsou v této směrnici.

Jak má vypadat praktická část diplomové práce

Obhajoba bakalářské diplomové práce trvá celkově 30 minut, magisterské diplomové práce se obhajují 60 minut. Vlastní prezentace diplomového projektu Na prezentaci výzkumného projektu bývá zpravidla velmi málo času (s ohledem na investici energie při psaní práce). Bakaláři mají zpravidla 5 - 7 minut, magistři 10 - 15 minut Tématem bakalářské práce je Karcinom prsu - problém ţen i v 21. století. Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit úroveň informovanosti ţen o nádorovém onemocnění prsu a jeho prevenci. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je zpracován

PROTOKOL O HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE posudek vedoucího práce Práci předložil(a) student(ka): Martin Kovařík Název práce: Šest stupňů separace: Vlastní replikace experimentu v éře internetových sociálních sítí Oponoval: František Kalvas 1. CÍL PRÁCE: Práci stále chybí jasná výzkumná otázka, což se odráží v příliš nenáročn Teoretická část práce se zabývá definicí učebnice, její strukturou, její funkcí, kritérii Cílem mé bakalářské práce bude zjistit, jak se od sebe liší anglické a české učebnice Výzkumná otázka: Jaké jsou typy nonverbálních prvků v anglických učebnicích a jaké. Cílem bakalářské práce je analyzovat současný stav marketingové komunikace vybraného fotbalového klubu. Teoretická část bakalářské práce obsahuje literární rešerši, která je za-měřena zejména na oblast marketingové komunikace, a následně jsou zde prezentována teoretická východiska pro zpracování části praktické

bakalářská práce na vyšší odborné úrovni. Teoretická část má popisný charakter, jsou tam stručně vymezena základní východiska. Větší pozornost měla být v teoretické analýze věnována období adolescence. Výzkumná část má spíše charakter empirické sondy, jak si sám autor bakalářské práce uvědomuje Z práce a jejích příloh by však mělo být patrné, o jaké umělecké dílo či projekt se jedná. Elektronická verze odevzdaná v Portálu IS/STAG musí být totožná s tištěnou verzí. Další informace k práci poskytne student při odevzdání práce vyplněním formuláře v IS/STAG v části Kvalifikační práce Bakalářské a diplomové práce. Z velké části jsou požadavky na zpracování vašich závěrečných prací shodné napříč univerzitou. Proto jsme zpracovali základní přehled požadavků, kde se dozvíte jaké dokumenty je potřeba k diplomce zpracovat, kde seženete Zadání, kam vložit Prohlášení, nebo jakou formou se práce. V teoretické části tato práce opakuje základní fakta o pedofilii, zároveň uvádí nové aktuální informace o jevech souvisejících s pedofilií, které nebyly uvedeny v bakalářské práci. Výzkumná část práce se pokouší formou kvantitativního dotazníkového výzkumu a dvou kvalitativních kazuistik nahlédnout hlouběji a. Bakalářská práce, anglicky Bachelor's thesis, je pomyslná třešinka na dortu za studiem tříletého bakalářského oboru. Úspěšné obhájení bakalářské práce a složení státních závěrečných zkoušek je završeno obdržením vysokoškolského bakalářského diplomu.. Bakalářská práce je zpravidla posuzována ze dvou hledisek - obsahového a formálního

Metodika zpracování kvalifikačních prací 2016 (bakalářské

Cílem výzkumné části je zmapování PR ve střediscích volného času, zjištění jak PR ve střediscích fungují a jak jsou praktikovány v praxi. Pro tuto výzkumnou sondu byl použit webový dotazník. Závěry z této části jsou použity jako jeden z podkladových materiálů pro výstupní materiál bakalářské práce Bakalářské práce mohou být koncipovány jako metodické nebo výzkumné (základní kvantitativní nebo kvalitativní výzkum). Metodická práce. Součástí praktické části bude návrh metodického konceptu pro možné využití v praxi. Součástí bude bazální výzkumná sonda, směřující k ujasnění konceptu. Diplomová práce (DP) přesahuje úroveň bakalářské práce zaměřením, rozsahem i hloubkou zpracování. DP je koncipovaná jako jedna práce úzce svázaná s restaurovaným nebo zkoumaným dílem. Zaměření diplomové práce je definované zadáním formulovaném vedoucím práce

u seminárních prací, 30-50 stran u bakalářských a 60-100 stran u prací diplomových. Práce musí být stránkovány. První stranou je titulní list. Pozor, i seminární práce musí být stránkovány! Seminární práce se odevzdávají v jednom výtisku, bakalářské a diplomové práce ve dvou výtiscích v pevné vazbě Bakalářské a diplomové práce Z velké části jsou požadavky na zpracování vašich závěrečných prací shodné napříč univerzitou. Proto jsme zpracovali základní přehled požadavků , kde se dozvíte jaké dokumenty je potřeba k diplomce zpracovat, kde seženete Zadání, kam vložit Prohlášení, nebo jakou formou se práce. Název bakalářské práce: Stereopse Abstrakt: Práce se věnuje problematice stereopse a je rozdělena na dvě části, teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část se věnuje průběhu zrakové dráhy a její funkci, samotné stereopsi, binokulárnímu vidění, jeho vývoji i patologiím. Ve stereoskopických modelec Následně rozklikněte text Vyplnit podklady pro zadání Bakalářské práce. Jednotlivé položky vyplňte dle dohody s vyučující/m. Nedílnou součástí formuláře bude anotace práce (cca 10 řádek). V ní bude nastíněna problematika, jíž se hodláte zabývat, jaký problém chcete řešit (a proč) a jakou metodu při řešení. 2010 obhajoba bakalářské práce (téma: Nozokomiální infekce) a složení státních závěrečných zkoušek, udělen titul Bc. 2007-2010 bakalářské studium Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, studijní program Zdravotnická bioanalytik

Rozsah práce: Rozsah bakalářské práce činí 50-70 stran (tzn. 1/3 teoretická část, 2/3 výzkumná část). Forma zpracování kvalifikační práce: Tištěná a elektronická. Základní seznam odborné literatury: Student/ka zde uvede minimálně 10 odkazů na českou a 1 odkaz na cizojazyčnou literaturu dle platné normy Práce se skládá se z teoretické a praktické části a je rozčleněna do šesti kapitol. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na typologii osobností, se kterými je záchranář v denním styku, osobnostní charakter,pozitivní psychologii a etiku mohou využívat maximálně 2/3 z teoretické části z původní bakalářské práce psané autorem. Studenti se při psaní závěrečné práce řídí dalšími pokyny KPed, které jsou zveřejněny na webu pracoviště Výzkumná práce; Jiný typ bakalářské práce, který neodpovídá žádnému z výše popsaných typů, je přípustný pouze ve výjimečných, řádně odůvodněných případech, a pouze se souhlasem vedoucího oboru. Každá bakalářská práce musí obsahovat abstrakt, který (mimo jiné) explicitně uvede, o který typ.

Bakalářská práce je obsahově koherentní a ucelenou

 1. Disertační práce - teoretická část A; Disertační práce - teoretická část B; Disertační práce - výzkumná část A; Disertační práce - výzkumná část B; Duševní hygiena; Eating- and weight-related problems - risk factor assessment; Forensic and police psychology; Fyziologie člověka (PSY113, PSY713) Gestalt terapi
 2. Bakalářské studium. Kvalitní technické vzdělání je základem úspěšné kariéry. Vyberte si jeden z našich studijních programů, osvojte si znalosti, které si budete moci otestovat v našich moderních laboratořích, a získejte mezinárodně uznávaný diplom. Nabídka studia Podat E-přihlášku
 3. Disertační práce - teoretická část A; Disertační práce - výzkumná část A; Disertační práce - výzkumná část B; Odborná publikace (PSYd0010, PSYd0011) Příprava disertační práce; Příprava publikace; Vystoupení na konferencích I
 4. Teoretická část - je to stěžejní a v podstatě nedílná část práce u standardních typů prací jako jsou bakalářské, diplomové, nebo rigorózní práce, odlišují se jen hloubkou zpracování obsahu a rozsahu teoretické části a hloubkou poznání teoretického rámce této části práce
 5. Odborná recenzovaná publikace (vycházející z tématu disertační práce) Online and offline resources in psychological assesment Participace na výuce a výzkumu ( PSY029 , psy030 , psy031 , psy032
 6. Teoretická část, ve které můžeme uvést i hypotézy, se samozřejmě musí vztahovat k praktické části. Praktická (výzkumná) část zahrnuje metodiku a výsledky. Popisuje stručně, přehledně a výstižně postup práce, techniku, použité materiály a soubory

Závěrečná práce Ekonomicko-správní fakulta M

 1. Bakalářské a magisterské diplomové práce. Máte-li zájem zapojit se do výzkumu na IVDMR prostřednictvím své bakalářské či magisterské dipomové práce, prohlédněte si stávající výzkumné týmy na IVDMR a rovněž aktuálně realizované výzkumné projekty
 2. Výzkumná část práce je (dle cílů) zaměřena na vztah mezi revitalizací městského centra a rozvojem cestovního ruchu. Bylo provedno poměrně podrobné dotazníkové šetření, jehož výsledky al
 3. A) Definování cílů práce B) Metodický postup vypracování práce C) Teoretický základ práce (rešeršní část) D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců) E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika) F) Formální zpracování práce G) Přesnost formulací a práce s odborným jazyke
 4. Bakalářské práce‎ > ‎2.2 Psaní práce‎ > ‎ 2.2.1 Implementační práce. Osnova a obsah práce. Práce, která se zabývá tvorbou informačního systému nebo implementací obecně, by měla popisovat nejdůležitější části systému. Jak tyto části popsat jste se učili např. v předmětech Softwarové inženýrství 1 a 2

Kvalifikační práce. Kvalifikačními pracemi jsou zpravidla označovány bakalářské, diplomové a disertační práce. Způsob jejich zhotovení upravují na Univerzitě Hradec Králové následující předpisy: Příloha č. 1a Rektorského výnosu č. 1/2013 - Licenční smlouva o užití vysokoškolské závěrečné práce BAKALÁŘSKÉ PRÁCE na katedře ekologie že zvolený obor nebo školitel či výzkumná skupina prostě nejsou to pravé, přehodnotit životní pritority a celkem se ctí vycouvat (a úvodu (resp. literárního přehledu) a diskuse - budete mít velkou část práce už za sebou. (Budete ale muset samozřejmě průběžně sledovat. Myslím, že chce rozdělení na hlavní a dílčí. Vůbec nechápu, co to je obecný cíl práce, výzkumná otázka je něco jiného. Cíle by se měly týkat praktické části. Tak bych opravdu chápala, že chce ten hlavní-nejdůležitější, a pak ty dílčí Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2012/2013. V Brně, dne 22.10.2012 Práce je rozdělena na teoretickou část, praktickou část zahrnují konstrukci a experimentální měření Do vývoje se tak pustily korporace jako Národní výzkumn Sociální práce . 2. Pastorační práce 3. Obhajoba bakalářské práce. H. Předpoklady pro účast u jednotlivých částí: 180 kreditů a absolvování všech povinných a povinně-volitelných předmětů. I. Předepsané pořadí skládání státní zkoušky. Vyjma poslední části, kterou je obhajoba bakalářské práce, není.

Představy mladých dospělých o rodičovství a manželstv

 1. Abstract. První část bakalářské práce tvoří teoretická část, ve které autorka uvádí nejčastěji používané pojmy, dále se zabývá etiologií, symptomatologií, klasifikací afázií, diagnostikou afázií, logopedickou terapií a reedukací řeči
 2. Struktura práce. Abstrakt. Bakalářská a diplomová práce musí obsahovat abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce (klíčová slova v počtu cca 4-6). Abstrakt by měl být zařazený před obsahem. U bakalářské práce by abstrakt a klíčová slova v obou jazycích dohromady neměly přesáhnout rozsah 1 strany
 3. 1.1.2 Zápočtová práce 5 1.1.3 Praktická práce 6 1.1.4 Závěrečná práce 7 1.2 Rozsah práce 9 1.3 Téma název a zadání práce 10 1.4 Obsah a struktura prací 12 1.5 Klíčové oblasti úspěchu prací 13 2 CÍLE A METODY 19 2.1 Vymezení cíle a metodiky práce 20 3 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRACÍ 26 3.1 Formátování textu 27 3.1.
 4. Víte, že v roce 2013 byla zaměstnanost našich absolventů bakalářského studia 97,5 % a kdyby se absolventi fakulty postavili vedle sebe, vznikla by řada dlouhá více než 1,5 km
 5. Opravné státní závěrečné zkoušky bakalářských a magisterských studií fyziky se konají ve dnech 30.8.-6.9., písemná část bakalářské SZZ bude dne 27.8. v 9.00 v F3

Schválení tohoto podkladu je rozhodující pro získání definitivního zadání bakalářské nebo diplomové práce. Postup pro zadání podkladu: 1) Student se pod svým uživatelským jménem a heslem přihlásí do IS STAG. 2) V horní fialové liště zvolí záložku MOJE STUDIUM. 3) Na levé straně se mu rozbalí nabídka záložek. Obhájené práce. Pro lepší představu o tom, čím se na ústavu zabýváme, nad čím si lámeme hlavy a čím přispíváme do gastrosvěta, je níže uveden výčet prací, které za poslední dobu (2015 - 2017) na ústavu vznikly: V této bakalářské práci jsou shromážděny informace o historii světových ochucených pivních.

Bakalářské studium: Ústav pedagogiky a sociálních studi

1. část - obhajoba bakalářské práce (KAAV/SZZBP) další části - zkoušky z předmětů: Dějiny filmu I (od počátků do 70. let 20. století) (KAAV/SZZF1), Technologie a teorie oboru se zaměřením na specializaci I (KAAV/SZZT1) Obor: Animovaná tvorba. 1. část - obhajoba bakalářské práce (KAAT/SZZBP - je nácvikem triků, které lze využít později v závěrečné bakalářské práci /rozložení kapitol, jejich gradace, empirický výzkum, práce s literaturou a prameny, stylistika odborného textu apod./- umožní ověřit si nosnost tématu, které by mohlo být tématem bakalářské práce Práce má titulní list obsahující název práce a jméno autora; u seminárních prací by měl být uveden kurz v rámci něhož je práce připravena, ročník a obor studia studenta a školní rok (popřípadě datum vypracování); u bakalářských a magisterských prací se ve vrchní části stránky uvádí název univerzity, fakulty a katedry, uprostřed stránky je pod jménem. Pro bakalářské práce z psychologie je doporučeno, aby hlavní text empirický orientovaných prací (pokud to vyhovuje tématu práce) byl strukturován do následujících kapitol: · Úvod · Teoretická východiska, dále vnitřně členěná na kapitoly a podkapitoly (analyticky představená klíčová témata, která odůvodňují. Státní závěrečné zkoušky bakalářských studií fyziky a astrofyziky se konají 21.6. v F2 (písemná část) a 1.7.-16.7. (ústní části dle programů a specializací). Státní závěrečné zkoušky magisterských studií fyziky se konají 28.6.-9.7. Obhajoby diplomových prací i další ústní části jsou výjimečně ve stejný den

1 CÍLE PRÁCE Hlavním cílem bakalářské práce je příprava, průběh a analýza eye-tracking experimentu zaměřeného na rozdílnou strategii čtení stimulů mezi různými skupinami respondentů. Pro naplnění tohoto cíle byly vymezeny jednotlivé cíle, které lze rozdělit na teoretické dílčí cíle a praktické dílčí cíle Tato práce bude zaměřena právě na muzikoterapii jako sociálně výchovnou metodu, bude také soustředěna na problematiku trávení volného času mladistvých i mladých dospělých a bude klást otázky, zda a jakým způsobem může být ovlivněna mládež prostřednictvím hudby Studijní program Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví vám umožní blíže poznat svět financí a bankovnictví v celé jeho šíři. Naučíte se dobře starat o vaše osobní a rodinné finance. Porozumíte tomu, co se děje na burze, proč rostou a klesají ceny akcií, a budete vědět, kdy se do čeho vyplatí investovat V praktické části bakalářské práce bude provedeno hodnocení kognitivní náročnosti (ve dvou dimenzích) všech učebních úloh ve vazbě na standardy pro základní vzdělávání pro obor školního vzdělávání přírodopis s využitím revidované Bloomovy taxonomie. Doc. Ing. Šárka HLADILOVÁ, CSc Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek. I. Obhajoba bakalářské práce. Student v krátkém exposé (1-3 minuty) vyloží základní parametry své práce (téma - hlavní výzkumná otázka, k čemu práce dospěla), poté reaguje na připomínky vznesené v posudcích

Diplomovou práci lze použít jako základ pro rigorózní práci pouze v případě, že tato práce nebo její podstatná část byla publikována v knižní monografii nebo v recenzovaném vědeckém časopise - tuto skutečnost lze doložit i příslibem publikování, tj. po té co dojde k potvrzení ze strany vydavatele, že práce. (2018) Magnetická optika pro 20 kHz elektronový svazek pro ozařování vzork Na problematiku těchto firem jsou také navázána témata kvalifikačních prací. Experimentální část kvalifikační (bakalářské) práce tak studenti řeší přímo v příslušné firmě, která má zájem na tom, aby se student po absolvování studia stal jejím zaměstnancem

V bakalářské práci má student(ka) prokázat, že zvádl(a) základní nároky, které se kladou na samostatné zvládnutí vymezeného poznávacího problému v oboru, tj. schopnost jasně jej formulovat, charakterizovat a zdůvodnit výběr užitých metod, shromáždit potřebná data a poznatky, formulovat jednoznačné a podložené závěry a pracovat s odkazovým a poznámkovým. Téma bakalářské práce jsem si vybrala z dvodu vlastní zkušenosti s pacienty, kteří se nachází v terminální fázi onemocnění na oddělení paliativní péče. Během práce na tomto oddělení jsem mohla získat vlastní prožitky a vědomí, jaké to je, pečovat o umírající pacienty Laboratoř environmentální chemie a enzymologie se zaměřuje na využití různých druhů mikroorganismů basidiomycetních hub, plísní, bakterií a kvasinek) a jejich sekundárních metabolitů v oblasti ochrany životního prostředí. Součástí laboratoře je Sbírka kultur basidiomycetních hub, které jsou studovány jako nové zdroje sekundárních metabolitů vyznačující se.

Výzkumná část práce (teorie) Zjednodušení důkazu tvrzení, že maximální počet karet, mezi nimiž nemusí být SET, je dvacet. Formulace kombinatorických úloh týkajících se hry SETy a jejich pokud možno elegantní důkazy 124BAPQ - Bakalářské práce na studijním oboru Q - Požární bezpečnost staveb Následující informace se týkají rámcového obsahu BAP zpracovávané na katedře K124 pro školní rok 2017/18. Konzultanti: Marek Pokorný (A628), Petr Hejtmánek (A630) Doporučena je následující struktura BAP: 1) revize stavební části řešeného.